قیمتمرغقابلپیشبینینیست

Jahan e-Sanat - - News -

جوان- روز گذشته قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته 150 تومان کاهش یافته به طوری که در حال حاضر، نرخ هر کیلو مرغ زنده جلوی در مرغداری شش هزار و006، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه9 هزار، توزیع جلوی در واحدهای صنفی 9 هزار و 200 و خردهفروشی 10 هزار و 100 تومان است.

رییساتحادیهپرندهوماهیبااعالماینخبرگفت:نرخهرکیلورانمرغباکمر9 هزار و 100 و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 10 هزار و 100 تومان است.

یوسفخانیبااشارهبهنرخسایرمشتقاتافزود:قیمتهرکیلوگرمسینهباکتف 16 هزار، سینه بدون کتف71 و فیله مرغ81 هزار تومان است.رییس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 7 هزار و مرغ آماده به طبخ 10 هزار و 800 تومان اعالم کرد.وی درباره وضعیت قیمت مرغ در روزهای آتی تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا امکان پیشبینی قیمت مرغ در بازار وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.