زوال زودهنگام خانواده سرفيس مايكروسافت

Jahan e-Sanat - - News -

ديجياتو -

در اكتبر ســال قبل استيو برازير مديرعامل شركت تحقيقات بازار Canalys پيشبيني پاياني غمانگيز را براي محصوالت خانواده سرفيس مايكروسافت در سال ۹۱۰۲ مطرح كرد و حاال او بار ديگر اين ادعاي خود را در جريان فورومي به نام Channels مطرح كرده است: من همچنان روي حرفم هستم كه ادامه توليد محصوالت سرفيس ديگر به نفع مايكروسافت نيست.

اما نكته جالب در مورد اين پيشبيني آن است كه به تازگي سه عضو جديد به خانواده سرفيس مايكروسافت اضافه شده و همانطور كه پيشتر در خبرها خوانديد در كنار سرفيس پرو ۶، سرفيس لپتاپ ۲ و سرفيس استوديوي ۲ حتي از يك هدفون تازه در اين خانواده نيز رونمايي كرد. مساله ديگر آنكه درست كمي پيش از اين پيشبيني، مايكروسافت جايگاهش را در ميان پنج توليدكننده مطرح سختافزار آمريكا تثبيت كرد و آنطور كه گارتنر گزارش داد در سال جاري ميالدي ۱/4 درصد از سهم بازار كشور آمريكا را به خود اختصاص داد كه اين افزايش بيش از دوبرابري را از ابتداي سال ۷۱۰۲ نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.