جزييات‌تحقيق‌و‌تفحص‌سرخاب‌يها‌منتشر‌نم ‌يشود

Jahan e-Sanat - - News -

نايبرييس مجلس با بيان اينكه احتمال دارد گزارش نهايي تحقيق و تفحص از سرخابيها با آنچه كه در صحن قرائت شود، متفاوت باشد، گفت: اين اقدام به منظور حفظ منافع دو باشــگاه در عرصههاي آسيايي و جهاني است. به گزارش خانه ملت، علي مطهري با اشــاره به بررســي طرح تحقيق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مديريت شركتهاي فرهنگي وابســته به وزارت ورزش و جوانان كشور در ۰۱ سال گذشته، اظهار كرد: كميته ۵۱ نفرهاي براي اين تفحص تشــكيل شده تا بيشتر به وضعيت اين دو باشگاه استقالل و پرسپوليس به ويژه نحوه درآمدها و هزينهكرد، ورود كند و حسابهاي اين دو باشگاه شفاف شود. عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره اين نگراني اهالي ورزش كه با انجام اين طرح امكان محروميتهاي بينالمللي از ســوي FIFA و AFC براي دو باشــگاه اســتقالل و پرســپوليس وجود دارد، گفت: قطعا در اين مســير نمايندگان مردم در مجلس منافع ملي را اولويت اصلي كار خــود قرار ميدهند و در عين شفافســازي مالحظاتي از اين دســت خواهند داشــت.نماينده مردم تهران، ري، شــميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس تصريح كرد: ممكن اســت در گــزارش نتيجه تحقيق و تفحص از دو باشــگاه تمامي مــوارد و احيانا تخلفات دو باشگاه استقالل و پرسپوليس براي رسيدگيهاي حقوقي و قضايي قيد شود ولي در خالصه گزارشي كه بايد در صحن علني مجلس قرائت و در واقع رســانهاي شود، حتما اين مالحظات در نظر گرفته خواهد شد. نايبرييس مجلس ادامه داد: نفس اينكــه نمايندگان مجلس به اين عرصه ورود كنند و از نزديك با مسائل و معضالت حوزه فوتبال آشنا شوند، با توجه به قصد و نيت خير نمايندگان، قطعا كمك حال فوتبال ما خواهد بود و اين اقدام گامي مثبت براي ورزش كشور به شمار ميآيد.گفتني است، تحقيق و تفحص از ســرخابيها با هدف بررسي ميزان مصارف و هزينههاي شركتهاي فرهنگي ورزشي وابسته به وزارت ورزش و جوانان عليالخصوص تيمهاي تحت پوشــش و محل هزينهكرد آن، ميزان جريمههاي ملي و بينالمللي، سازوكار نظارتي و راهبري، تغييرات سازماني و انتصابات ستادي شــركتهاي فرهنگي ورزشي وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۰۱ سال اخير انجام ميشود.

„پيشــنهاد„واگذاري„پرسپوليس„و„استقالل„در„ بازار„سهام

از ســوي ديگر، رييــس كميته فوتبال فراكســيون ورزش مجلس، بهترين روش واگذاري خروج اســتقالل و پرســپوليس از تملك دولــت را حضور در فرابورس و بورس دانست.رحيم زارع بر ضرورت واگذاري استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: مشكلي كه تاكنون براي واگذاري اســتقالل و پرسپوليس وجود داشته، نبود درآمدزايي پايدار براي اين دو باشگاه است، لذا تا درآمدزايي پايدار براي آنها به وجود نيايد و ســهام اين دو باشگاه وارد بازار سهام نشود، اين نوع واگذاريهاي احساسي ثمربخش نخواهد بود.نماينده مردم آباده، بوانات و خرم بيد در مجلس با اشــاره به صراحت قانون بودجه ســنواتي درخصوص واگذاري استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي افزود: واگذاري بدون پشتوانه درآمدزايي، ضمن آنكه به مردم و اجتماع آسيب ميرساند، طرفداران را هم قانع نخواهد كرد.وي فرمول خصوصيســازي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس را چنين تعريف كرد: تقويت درآمدزايي دو باشــگاه، ورود به فرابورس و فراهم كردن زمينــه ارتقاي هر دو تيم، ورود بــه بازار بورس و نهايتا خريد سهام سرخابيها توسط طرفداران؛ با اين كار مردم ســهامدار اين باشگاهها خواهند شد.اين نماينده مجلس با بيان اينكه نميشــود و نبايد همه سهام را به يك نفر داد و آن يك نفر تصميمگيرنده شود، گفت: بايد تلفيق يا تركيبي از سهامداران مختلف باشد. حتي خود دولت هم بخشي از سهام را داشته باشد. زارع كه پيش از اين در كارگره نظارت بر واگذاري اســتقالل و پرســپوليس بــه بخش خصوصي عضويت داشــت، درباره روشهاي گذشــته براي اين واگذاري توضيــح داد: وضعيت مالي برخي از افرادي كه در مزايدههاي قبلي شــركت كرده بودند، بهگونهاي نبود كه اينها اهليت داشــته باشند در حالي كه مهم است اين دو باشگاه پرسابقه و مردمي را به چه شخصي و چه اهلي بسپاريم كه اهليت داشته باشد. رييس كميته فوتبال فراكســيون ورزش مجلس با بيان اينكــه در حال حاضر اين دو باشــگاه درآمدزايي خوبي

ندارند، ادامه داد: اين دو باشگاه پتانسيل درآمدزايي بسيار بااليي دارند؛ لذا مديراني ميتوانند موفق باشــند كه از وضعيــت فعلي درآمد ايجاد كنند و بدهيها را بپردازند بنابراين الزم اســت زيرســاخت درآمدي ايجاد شود و سپس در فرابورس و بورس رود و تركيبي از سهامداران مختلف از جمله دولت و طرفداران و مردم باشد. گفتني است چندي پيش محمداسماعيل سعيدي با بيان اينكه موانع واگذاري دو باشگاه پايتخت در جريان طرح تفحص افشا ميشــود گفته بود: بدون ترديد واگذاري اصولي و منطقي باشگاهها بسياري از رانتها را از بين ميبرد. عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس از باشگاههاي استقالل و پرسپوليس مهمترين موضوع در واگذاري دو اين باشگاه را اهليت مالك عنوان و اضافه كرد: در اين زمينه سازمان خصوصيســازي و وزارت ورزش و جوانان وظيفه مهمي بر عهده دارند كه البته ســازمان خصوصيسازي به اين دليل كه بيشــتر در پروژههاي اقتصادي اهليت افراد را ميسنجد، به ســختي ميتواند در مسير شناخت افراد اقدام كند بنابراين ضرورت دارد در اين مورد خاص وزارت ورزش به صورت جدي وارد عمل شود. سعيدي با اشاره به اينكه در واگذاري باشگاه تراكتورسازي نيز حساسيتها به ميزان دو باشگاه استقالل و پرسپوليس وجود داشت، گفت: استقالل و پرسپوليس نيز ميتوانند از همين الگو استفاده و به نحو مطلوبي اين دو باشگاه را واگذار كنند و مجلس نيز در اين زمينه تاكيد جدي دارد كه اين دو باشگاه واگذار شود اما سالهاست مقاومت عجيبي براي واگذاري اين دو باشگاه وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.