هدفگذاريپتروشيميشازندبرايافزايشتوليد

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت پتروشيمي شازند از برنامهريزي براي افزايش توليد اين مجتمع در سال ۷9 خبر داد. ابراهيم ولدخاني با بيان اينكه تالش داريم امسال توليد مجتمع پتروشيمي را افزايش دهيم، گفت: اين مجتمع پارسال يك ميليــون و 00۸ هزار تن محصوالت متنوع توليد كرد كه افزون بر فروش داخل، 300 ميليون دالر ارزآوري براي كشور داشته است. وي افزود: هدف ما از ابتدا توليد محصول خاص براي مشتريان خاص به جاي توليد انبوه بوده است، بر همين اساس پتروشيمي شازند فرصت مناسبي براي توسعه صنايع تكميلي و ايجاد ارزش افزوده دارد. اين مجموعه با هدف توليد مواد پايهاي و مياني با استفاده از خوراك اصلي نفتا و تبديل به فرآوردههاي نهايي پليمري و شيميايي و نيز تربيت مديران و كاركنان باتجربه براي صنعت از سال 2۷ به بهرهبرداري رسيده است. محصوالت متنوع اين مجتمع شامل اتيلن، پروپيلن، برش 4 كربنه، هيدروكربنهاي هيدروژنه و انواع محصوالت شيميايي و پليمري در گريد و درجهبندي مختلف در ۷1 واحد فرآيندي و ۶ واحد يوتيليتي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.