گراني عوارض شهرداري را خريدار مسكن ميپردازد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-

دبير كانون سراسري انبوهسازان با اشاره به افزايش قيمت توليد مسكن در سال جاري گفت: در حالي كه هزينه ساخت هر مترمربع مسكن در سال گذشته 1/5 ميليون تومان بود امسال قيمت توليد هر مترمربع مسكن با حداقل تجهيزات و امكانات كمتر از 2/5 ميليون تومان نيست. فرشيد پورحاجت در گفتوگو با ايلنا با بيان اينكه هزينههاي ساخت مسكن رو به افزايش است، گفت: قيمت مصالح باال رفته و دستگاههاي خدماترسان نرخ تعرفههاي خود را افزايش دادهاند و نرخ عوارض شهرداري به چند برابر رسيده است.

وي افزود: هر چند بيش از 0۸ مصالح ساختماني در داخل كشور توليد ميشود و نيازي به واردات آن نيست اما قيمت همين مصالح ساختماني داخلي هم بسيار افزايشيافتهوباكمبودبرخيازمصالحدربازارمواجههستيم.پورحاجتبابياناينكه افزايش لجامگسيخته قيمت ارز به تمام بازارها سرايت كرده و قيمت توليد مسكن نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهي داشته است، ادامه داد: سال گذشته ساخت هر مترمربع ساختمان چيزي حدود 1/5 ميليون تومان هزينه دربر داشت اما امروز حداقل هزينه ساخت هر مترمربع كمتر از5/2 ميليون تومان نيست.

دبير كانون سراسري انبوهسازان گفت: اگر سازنده بخواهد يك واحد 100 متري را با حداقل استانداردها بسازد بايد 250 ميليون تومان فقط در بخش ساخت هزينه كند كه اين رقم بدون احتساب قيمت زمين و تعرفه خدمات است. وي تاكيد كرد: در اين شرايط كه پتروشيميها و صنايع فوالد در نبود نظارت دولت قيمتها را افزايش ميدهند و به دنبال آن قيمت مصالح ساختماني به طور جهشي باال رفته است، دستگاههاي خدماترسان ميتوانند با كاهش نرخ تعرفهها يا كاهش نرخ ماليات و در مواردي حذف ماليات، به كاهش قيمت تمامشده مسكن كمك كنند.

پورحاجت با بيان اينكه در حال حاضر نرخ تعرفه عوارض شهرداري تا 10 برابر در كالنشهرها افزايش يافته است، گفت: قطعا افزايش نرخ تعرفه عوارض شهرداري و نرخ خدمات و افزايش نرخ ماليات براي ساخت مسكن به خريدار منتقل ميشود و در نهايت مصرفكننده اين افزايش قيمتها را متحمل ميشود.

دبير كانون سراسري انبوهسازان با بيان اينكه اقتصاد كشور ما بانكمحور است و بانكها نقش مهمي در تامين نقدينگي پروژهها ميتوانند داشته باشند، گفت: در شرايطي كه در بحران ايجاد شده براي بازار مسكن حضور بانكها براي ارائه تسهيالت ضروري است اما هيچ ساز و كاري براي ارائه تسهيالت ارزانقيمت به طرف عرضه در بخش مسكن تعريف نشده است. در حالي كه بايد به سرعت مشكل كمبود مسكن در كالنشهرها از طريق افزايش توليد و عرضه حل شود اما هيچ برنامه حمايتي از انبوهسازان وجود ندارد و همچنان عدم توازن بين عرضه و تقاضا يكي از عوامل مهم در افزايش قيمت مسكن در بازار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.