واريز‌سود‌سهام‌عدالت‌سال‌۶۹‌از‌د‌يماه

Jahan e-Sanat - - News -

سود سهام عدالت مربوط به سال مالي ۶۹ شركتهاي سرمايهپذير از ديماه به حساب مشموالن واريز ميشود. به گزارش اي ِبنا، طرح سهام عدالت در حالي از ســال ۵۸۳۱ تاكنون در حال اجراســت كه بر اساس آن از محل سود سهام تخصيصيافته به مشموالن، اقساط اين سهام طي مدت ۰۱ سال تسويه شده است. بر اين اساس از سال گذشته و با پايان يافتن مهلت تسويه اقساط سهام عدالت، سود اين سهام بهصورت نقدي به مشموالن در حال پرداخت است. امسال نيز رفته رفته مجامع سال ۶۹۳۱ شركتها در حال برگزاري است كه پس از پايان اين زمان، واريز سود سهام عدالت مربوط به سال مالي ۶۹۳۱ شركتهاي سرمايهپذير به مشــموالن آغاز خواهد شد. در اين خصوص مشموالن سهام عدالتي كه ارزش سهام آنها يك ميليون تومان است در حالي سال گذشته ۰۵۱ هزار تومان و ساير مشموالن به تناسب سهام خود سود گرفتند كه با توجه به رشدهاي اخير سهام شركتها در بورس پيشبيني ميشود سود واريزي به حساب مشموالن در سالجاري بيش از سال گذشته باشد. اين در شرايطي است كه از ديماه سالجاري بهصورت تدريجي سود سهام عدالت كليه مشموالني كه شماره شباي حساب بانكي خود را وارد سامانه سهام عدالت كردهاند، به حساب آنها واريز خواهد شد. نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه مشموالن براي دريافت سود سهام عدالت خود ديگر نيازي به ثبت دوباره شماره شباي حساب بانكي خود در سامانه سهام عدالت ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.