ﺗﺎﺳيس ﺻﻨﺪﻭق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔذﺍﺭي ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﻪﻧگﺮﻭ

Jahan e-Sanat - - News -

ايران و مونتهنگرو صندوق ســرمايهگذاري و صندوقهاي پروژه مشــترك تاسيس ميكنند.به گزارش سنا، در ديدار شاپور محمدي رييس سازمان بورس ايران با مقامات ارشد سياسي و اقتصادي از جمله معاون وزير كشور، معاون وزير اقتصاد، رييس نهاد ناظر بازار سرمايه و مديرعامل بورس مونتهنگرو تفاهمنامه فيمابين دو كشــور كه در ســال ۰۱۰۲ به امضا رسيده بود وارد فاز عملياتي شد. بر اساس اين گزارش، آزوران ديكانوويچ مقام ارشد نهاد ناظر بازار سرمايه مونتهنگرو خواستار گسترش سطح همكاري بين طرفين شد و با اشاره به امضاي تفاهمنامه همكاري در ســال ۰۱۰۲، فرصت را براي اجرايي كردن اين سند مناســب و مغتنم دانست.در ادامه اين ديدار محمدي ضمن تشكر از ميزباني نهاد ناظر بازار سرمايه مونتهنگرو، به محورهاي مهم اين همكاري اشاره كرد و گفت: با عملياتي شــدن اين تفاهمنامه، همكاري دو طرف در مسائل حقوقي (با هدف هماهنگي قوانين و مقررات دو نهاد در چارچوب آيســكو)، تاسيس صندوقهاي مشترك طبق الگوي «مستر - فيدر» يا صندوقهاي با درآمد ثابت و متغير، ارتباط بين سپردهگذاريهاي مركزي و ايفاي نقش «امين (كاستودين)، ارتباط و اتصال بورسها، پذيرش متقابل ETF ياETC ، تاسيس صندوقهاي پروژه در دو كشور و انتشار اوراق سپرده وارد فصل جديدي ميشود. از نكات حائز اهميت ديگر اين سفر، گفتوگوي سخنگوي سازمان بورس كشورمان با معاون وزير اقتصاد و دارايي مونتهنگرو بود. در اين ديدار كاتنيچ حضور هيات بلندپايه بازار ســرمايه ايران در مراسم بيستمين سالگرد تاسيس بورس اوراق بهادار مونتهنگرو و ديدار ســازنده با مقامات ارشــد نهاد ناظر بازار سرمايه آن كشور را گام مهمي در توسعه همكاري دو كشور عنوان كرد. همچنين شاپور محمدي در ادامه ديدارهاي رســمي با رافت هوســوويچ، معاون نخستوزير مونتهنگرو نيز ديدار و گفتگو كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.