حمل انبوه ريلي محصوالت ذوبآهن اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

ذوبآهن اصفهان حمل محصوالت خود به صورت انبوه از طريق شبكه ريلي كشور را آغاز كرده است. قيصري، مدير بخش راهآهن و ترابري اين شركت در خصوص هدف حمل ريلي محصوالت گفت: حمل مواد اوليه از مبادي به ذوبآهن به دو روش ريلي و جادهاي در حال اجراست اما انتقال محصوالت از ذوبآهن به بنادر يا داخل كشور به جز در مقاطع زماني محدود آن هم به صورت جزيي، عمدتا توسط وسايل نقليه جادهاي (كاميون و تريلر) بوده است. وي مزيتهاي حمل ريلي محصوالت شركت را چنين برشمرد: صرفهجويي در مصرف حاملهاي انرژي (سوخت)، كاهش آاليندگي محيط زيست و كاهش تلفات جادهاي. اصوال حملونقل ريلي بين 1000 تا 2000 كيلومتر توجيه اقتصادي دارد اما نكتهاي كه نبايد فراموش كرد اين است كه تنها معيار براي انتخاب شيوه مناسب حمل انبوه بار، قيمت نيست زيرا حملونقل انبوه بار، نياز به سيستمي با عملكرد مداوم و قابليت اطمينان دارد تا در دوره زماني مشخص، ميزان معيني بار به مقصد برسد كه حملونقل ريلي اين امكان را فراهم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.