دولت پاي طرح انتقال آب بايستد

Jahan e-Sanat - - News -

حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهينشهر و ميمه استان اصفهان داليل انتقال آب از خليج فارس به فالت مركزي را مهم خواند وگفت: داليلي چون افت بارندگيها، برداشتهاي بيرويه آب از زايندهرود در باالدست و پاييندست اين رودخانه، نبود مديريت صحيح توزيع آب در سالهاي اخير، توسعه بخش كشاورزي در حاشيه زايندهرود، طوالني شدن طرحهاي انتقال آب حوضه به حوضه و كاهش ورود آب به سد با گنجايش يك ميليارد و چهل ميليون مترمكعب اما خالي شده تا كمتر از 350 ميليون مترمكعب، همگي باعث تشنگي فالت مركزي ايران شدهاند بهطوريكه مردم استان در بخشي از اين فالت در شرايطي سكونت دارند كه تنشهاي شديد آبي به شدت زندگي آنها را مورد تهديد قرار داده است. نماينده مردم شاهينشهر و ميمه استان اصفهان در مجلس شوراي اسالمي طرح انتقال آب از خليج فارس به فالت مركزي را بزرگ و هزينهبر دانست و گفت: الزم است دولت پاي اجراي اين طرح بايستد، چون بدون نظر حاكميت ابعاد اجتماعي، امنيتي و سياسي اين طرح قابل كنترل نيست. وي ادامه داد: به عالوه بخش خصوصي واحدهاي بزرگ صنعتي و تشكلهاي بزرگ كشاورزي هم بايد از اجراي اين طرح ملي حمايت مالي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.