طرح جامع شهر اصفهان راهي به سوي استانداردسازي شهر

Jahan e-Sanat - - News -

شهردار اصفهان با اشاره به 22 مهرماه، روز جهاني استاندارد و لزوم داشتن شهر استاندارد، اظهار كرد: طرح جامع شهر اصفهان ما را به سمت شهر استاندارد ميبرد تا تمام امكانات شهر به منظور آسايش و آرامش مردم در اختيار همگان قرار گيرد.

قدرتاهلل نوروزي با بيان اينكه هفته گذشــته گزارش عملكرد يك ساله شهرداري به شوراي شهر و مردم اصفهان تقديم شد، تصريح كرد: در يك سال گذشته با كمك كاركنان و همكاران شهرداري و بر اساس برنامه اعالم شده، با وجود همه سختيها امور مربوط به شهر را به پيش برديم.

شهردار اصفهان ادامه داد: چهارشنبه گذشته انتخاب سه عضو شوراي سازمان شهرداريها و دهياريهاي سراســر كشور برگزار شد كه شــهرداري اصفهان، باالترين راي نمايندگان تمام شهرداريهاي كشور را كسب كرد و اميدوارم با دعاي خير تمام شهروندان بتوانيم براي تمام شهرها و روستاهاي كشور گامهاي اساسي برداريم.

وي اضافه كرد: طي تفاهمي كه شهرداري اصفهان با اداره كل راهوشهرسازي استان اصفهان امضا كرده است، پنجشنبه گذشته به طور رسمي فرآيند شكلگيري و تدوين اساسيترين طرح شهر يعني طرح جامع شهر با تاكيد بر مسائل و مشكالت موجود، توسعه شهر و با تاكيد بر آمايش شهري آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.