حواله0151حلقهالستيكدرقزوينصادرشد

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل راهداري و حملونقل جادهاي استان قزوين از صدور حواله 0151حلقه الســتيك ناوگان حملونقل جادهاي خبر داد. به گزارش «جهانصنعت»، افشين پيرنون مديركل راهداري و حملونقل جادهاي استان قزوين گفت: از تيرماه سال جاري ۷453حلقه الستيك مربوط به ناوگان باري توزيع شده است و از روز شنبه هم حواله 0151حلقه ديگر توسط كميته توزيع الستيك مستقر در پايانه كاالي قزوين صادر شده است. وي افزود:با احتساب اين تعداد مجموعا ۷405حلقه الستيك ناوگان حملونقل جادهاي توزيع شده است. اين مقام مسوول اذعان كرد: اين روند در صورت تخصيص الستيك از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت ادامه خواهد داشت.

وي اظهارداشت: اين فرآيند با ارسال پيامك براي مشموالن دريافت الستيك اطالعرساني ميشود و ليست اسامي آنها براساس اولويت پيمايش صبح شنبه هر هفته در محل ورودي غرفه كميته توزيع الستيك نصب و حواله جهت دريافت صادر ميشود. پيرنون عنوان كرد: مالكان ناوگان حملونقل جادهاي مشمول دريافت الستيك جهت دريافت حواله روزهاي شنبه از ساعت21 تا 15 با در دست داشتن نسخه دوم فرم ثبتنام، كارت هوشمند ناوگان يا سند مالكيت و كارت شناسايي به محل ثبت نام (كميته توزيع الستيك) مستقر در پايانه كاالي قزوين مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.