ثبت برند خاویار ایران

Jahan e-Sanat - - News -

کشاورزی- از قرار معلوم برند سرانجام خاویار ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( ثبت شد.

درهمینرابطهعباسرجاییمدیرعاملشرکتمادرتخصصیخدماتکشاورزی ضمن بیان این خبر با اشاره به تالشهای انجام شده برای ثبت داخلی و جهانی برند خاویار ایران، اظهار کرد: برند خاویار ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت درسازمانجهانیمالکیتفکریبهثبترسیدهاست.ویبابیاناینکهتاکنونبرندو نشانهایتجاریخاویارایراندرداخلکشورثبتشدهاست،گفت:ثبتجغرافیایی خاویار ایران در داخل کشور نیز انجام شده است.

وزارت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.