لبنیات را از مردم نگیرید

Jahan e-Sanat - - News -

وضعیت بازار لبنیات به جایی رسیده که قیمت برخی از محصوالت لبنی هفتهای دو بار باال میرود این در حالی اســت که به دلیل نابســامانی قیمت لبنیات، مردم برای خرید آن با مشکالت متفاوتی مواجه شدند و برخی از مصرفکنندگان نیز قید خرید لبنیــات را زدند. از اوایل مرداد ماه سناریوی افزایش خودسرانه قیمت برخی محصوالت لبنی از سوی چند کارخانه لبنی از ســر گرفته شد و به دنبال این موضوع قیمت برخی محصوالت از جمله شــیر، شیرکاکائو، ماست و پنیر ...و بارها در بازار افزایش یافت.

این در حالی اســت که همچنان بعد از گذشت ماهها در مورد قیمت تمامشده تولید شیرخام و محصوالت لبنی، حرف و حدیث زیاد است .

در همین رابطه، معاون سازمان حمایت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان، با تشریح جزئیات قیمت 15 قلم محصول لبنی، گفت: پرونده تخلف گرانفروشــی برخی شــرکتها، به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

داوود موسوی ضمن تاکید بر الزماالجرا بودن قیمتگذاریهای اخیر گفت: هر گونه افزایش قیمــت فرآوردههای لبنی بدون طی فرآیند مربوط، شامل بررسی قیمت و تهیه گزارش کارشناســی توســط این سازمان و تصویب در کارگروه تنظیم بازار، فاقد وجاهت قانونی اســت.معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههای توزیعی اقتصادی افــزود: در همین رابطه پرونده تخلف گرانفروشــی برخی شرکتهای لبنی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شــده است.وی گفت: مشکالت و مسائل طرح شــده از ســوی واحدهای لبنی در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه منجمله شیرخام و مواد بستهبندی در حال بررسی و انعکاس به مسووالن ذیربط برای تصمیم نهایی قرار دارد.

قیمتهای جدید

موسوی افزود: این ســازمان کماکان ضمن بررسی علل تخلف واحدهای لبنی، موضوع برخورد با متخلفین را به جدیت پیگیــری کرده و از مــردم میخواهد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق سامانه ۴21 اطالع داده تا رسیدگی الزم صورت گیرد. در این راســتا سازمان حمایت آخرین قیمت محصوالت لبنی، را اعالم کرده که در ذیل میآید:

-1 حداکثــر قیمــت هــر کیلوگرم کیفیترین شــیر خام با مشخصات 2/3 درصد چربی و بــار میکروبی 100 هزار تحویــل درب کارخانه معــادل 15700 ریال تعیین شده است.2- شیر بطری یک لیتری کمچــرب 1/5( درصد): 29500 ریال. -3 شیر بطری یک لیتری نیم چرب 2( درصد): 00503ریال ۴- شیر بطری یک لیتــری پرچرب 3( درصد): 32500 ریال -5 شیر بطری یک لیتری کامل 3/2( درصد): 00033ریال -6 شیر استریل یک لیتری تتراپک 1/5( درصد): 00053ریال -7 شیر استریل یک لیتری تتراپک (سه درصد): 37000 ریال -8 شــیر نایلونی کمچــرب 1/5( درصــد): 00022ریال -9 ماســت 900 گرمی کمچرب 1/5( درصد): 00083ریال -10 ماســت 900 گرمی پرچــرب 3( درصد): 0000۴ریال -11 ماســت 2500 گرمــی دبهای کم چــرب 1/5( درصــد): 00059ریــال -12 ماست 2500 گرمی دبهای پرچرب (سه درصد): لایر100000 -13 پنیر 00۴ گرمی یواف: 57000 ریال ۴1- پنیر 210 گرمی تتراپک: 000۴3ریال -15 پنیر025 گرمی تتراپک: 80000 ریال است.

مردم قدرت خرید لبنیات ندارند

همچنین رییس هیاتمدیره اتحادیه تعاونیهــای فرآوردههای لبنی کشــور نیــز در مورد قیمتهــای جدید لبنیات گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از دامداران خواستار افزایش نرخ شیرخام است.

علی احسان ظفری به تسنیم با تاکید بر اینکه هیچ کنترلی روی نرخ شیرخام صورت نگرفته است، افزود: این در حالی است که هماکنون قیمت این محصول به دو هزار و 250 تومان رسیده است.

وی به تســنیم گفت: نــرخ مواد اولیه برای بســتهبندی محصوالت لبنی مانند محصوالت پتروشیمی و کاغذهای تتراپک چهار تا پنج برابر نسبت به شب عید سال 97 گرانتر شده است.

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای فرآوردههای لبنی کشــور ادامه داد: این اتحادیه خواســتار رعایت نرخ اعالمی از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکننــدگان بوده و خواهان افزایش قیمتها نیست.

وی با اشــاره به اینکه در نشستهای تنظیم بازار اعالم شده که نرخ شیرخام باید باالتر از قیمت کنونی باشد، گفت: نظارت در امور مربوط به شیر خام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر فرآوردههای لبنی نیــز بر عهده ســازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.

ظفری افزود: وزارت جهاد کشــاورزی برای حمایت از دامداران خواستار افزایش قیمت شیر خام بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هــم خواهان اعمال قیمتهای کنونی هستند چرا که توان قدرت خرید مردم پایین آمده است.

وی اظهار داشــت: نــرخ فرآوردههای لبنی باید با همکاری وزارتخانههای جهاد کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت به همراه اتحادیههــای زیرمجموعه متولی صنعت و دامپروری ارائه شود.

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای فرآوردههای لبنی کشــور در ادامه یادآور شد: هنگامی که دولت از افزایش قیمتها حمایت میکند اتحادیــه مربوطه دیگر توانی برای مقاومت در برابر اضافه شــدن نرخها ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.