انواع‌اوراق‌قرضه‌و‌رو‌شهاي‌تامين‌مالي

Jahan e-Sanat - - News -

ســرمايه مالي از موضوعاتي است كه در بحث راهاندازي هر سرمايهگذاري جديد مطرح ميشود. سرمايه مالي سرمايهاي است كه بانكها در اختيار دارند و صاحبان صنايع آن را به كار ميبرند. به گزارش سنا، بحث تامين مالي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه از اهميت دو چنداني برخوردار است؛ كشورهاي در حال توسعه به منظور پيشرفت در عرصههاي مختلف اقتصادي نياز به منابع مالي فراوان دارند. در اين كشــورها برخــي از پروژهها را با تامين مالي داخلي ميتوان انجام داد اما در پروژههاي مهم و زيرساختي مورد نياز كشور كه امكان تامين منابع كامل آن توسط دولت فراهم نيست مانند پروژههاي نفتي، گازي، پتروشيمي و بسياري از صنايع ديگر براي توسعه زيرساختها برخورداري از منابع خارجي بسيار جدي است. انواع تامين مالي شامل دريافت وام كوتاه يا بلندمدت مشاركت در سرمايهگذاري، سرمايهگذاري به شرط خريد محصول، فروش سهام شركت يا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر براي شركتهاي بزرگ مقدور است) و غيره انجام ميگيرد. تامين مالي پروژهها چه مربوط به بخش دولتي باشد و چه بخش خصوصي يا از طريق منابع داخل كشور صورت ميگيرد يا از طريق جذب منابع خارجي. در هر كدام از اين روشها گزينههاي مختلفي وجود دارد كــه كارفرماي پروژه با توجه به نياز خود از يكي از اين دو روش، پروژه خود را تامين مالي ميكند. اوراق قرضه دولتي: براي تامين مالي برنامهها، پرداخت ليست حقوق و به خصوص پرداخت صورتحسابها، دولتها اوراق قرضه صادر ميكنند. اوراققرضهكشورهايباثباتيمثلآمريكا،جزوامنترينسرمايهگذاريهاشناخته ميشود. اما در طرف ديگر، اوراق قرضه كشورهاي در حال توسعه، داراي ريسك باالتري هستند. دولت آمريكا اوراق قرضه خود را از طريق خزانهداري و چندين نهاد دولتي مختلف صادر ميكند. در آمريكا به اوراق قرضهاي كه موعد سررسيد آنها كمتر از يك سال باشد، اصطالحا ،T-bills اوراق قرضه با سررسيد بين يك تا ۰۱ ســال را T-notes و بيش از ۰۱ سال را اوراق خزانهداري ميگويند. در برخي موارد، بهره دريافتي از اين اوراق شامل ماليات بر درآمد نميشود. اوراق قرضه شهرداري: اين اوراق توسط اياالت، شهرها، كشورها و مناطق مختلف براي تامين مالي عملياتها يا پرداخت هزينه پروژهها صادر ميشــود. اوراق قرضه شهرداري هزينههاي ساخت بيمارستان، مدرسه، نيروگاه، خيابان، دفاتر اداري، فرودگاه، پل و غيره را از نظر مالي تامين ميكند. شهرداريها معموال زماني به صدور اوراق قرضه اقدام ميكنند كه به پولي بيشتر از پول حاصل از جمعآوري مالياتها احتياج داشته باشند. يكي از مزيتهاي اوراق قرضه شهرداري اين است كه سود حاصل از آن، معاف از ماليات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.