رقبا جایمان را میگیرند

Jahan e-Sanat - - News -

در ماههای اخیر تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز تحت تاثیر قرار گرفت و تمایل تولیدکنندگان به صادرات افزایش یافت، لذا دولت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی کاالها را ممنوع اعالم کرد که به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، بسیاری از این کاالها فاسدشدنی بوده و منع صادرات و ماندنشان در کامیونها موجب هدررفت آنها شده است. ضمن اینکه مشتری خارجی منتظر ما نمیماند و اگر ببیند نیازش تامین نمیشود، از کشورهای رقیب نیاز خود را تامین میکند که منجر به خروج ایران از بازار رقابتی جهان خواهد شد.

صدور بخشنامههایی از سوی دولت در مورد ممنوعیت صادرات انواع کاالها و افزایش روزانه ممنوعیت اقالم جدید کــه به گفته فعاالن اتاق بازرگانی ایران بدون مشــورت و اطالعرسانی، اعالم میشوند، مشــکالت عدیدهای را برای صادرکنندگان، واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان داخل ایجاد کرده اســت چرا کــه اینها همچون دومینویی به هم وابستهاند که افتادن یکی بقیه را نیز میاندازد. همچنین دولت به این نکته توجه نمیکند که صادرکننده متعهد است و باید طبق قرارداد خود با طرف مقابل عمل کند. اما بدون درنظر گرفتن این مساله صادرات را ممنوع میکند. طی ماههای اخیر تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز تحت تاثیر قرار گرفت و با افزایش نرخ ارز، تمایل تولیدکنندگان به صادرات افزایش یافت که البته در برخی موارد به جای تامین نیاز داخل، اقدام به صادرات میشود، لذا در این راستا، دولت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی کاالها را ممنوع اعالم کرد.

در این زمینه فعاالن اقتصادی معتقدند که درست است دولت در جهت تامین نیاز داخلی و نگرانی از بابت کمبود کاال در زمان بحران و تحریم، صادرات کاال را ممنوع میکند اما باید توجه داشت که ممنوعیت صادرات، بیش از همه به تولید آسیب میزند و اعتبار بینالمللی را از بین میبرد و ایران را از بازار رقابتی جهان خارج میکند؛ خروجی که بازگشتش به راحتی نخواهد بود.

در همین زمینه، احمد پورفالح، رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ایتالیا در گفتوگو با ایســنا، اظهار کرد: به دلیل نبود سردخانههای مناسب، بسیاری از محصوالت در کامیونها از بین رفته است. از طرف دیگر مشتریان کاالهای ایرانیهمچونمصرفکنندهبادمجان،کاهووگلایرانیمنتظر نمیمانند و نیاز خود را از کشورهای رقیب تامین میکنند که این به معنی از دست دادن بازارهای صادراتی برای ماست.

وی افزود: همچنین مقدار زیادی کاال داشتهایم که تاریخ مصرف داشته و فاسد شده و بازارشان از داخل نیز خراب شده چون مشتری و شبکه توزیع آن مختل شده است، بسیاری از واردکنندگان جنسشان در کشتیها مانده و دموراژ دادند یا برای همین ماندن در گمرک باید هزینه انبارداری پرداخت شود و بسیاری دیگر از این موارد.این عضو هیات نمایندگان

اتاق بازرگانی ایران همچنین در رابطه با پرداخت مابهالتفاوت ارزی و بخشــنامههایی که منجر به رسوب کاال در گمرک شــدهاند گفت: واردات و ترخیص برخی کاالها با بخشنامه ارزی جدیــد و باال رفتن نرخ ارز و درخواســت مابهالتفاوت ارزی مواجه شد درصورتی که بسیاری از کاالهای ترخیص نشده از گمرک، شامل انواع میوهها و سبزیهایی هستند که اینها نیز فاسدشدنی بوده و تاخیر در خروج از گمرک موجب هدررفت آنها شده است.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیاتصریحکرد:نمونهواضحمشکالتناشیازبخشنامههایی که منجر به رسوب کاال در گمرک شده و چندی پیش به آن برخورد کردیم، این اســت که قهوه بدون انتقال ارز از کشور ایتالیا وارد گمرک شد که همراه این جنس 20 لیوان (ماگ) به عنوان هدیه با آن وارد شده است. حال به بهانهای که آن 20 عدد شامل تخفیف نمیشود، عمال کل جنس در گمرک مانده و تالشهای واردکننده تا امروز به نتیجه نرسیده است، لذا خواستار حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت هستیم که بتوان مشکالت و گرفتاریهایی از این دست را حل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.