مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي مطرح كرد تاثير دوگانه نرخ ارز بر مسكن

Jahan e-Sanat - - News -

آخوندي خواستار پيگيري اظهارات كذب يك نماينده مجلس شد؛

مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي تاثير دوگانه كاهش نرخ ارز بر بازار مسكن را تشريح كرد. علي چگني درباره آثار بازار ارز بر مسكن اظهار داشت: بازار ارز بر مسكن اثر چندگانه دارد يعني كاهش نرخ ارز بر بازار مسكن، هم اثر كاهندگي دارد و هم اثر فزايندگي. وي ادامه داد: تاثير كاهندگي آن به دو موضوع انتظارات جامعه در خصوص كاهش قيمتها و جو رواني آن بازميگردد به اين معنا كه وقتي قيمت ارز كاهش مييابد، انتظارات تورمي در بازار مسكن هم فروكش ميكند. وي تاكيد كرد: از نظر علمي براي اينكه اين اتفاق رخ دهد، بايد قيمت ارز به صورت معنادار و پايدار كاهش يابد. تاكنون نيز اين اتفاقات تا حدي شكل گرفته است كه سبب ميشود قيمتها در بازار مسكن تا حدي افت كند. چگني در گفتوگو با مهر، دومين عامل اثرگذاري كاهندگي نرخ ارز بر بازار مسكن را هزينه ساخت آن دانست و افزود: هزينه ساخت و ساز نيز وابسته به نهادههاي ساختماني است كه بخشي از اين نهادهها، وارداتي است يا اينكه بخشي از مواد اوليه توليد اين مصالح در داخل، از محل واردات تامين ميشود. در هر دو صورت به طور مستقيم، قيمت تمامشده ساخت و ساز اثر ميپذيرد چراكه كاهش قيمت ارز باعث كم شدن قيمت مصالح و ابزارهاي مورد نياز براي ساخت مسكن از قبيل آسانسور خواهد بود. وي درباره اينكه كاهش نرخ ارز چگونه ميتواند منجر به افزايش نرخ در بازار مسكن شود، گفت: با كاهش نرخ ارز، كساني كه سرمايهشان را با هدف سود، وارد بازار ارز كردهاند، از اين بازار خارج شده و معموال به سمت بازار مسكن ميروند. اين حركت سرمايه به سمت بازار مسكن، تقاضاي مسكن را افزايش داده و منجر به رشد قيمت ميشود. اين مقام مسوول در وزارت راهوشهرسازي يادآور شد: البته اينها بايد به صورت دقيق بررسي شود اما آنچه ما تاكنون از بررسي اثرگذاري متقابل بازارها بر يكديگر متوجه شدهايم، تاثير چنداني نداشته است. به عبارت ديگر در دو هفتهاي كه تغييرات گستردهاي در بازار ارز داشتهايم، اين تغييرات اثري بر بازار مسكن نداشتهاند. مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي با بيان اينكه تقاضاي مسكن در شهريورماه نسبت به ماه قبل از آن (مردادماه امسال) روند كاهشي داشت، ادامه داد: شواهد نشان ميدهد در حال حاضر نيز متقاضيان ورود به بازار مسكن افزايش چنداني نداشتهاند. البته متقاضياني كه از طريق بازار ارز وارد بازار مسكن شدهاند، اكثرا غيرمصرفي هستند كه براي سرمايهگذاري وارد اين بازار ميشوند. وي در واكنش به گمانههايي كه درباره كاهش 25 درصد قيمت مسكن در بهمنماه امسال مطرح ميشود، بيان كرد: من چنين چيزي را نشنيدهام و چنين حسي هم ندارم. ولي ممكن است تورم تا پايان سال تا حدي افزايش يابد ولي قيمت مسكن همين قيمتهاي جاري باشد. اگر اين ثبات قيمت مسكن را بر تورم عمومي تقسيم كنيم، عمال به اين نتيجه ميرسيم كه قيمت مسكن كاهش يافته است؛ همان اتفاقي كه در سالهاي گذشته رخ داده بود به اين صورت كه تورم عمومي روند افزايشي داشت اما قيمت مسكن ثابت مانده بود. وقتي اين ثبات قيمتي را بر تورم عمومي تقسيم كرديم، نشان داد كه نرخ مسكن رشد منفي داشته است. چگني يادآور شد: قيمت مسكن بر اساس قيمتهاي جاري تا آخر امسال تغيير خاصي نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.