همايش آشنايي با بازار سرمايه در شركت توزيع برق آذربايجان غربي برگزار شد

Jahan e-Sanat - - News -

همايش آشنايي با بازار سرمايه و سرمايهگذاري در بورس اوراق بهادار با حضور بيش از 0۸ نفر از كاركنان در سالن همايش شهيد رخشا شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي برگزار شد. در اين همايش يكروزه، در خصوص مفاهيم پايه بازار ســرمايه، تاالر بورس، كارگزاران بورس، مولفههاي اصلي بورس، راههاي ورود به بورس و كسب درآمد از آن، سايتها و ابزارهاي آنالين مرتبط با حوزه بورس، نحوه كار در سايتهاي مذكور ...و توضيحات كاملي ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.