گيالن به پايلوت صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي تبديل شود

Jahan e-Sanat - - News -

رييس هياتمديره و مديرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلي با همراهي مديران و معاونان سازمان از دومين نمايشگاه بينالمللي تخصصي محصوالت كشاورزي، مواد غذايي، ماشينآالت و صنايع وابســته )201۸( كه از ۷1 تا 21 مهرمــاه در مركز همايشها و نمايشگاههاي بينالمللي اين منطقه در حال برگزاري است بازديد كرد و با شــركتكنندگان و فعاالن اقتصادي حاضر به گفتوگو پرداخت.

رضا مسرور در پايان بازديد از اين نمايشگاه تخصصي با بيان اينكه استان گيالن با بهرهگيري از ظرفيتهاي منطقه آزاد انزلي به پايلوت صادرات و فرآوري محصول كشاورزي و صادرات مواد غذايي تبديل شود، اظهار داشت: يكي از رويكردهاي سازمان منطقه آزاد انزلي برگزاري نمايشگاههاي مختلف در سطوح ملي و بينالمللي از جمله در حوزه كشاورزي است و با توجه اينكه استان گيالن فعاليت گستردهاي در حوزه توليدات كشاورزي و مواد غذايي دارد بخش عمده محصوالت كشاورزي ميتواند از طريق منطقه آزاد انزلي به كشورهاي حاشيه خزر صادر شود.

وي در ادامه با اشاره به اهميت برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و گسترش روابط تجاري با كشورهاي حاشيه خزر گفت: برندهاي داخلي و خارجي از دومين نمايشگاه بينالمللي محصوالت كشاورزي، مواد غذايي، ماشينآالت وصنايعوابستهاستقبالخوبيداشتهاندوبرگزارينمايشگاههايتخصصيمختلفازجملهنمايشگاههايبينالمللي مشترك كشورمان با روسيه، آذربايجان و قزاقزستان تا پايان سال در دستور كار قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.