بايد ريسك باالي شهرهاي هوشمند را بپذيريم!

Jahan e-Sanat - - News -

كارشناسان برآورد كردهاند با توسعه شهرهاي هوشمند و گسترش روزافزون اينترنت اشيا، ميزان آسيبپذيري و احتمال نفوذ هكرها به دستگاههاي هوشمند نيز بيشتر خواهد شد.

به گزارش ايسنا به نقل از وبسايت ،information-age اينترنت اشيا و شــهرهاي هوشمند دو واژه بههم وابستهاي اســت كه اين روزها زياد به گــوش ميخورد چرا كه امروزه شــركتهاي فعال در زمينه علم و تكنولــوژي با همكاري اپراتورهاي مخابراتي ميخواهند روياي شــهر هوشمندي را كه تمامي اشيا و وســايل آن به اينترنت مجهزند و كارها با سرعت بسياري قابل انجام خواهد بود، محقق كنند. غولهاي تكنولوژي و اپراتورهاي بزرگ همچون نوكيا، هواوي، ورايزن و سيسكو مديريت و راهبري شهرهاي هوشمند را هدف اصلي خــود قرار داده و رقابت تنگاتنگي را با يكديگر آغاز كردهاند، بهگونهاي كه موسسه IDC برآورد كرده است اين پيشگامان تا سال ۱۲۰۲ ميالدي حدود ۵۳۱ ميليارد دالر در زمينه ساخت شهرهاي هوشمند در جهان هزينه خواهند كرد.

محققان و پژوهشگران دريافتهاند كه دستگاههاي متصل به اينترنت و گجتهاي هوشمند موجود در شهرهاي هوشمند ايــن امكان را به هكرها و مجرمان ســايبري ميدهند تا به راحتي به اطالعات كاربران و دستگاههاي الكترونيكي متصل به اينترنت نفوذ و راه پيدا كرده و از طريق آسيبپذيريهاي احتمالي آنها، كنترل و مديريت تمامي ابزار و دســتگاههاي متصل به اينترنت را در دســتان خود بگيرند و به مقاصد و اهداف شــوم خود دسترســي يابند. با توجه به آنكه كنترل شهرهاي هوشمند توسط هكرها و مجرمان سايبري ميتواند تصوري فاجعهبار و اســفناك باشــد و موجب هرج و مرج و ايجاد وحشــت و ناهماهنگي در ميان شــهروندان و جامعه شود، كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري و فناوري بارها هشدار دادهاند كه توسعه شهرهاي هوشمند يعني قبول كردن اين ريسكهاي خطرناك و اين بدان معناست كه آينده جهاني كه در آن تمامي دســتگاههاي الكترونيكي و وسايل نقليه به يكديگر متصل هستند و از طريق اينترنت و شبكههاي وب در ارتباطند، هنوز نامعلوم است ولي چيزي كه در اينجا از اهميت خاصي برخوردار است، آن است كه دولتها و مردم بايد ريسك باال و چالشهاي پيش روي شهرهاي هوشمند را بپذيرند و فكر نكنند كه تبديل شهرهاي كنوني به شهرهاي هوشمند به معناي مدينه فاضله خواهد بود كه در آن هيچ حمله سايبري و اتفاق ناگواري نميافتد. پژوهشگران امنيتي در دو موسسه Threatcare و IBM به تازگي از ۷۱ نوع آســيبپذيري جديد موجود در فناوريهاي به كار رفته در شهرهاي هوشمند خبر دادهاند كه ميتواند امنيت شهري و سايبري را به كلي به مخاطره بيندازد. روند هوشمندسازي شهرهاي جهان در يكي دوسال گذشته سرعت بسيار زيادي گرفته است بهگونهاي كه ميتوان گفت بسياري از شهرهاي بزرگ و مهم در كشورهاي پيشرفته هماكنون نيمي از اين راه را طي كرده و رفتهاند. از مهمترين شاخصهايي كه در هوشمندسازي شهرهاي جهان موثر است، ميتوان به ساختمان هوشمند، جمعآوري هوشمند

زباله، حفظ محيطزيست، ديجيتالي شدن تمامي امور دولت و كارهاي اداري، دسترسي كامل، راحت و همگاني به اينترنت ‪G4، LTE‬ فراواني دسترسي به هاتاسپات اينترنت وايفاي، اســتفاده همهگير از گوشيهاي هوشــمند و دستگاههاي الكترونيكي، استانداردهاي زندگي، چگونگي توسعه فرآيند هوشمند شدن شهرها، سرويس به اشتراكگذاري خودرو و تاكسي آنالين، هوشمند كردن سيستم ترافيك، برنامهريزي شهري، آموزش، مشاركت شهروندان، اكوسيستم اقتصادي، پاركينگ هوشــمند، انرژي پاك، توسعه ناوگان حملونقل عمومي برقي و الكتريكي، سرعت باالي اينترنت و حملونقل عمومي هوشمند اشاره كرد. البته مزاياي شهرهاي هوشمند بســيار بيشتر و برجستهتر از معايب و ريسكپذيريهاي آن است اما توجه و تمركز بر خطرات و چالشهاي آن و تالش براي برطرف كردن آنها خالي از لطف نخواهد بود. بهعنوان مثال از مهمترين مزاياي توسعه شهرهاي هوشمند ميتوان به صرفهجويي قابل توجه در زمان شهروندان در انجام كارها و فعاليتهاي روزمره خود و توسعه پايدار دولتها اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.