تاييد حكم معاونت شهرداري بهبهان از سوي استانداري خوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

طي حكمي از سوي استانداري استان خوزستان حكم معاونت مسعود داييزاده به شهرداري بهبهان ابالغ شــد. بر اين اســاس وي به سمت معاونت شهرسازي و امور زيربنايي شهرداري بهبهان منصوب شد. مسعود داييزاده چندين دوره سرپرستي شهرداري بهبهان و يك دوره نيز سرپرستي شهرداري سردشت (زيدون) را بر عهده داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.