تصويب مشروط مدل «تن-كيلومتر»

Jahan e-Sanat - - News -

گروه حملونقل-

پس از چند ماه رايزني باالخر محاسبه كرايه بار كاميون بر اســاس تن كيلومتر تصويب شد. بر اساس اعالم نماينده كانون كاميونداران در كارگروه تن بــر كيلومتر با تصويب محاسبهكرايهحملكاميوندارانبراساس تن بر كيلومتر04 سال مناقشه رانندگان، صاحبان بار و شــركتهاي حملونقل به پايان رســيد. پيشنهاد تعيين كرايه حملونقل جادهاي داخلي بار بر اساس تن-كيلومتر با شرط تامين نظرات مراجع رسميقيمتگذاريكاالوخدماتتوسط سازمان يادشــده، در دويست و نهمين نشست شورايعالي هماهنگي ترابري كشور تصويب شد. طبق اعالم دبيرخانه شــورايعالي هماهنگي ترابري كشور دويستونهمين نشست اين شورايعالي با حضور و مشاركت اعضا برگزار و پس از بحث و بررسي پيرامون دستوركار برگزار و مدل جديد تن-كيلومتر تصويب شد.

ابتداپيشنهادتعيينكرايهحملونقل جادهاي داخلي بار بر اساس تن-كيلومتر با ارائه گزارش توجيهي سازمان راهداري و حملونقلجادهايمطرحوباشرطتامين نظرات مراجع رسمي قيمتگذاري كاال و خدمات توسط سازمان يادشده، مورد تصويب قرار گرفت. موضوع تغيير مسير و شيوه حمل فرآوردههاي نفتي ترانزيتي از كشور مطرح و ضمن عدم پذيرش اعمال محدوديت در فرآيند عبوري، مقرر شد موضوع با تهيه برنامه جامع عملياتي در زمينه افزايش ســهمپذيري ريل و نيز اقدامات اجرايي بهمنظور افزايش كنترل و نظارت بر تردد ناوگان حامل فرآوردههاي نفتي، در كميســيون فرعي شورا مورد بررسي قرار گيرد.

عضو هيات عامل سازمان راهداري و حملونقلجادهايباتشريحجزئياتنحوه محاسبه كرايه حملونقل جادهاي داخلي باربراساستن-كيلومترگفت:بااحتساب كرايهحملجادهايبارطبقتن-كيلومتر، نرخ كرايه نسبت به روش توافقي به طور متوسط افزايش مييابد.

فرامرز مداح با بيان اينكه تعريف تنكيلومتر محاسبه كرايه حمل بر اساس قيمت تمامشــده حمل يك تن بار در يك كيلومتر است و براي دستيابي به اين مدل، تمام هزينههاي حمل بار با استفاده ازكشندهاستخراجشد،اظهاركرد:درابتدا، هزينههابهدوبخشثابت(مانندبيمهبدنه، بيمه شخص ثالث، عوارض ساالنه خودرو، دستمزدهاي راننده و كمك راننده، بيمه راننده و كمك راننده )...و و متغير (مثل هزينههاي تعمير و نگهداري، الستيك، ســوخت، عوارض آزادراهي و مواردي از اين دست) تقسيم شد.

نماينده تاماالختيار رييس ســازمان راهداري و حملونقل جادهاي در حوزه فناوري اطالعات بيان داشت: همچنين بر مبناي اينكــه هر پارامتر چقدر موثر است، ميزان هزينههاي هر پارامتر مانند سوخت، استخراج و يك قيمت ثابت در نظر گرفته شد، سپس با توجه به ميزان سوخت مصرفي براي جابهجايي يك تن بار در يك كيلومتر، يك حد متوسط براي سوخت در نظر گرفته شد.

7 كالس نــاوگان بــاري و 7 تنكيلومترمجزا

مداح با اشاره به تقسيمبندي ناوگان حملونقــل جــادهاي كاال گفت: كل ناوگان جادهاي حمل بار در هفت دسته تقسيمبندي شد كه به معني استخراج هفت تن كيلومتر جداگانه است.

ويافزود:بهطورمثالميانگينمصرف سوخت يك «كشــنده جفت» در يك كيلومتر54 ليتر در نظر گرفته شده است و ظرفيت ناوگان بر مبناي فراواني ظرفيت احصاء شده است.

عضو هيات عامل سازمان راهداري و حملونقل جادهاي با اشاره به چگونگي استخراج قيمت الستيك در اين مدل نيز گفت: انواع الستيكهاي موجود در بازار و ميزان كاركرد هر يك احصاء و سپس بر اساس وزن هم محاسبه شد تا مشخص شود ميزان استهالك آن در حمل يك تن بار در يك كيلومتر چقدر است.

مداح يادآور شد: هزينههاي تعمير و نگهداري ناوگان نيز در ۶ دســته تا 90 قلم تقســيمبندي و قيمتها استخراج شده است.

تردديكسرخالي33درصدناوگان باري جادهاي كشور طي سال

مداح يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار را ميزان پيمايش و تردد يكسرخالي ناوگان در يك ســال عنوان كرد و گفت: حدود 33 درصد ناوگان باري جادهاي كشــور طي يك سال به صورت يكسر خالي تردد ميكنند،بنابراينبايدهزينههابهدوبخش يكسرخالي و پر تقسيم ميشد كه درآمد مختص ناوگان پر است اما هزينهها براي هر دو بخش محاسبه ميشود.

نماينده تاماالختيار رييس سازمان راهداري و حملونقل جادهاي در حوزه فناوري اطالعات با بيان اينكه محاسبه تن-كيلومتر بر مبناي مســافت حائز ضريب ميشــود، اظهار داشــت: تنكيلومتر براي راههاي كوتاهتر با احتساب زمان تخليه و بارگيري از قيمت بيشتري برخوردار اســت. عضــو هيات عامل سازمان راهداري و حملونقل جادهاي با اشاره به الگوبرداري از فهرست بهاي سازمان برنامهوبودجه و فواصل استفاده

شده گفت: يكســري ضرايب كاهنده و افزاينده براي محاســبه قيمت تنكيلومتر مورد استفاده قرار گرفت و براي اعمال ضرايب، متوسط پيمايش ناوگان بــاري جادهاي كشــور 450 كيلومتر در نظر گرفته شــد. از ايــن رو باالي 450 كيلومتر به عنوان ضريب زير 1و پايينتر، ضريب باالي 1 در نظر گرفته و در نهايــت نرخ كرايه حمل برمبناي تن-كيلومتر استخراج شد. مداح افزود: ضرايب كاهنده يا فزاينده ديگري مانند «ضريب جذابيت بار در مقصد» نيز در نظر گرفته شده اســت. به طور مثال جذابيت بار از تهران به بندرعباس كمتر از مسير برعكس آن است كه اعمال آن در اختيار استانها قرار داده شد.

ايــن مقام مســوول در ســازمان راهداري و حملونقل جادهاي با اشاره به دستهبنديهاي پروفيل طولي گفت: در اين پارامتر، شيب تا 3 درصد هموار، 3 تا ۷ درصد تپه ماهور و باالي ۷ درصد كوهســتاني به عنوان ضريب جداگانه در نظر گرفته شــد. ضريب حمل مواد خطرناك به طور كامل افزايشي است و عــوارض آزادراهي فقــط در صورت عبور ناوگان از اين مســيرها محاسبه خواهد شد.

به گفته مداح، در پايــان كار براي كسب اطمينان خاطر، فرمول به دست آمده را كاليبره كرديم تا صحت و سالمت آن احراز شــود. به هميــن خاطر نرخ كرايههايمبدابندرعباسمبناقرارگرفت كهخوشبختانهازكمترينخطايممكن برخوردار بود كه برطرف شد و از منحني ثابتي پيروي ميكرد. با احتساب كرايه حمل جادهاي بــار طبق تن-كيلومتر، نرخ كرايه نسبت به روش توافقي به طور متوسط افزايش مييابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.