صادرات آمریکا به ایران 4 برابر شد

Jahan e-Sanat - - News -

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی دفتر آمار آمریکا نشان میدهد مبادالت تجاری ایران و آمریکا در ماهی که تحریمهای غیرنفتی علیه ایران بازگشته جهش قابل توجهی داشته است.

دولت آمریکا در پی خروج یکجانبه از برجام از ششــم آگوست تحریمهای غیرنفتی مثل تحریم خودرو، طال و فرش و پسته ایران را از سرگرفته است.

آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار آمریکا نشان میدهد صادرات آمریکا به ایران در این ماه با رشد چهار برابری نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1۴9/8 میلیون دالر رسیده است. آمریکا در ماه ژوئیه امســال 35/7 میلیون دالر و در ماه آگوست 2017 بالغ بر 3۴/7 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

صادرات آمریکا به ایران در ژوئیه 2018 نیز نسبت به مدت مشابه ســال قبل پنج برابر شده و به 35/7 میلیون دالر رســیده بــود.واردات آمریکا از ایران در آگوســت 2018 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشــد دو برابری داشته و به 7/1 میلیون دالر رسیده است. آمریکا در آگوست سال قبل 3/6 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود. واردات آمریکا از ایران در ژوئیه 2018 نیز 25 میلیون دالر اعالم شده است.رشد قابل توجه تجارت ایران و آمریکا در آغاز اجرایی شدن تحریمها نشــاندهنده مخالفت و عدم رضایت جامعه تجاری این کشــور از اقدام یکجانبه واشنگتن در خروج از توافق هستهای است. خروج آمریکا از توافق هستهای با مخالفتهای گسترده در سطح بینالمللی مواجه شده است.

بر اســاس این گزارش در هشــت ماهه نخست ســالجاری میالدی مجموع تجارت ایران و آمریکا 312/۴ میلیون دالر بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 150 درصدی داشته است.صادرات آمریکا به ایران در هشت ماهه نخست امسال با رشد 198 درصدی به 2۴5/1 میلیون دالر و واردات از ایران با رشد 57 درصدی به 67/3 میلیون دالر رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.