صنعت غذا جور صنایع خودروسازی را هم میکشد

Jahan e-Sanat - - News -

«جهان صنعت»-

صنایع غذایی توانســته است با بهرهگیری از روشها و ماشینآالت روز دنیا نسبت به بخش کشاورزی توسعه بیشتری پیدا کند و به صنعتی مدرن تبدیل شود و عالوه بر تامین نیازهای داخلی، بازارهای صادراتی را نیز تصاحب کند.

در همین رابطه، دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در مورد به دست آوردن رتبه دهم پرفروشترین برند بستنی یکی از شرکتهای لبنی ایران در جهان توسط نشریه فوربس را دستاوردی ملی برشمرد و گفت: صنعت غذای کشور یکی از خصوصیترین صنایع کشور است که توانسته با وجود عدم بهرهمندی از امکانات دولتی و امکانات بالقوه به این موفقیت در بازارهای بینالمللی دست پیدا کند و دستاوردی بزرگ برای کشور به ارمغان آورد، امکاناتی که به وفور در اختیار صنایعی چون خودروسازی، پتروشیمی و معدن قرار دارد.

وی با اشاره به ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری باالتر صادرات صنایع تبدیلی در مقایسه با محصوالت خام کشاورزی، برندسازی را یکی از ابزارهای مهم برای توسعه صادرات در بازارهای بینالمللی برشمرد و خاطرنشان کرد: کارآفرینان برتر کشور سرمایههایملیوشایستهاحتراموامتیازاتویژههستند،اینکارآفرینانتوانستهاند باسرمایهشخصیخودبرایدههاهزارنفرشغلایجادکنند،مالیاتوبیمهبهدولت پرداخت میکنند و نسبت به کسانی که به طور مقطعی در پستی قرار میگیرند برای کشور ماندگارتر و اثربخشتر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.