تغيير‌نگاه‌بنيادي‌در‌تاالر‌شيش‌هاي

Jahan e-Sanat - - News -

يك كارشــناس بازار سرمايه، سهام را در شرايط فعلي ارزندهترين كاال در تمامي بازارها دانست. جواد عشقينژاد، در پاسخ به اين سوال كه تغييرات نرخ ارز و انتشار گزارشهاي ماهانه و فصلي چه تاثيري بر حركت بنيادي بازار دارد، به سنا، گفت: به طور قطع تاثير نرخ ارز بر بازار سرمايه همچنان باقي است؛ به تبع آن همه شركتها ميتوانند منافع حاصل از اين تغييرات را در سودآوري و به تبع آن در قيمت هر سهم در بازار ببينند كه البته اين رخداد در گزارشهاي ۶ ماهه شركتها هم كامال مشهود است. البته اين موضوع در خصوص شركتهايي كه از نظر تامين مواد اوليه ۰۰۱ درصد ارزي باشند و قيمتگذاريهاي كنترلي در داخل داشــته باشند، متفاوت است. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با بررسيهايبنيادينمشاهدهميشودكهسهامشركتهايپذيرفتهشدهدربورس اوراق بهادار اين روزها در مقايسه با ساير بازارها بسيار ارزان بوده و در هر حال ارزندگي دارد. البته ممكن است برخي صنايع با مشكالتي مواجه باشند كه حضور شركتها در بازار سرمايه آن را جبران خواهد كرد. وي در عين حال با بيان اينكه نميتوان از ريسكهاي ناشي از تحريم چشمپوشي كرد، گفت: البته برنامهريزيها و تجربيات ناشي از تحريمهاي گذشته، ما را براي بهبود وضعيت موجود و مقابله با تحريمهاي آتي آمادهتر كرده و به طور قطع با اندوختن اين تجربه، شركتها راهي براي عبور از اين شرايط طراحي كردهاند. عشقينژاد توضيح داد: بازار در هر حال خود را با وضعيت موجود تطبيق ميدهد ولي عوامل و ريســكهاي موجود نيز خواه ناخواه چه از بعد رواني و چه به لحاظ رفتار سهامدار، حداقل در كوتاهمدت تاثيرات خود را نشان خواهد داد، هرچند در روزهاي بعد با تعديل اين رفتارها بازار هم به نقطه اصلي خود برميگردد. مديرعامل سابق سرمايهگذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري، همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت دارايي بانكها و صندوقهاي بازنشستگي و راههاي پيش رو براي تعيينتكليفآندراينشرايطگفت:صندوقهايبازنشستگينيازبهتامينمالي دارند. از طرفي از منظر عرضهكننده، بخشي از داراييهاي بانكها و صندوقهاي بازنشستگي، داراييهاي كمبازده نسبت به بهاي تمام شده سرمايهاي است. پس خروج از اين داراييها و تطبيق آن با دستورالعملهاي بانك مركزي و حاكميت در اولين فرصت ضروري است. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان خاطرنشان كرد: از منظر اقتصاد كالن، حجم نقدينگي، عطش بازار براي خريد كاال و حفظ سرمايه و در نهايت تمايل به بازدهي بيشتر در بازارهاي مختلف، توجه نقدينگي را به بازار سرمايه جلب كرده است. در نتيجه، ميتوان گفت كه تبديل و انتقال مالكيت اين شركتها به سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي با هدفهاي انتفاعي و مديريتي، گزينه بسيار مناسبي براي انتخاب خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.