گسترش رفتار قرآني، از راهبردهاي وزارت بهداشت است

Jahan e-Sanat - - News -

در آيين اختتاميه بيستوسومين جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان وزارت بهداشت، معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، هدف غايي جشنواره قرآن و عترت را گسترش رفتار قرآني ذكر كرد.

به گزارش پايگاه خبري دانشگاه علومپزشكي گيالن (وب دا)؛ دكتر محمدرضا فراهاني - معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشــت، با بيان اين كه برگزاري جشــنواره قرآن و عترت، پنجرهاي به ســوي نور اســت، اظهار كرد: در توسعه فرهنگ قرآني سه قله متصور شده است؛ قله اول اين است كه دانش و اطالعات مردم از آموزههاي قرآني افزايش يابد. قله دوم برقراري ارتباط عاطفي با اين آموزههاست. به عبارت ديگر ايجاد حساسيت نسبت به بايدها و نبايدها است و قله سوم كه هدف غايي است، تجلي اين آموزهها در رفتارهاي ماست.

معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، خارج شدن قرآن از قاب جشنواره و تجلي آن در مديريت جامعه را يكي از خواستههاي بحق عنوان و خاطرنشان كرد: گزاره مهمتر اين است كه رفتار قرآني در تكتك آحاد مردم متجلي شود تا شاهد تحول در جامعه باشيم. تخريب شخصيت، سوءظن، دروغ و چيزهايي از اين قبيل، آفات رفتار است. اين سنت الهي است كه در هيچ جامعهاي تغيير ايجاد نميشود مگر اين كه رفتار قرآني و انس با قرآن در تكتك آحاد مردم جاري شود تا شاهد تحول در جامعه باشيم. جامعه سعادتمند جامعهاي است كه در آن انس با قرآن در رفتارها متجلي شود.

وي با بيان اينكه قرآن در بسياري از آيات به تعمق و انديشهورزي توصيه كرده است، تصريح كرد: بايد با تعقل و انديشه از بندهاي غيرخدايي و غيرديني آزاد شويم. جامعه ما بايد جامعهاي باشد كه انسانها در آن كرامت داشته باشند. اين تصور اشتباه است كه گروهي خاص بتوانند جامعه را متحول كنند. بلكه تكتك مردم براي ساختن جامعه مسوول هستند. مسووالن نيز برآمده از خود مردم هستند و بايد حرف و عمل آنها يكي باشد.

اين مقام مسوول، برگزاري جشنواره قرآن و عترت را پنجرهاي براي تعمق در مفاهيم قرآني عنوان كرد و يادآور شد: خادم قرآن بودن، لياقت ميخواهد و كساني كه به عنوان افراد قرآني مطرح هستند، مسووليت سنگيني برعهده دارند زيرا وظيفه آنها گسترش مفاهيم قرآني در سطح جامعه است. قرآنيها بايد مهربان و كمككننده باشند. قرآنيها بايد همانطور كه با دشمن به شدت برخورد ميكنند به همان ميزان با برادر ديني خود مهربان باشند. دكتر فراهاني حضور ده درصدي دانشگاهيان وزارت بهداشت در جشنواره قرآن و عترت سال جاري را نشانگر فهيم بودن اين جامعه دانشگاهي دانست و افزود: حضور در بخش هنري، پژوهشي و مفاهيم قرآني تحول ديگري در اين جشنواره ايجاد كرد. در گذشته بخش آوايي بيشتر مدنظر بود ولي بايد به اليههاي عميقتر كه مفاهيم قراني است توجه بيشتري داشته باشيم. در سال گذشته وزارت بهداشت و درمان، در جشنواره ملي دانشگاهيان كشور، توانست رتبه اول را احراز كند كه نشانگر رشد كمي و كيفي در اين زمينه است.

وي اظهار اميدواري كرد: با تقويت آموزههاي قرآني در رفتارهاي خود، شاهد نهضت قرآني در دانشگاههاي علومپزشكيباشيم.

دكتر فراهاني در پايان از مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه علومپزشكي گيالن و تمامي كساني كه در برگزاري اين جشنواره تالش كردند تشكر كرد و به برگزيدگان جشنواره قرآني تبريك گفت.

آيين اختتاميه بيستوسومين جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان وزارت بهداشت، عصر جمعه با حضور معاون فرهنگي دانشجويي وزارت بهداشت، رييس مركز قرآن و عترت وزارت، رييس دانشگاه علومپزشكي گيالن و جمعي از مسووالن استاني و دانشگاهي در مجتمع زيباكنار برگزار شد و پرچم ميزباني بيستوچهارمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشكي همدان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.