ﻓﺮﻭش 2۵/69۵ ﻣيليﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎل ﺍﻭﺭﺍق ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ۵ ﻣﺎه

Jahan e-Sanat - - News - ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ

بر اســاس آمار بانك مركــزي در پايان دوره پنجماهه سالجاري، ۵۹۶/۵۲ ميليارد ريال اوراق مشــاركت از سوي سرمايهگذاران خريداري شده است. به گزارش ايبنا، بر اساس آخرين آماري كه بانك مركزي ايران در بخش بازار سرمايه «اوراق مشاركت» كه براي دوره پنج ماهه ابتدايي سال ۷۹ منتشر شده است در اين مدت به ميزان ۰۰۰/۵۴ ميليارد ريال انواع اوراق مشاركت «دولت، دولتي – بودجهاي، وزارت اقتصاد، شهرداري تهران، شهرداري اصفهان، شهرداري اهواز، شهرداري قم و شهرداري اصفهان» با مدت چهارساله و نرخ سود عليالحساب ۵۱ و ۰۲ درصد منتشر شده كه ۰۰۰/۵۴ ميليارد ريال اين اوراق تا به امروز از سوي سرمايهگذاران خريداري شده است.

„ميزان„فروش„اوراق„دولتي

نگاهي به اطالعات منتشــر شده مشخص ميكند تا پايان دوره پنج ماهه ابتدايي ســال ۷۹، اوراق مشــاركت دولت به ميزان ۰۰۰/۰۲ ميليارد ريال منتشر شده كه ۷۹۶/۳۱ ميليارد ريال آن از سوي سرمايهگذاران خريداري شده اســت.همچنين در ايــن دوره مالي ۰۰۰/۰۲ ميليارد ريال اوراق مشاركت دولتي- بودجهاي از ســوي دولت براي سرمايهگذاران منتشر شد كه در دوره پنج ماهه ابتدايي ســال ۷۹، مبلغ ۷۹۶/۳۱ ميليارد ريال از اين حجم به فروش رفته و كمتر از ۰۰۰۷ ميليارد ريال از اين اوراق باقي مانده است.افزون بر اين آمارهاي بانك مركزي نشــان ميدهد بر اساس بند «ب» تبصره پنج قانون بودجه ۶۹۳۱ بر مبناي طرحهاي دولتي از ۶۲ اسفند ماه ۶۹ تا پايان مرداد ماه سال ۷۹ به ميزان ۷۹۶/۳۱ ميليارد ريال اوراق مشاركت چهارساله با نرخ سود عليالحساب ۵۱ درصد از ســوي وزارت امور اقتصاد و دارايي منتشر شده كه تا انتهاي دوره پنج ماه ابتدايي ســالجاري ۷۹۶/۳۱ ميليــارد ريال از اين اوراق از ســوي خريداران مورد استقبال قرار گرفت.

„اوراق„خريداري„شده„شهردار „يها

از ســوي ديگر جدول آماري وضعيت انتشار اوراق مشــاركت در دوره پنج ماهه ابتدايي سال ۷۹ كه از سوي بانك مركزي منتشر شده سهم شهرداريها از انتشار اوراق مشاركت در اين دوره مالي را ۰۰۰/۵۲ ميليارد ريال نشان ميدهد كه از اين حجم اوراق، تقريبا بيش از ۵۴ درصد از آن از سوي سرمايهگذاران خريداري شده به گونهاي كه ۸۹۹/۱۱ ميليارد ريال از اوراق مشاركت در اين بخش بر اساس دوره پنج ماهه نخست سالجاري بــه فروش رفته اســت.همچنين ايــن گزارش ميافزايد: شــهرداري مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۶۹ با طرح فاز ۳ خط ۲ قطار شهري در ۸۲ اسفند ۶۹ به ميزان ۰۰۰۴ ميليارد ريال اوراق چهارســاله با نرخ سود عليالحساب ۰۲ درصد منتشــر كرده كه تا انتهاي پنج ماهه سالجاري كل اين اوراق توسط سرمايهگذاران خريداري شــده است. از سوي ديگر، شهرداري مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۶۹ با طرح فاز ۲ خط ۳ قطار شهري در ۸۲ اسفند ۶۹ به ميزان ۰۰۰۳ ميليــارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود عليالحساب ۰۲ درصد منتشر كرده كه تا انتهاي پنج ماهه سالجاري كل اين اوراق توسط سرمايهگذاران خريداري شده است. اين گزارش ميافزايــد: اين دادههاي اطالعاتي نشان ميهد كه شهرداري اصفهان نيز در انتشار اوراق مشــاركت سهم داشته است به طوري كه اين شهرداري بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۶۹ براي طرح فاز يك خط ۲ قطار شهري در تاريخ ۸۲ اسفند ۶۹ به ميزان ۰۰۰۵ ميليارد ريال اوراق ۴ ساله با نرخ سود عليالحساب ۰۲ درصد منتشر كرده كه از اين حجم، بيش از ۹۹ درصــد آن به فروش رفته به گونهاي كه در انتهاي دوره پنج ماه منتهي به مرداد سال ۷۹ بر اساس آمارها، ۹۹۹/۴ ميليارد ريال از اين اوراق مورد اســتقبال سرمايهگذاران قرار گرفته است. همچنين اين گزارش ميافزايد: شهرداري اهواز بر اســاس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۶۹ براي طرح فاز يك خط يك قطار شهري در ۸۲ اسفند ۶۹ به ميزان ۰۰۰۵ ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود عليالحساب ۰۲ درصد منتشر كرده كه تا انتهاي پنج ماهه سالجاري سرمايهگذاران از اين اوراق اســتقبال نكردهاند. در همين حال اين گزارش ميافزايد: شــهرداري قم بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه ســال ۶۹ براي طرح فاز يك خط يك قطار شــهري در ۸۲ اسفند ۶۹ به ميزان ۰۰۰۳ ميليارد ريال اوراق چهار ســاله با نرخ ســود عليالحساب ۰۲ درصد منتشر كرده كه تا انتهاي پنج ماهه سالجاري ۲/۰ درصد از اين اوراق توسط سرمايهگذاران خريداري شده است.افزون بر اين اطالعات آماري نشان ميدهد: شهرداري تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه ســال ۶۹ براي طرح تكميــل خط هفت قطار شهري در ۸۲ اسفند ۶۹ به ميزان ۰۰۰۷ ميليارد ريال اوراق چهار ســاله با نرخ سود عليالحساب ۰۲ درصد منتشــر كرده كه تا انتهاي پنج ماهه سالجاري كل اين اوراق توسط سرمايهگذاران خريداري نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.