مجوز واردات شیرخشک تولید را نابود میکند

Jahan e-Sanat - - News -

بــه گفتــه رییــس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد، از ۴1 سال قبل بهترین برندهای شیرخشــک را در کشــور تولید میکنیم اما حدود سه ماه است که از دریافت ارز دولتی برای خرید مــواد اولیهمان محــروم بودهایم ولی هماکنون شــاهدیم که ارز به راحتی صرف واردات محصول نهایی به کشور میشود.

در همین رابطه رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با انتقاد از صدور مجوز برای واردات دو میلیــون قوطی شیرخشــک رگوالر گفت: بــه جای این، باید از تولیــد حمایت کننــد تا اگر کمبودی هســت، با تولید داخل تامین شود.

هانی تحویلزاده در گفتوگو با مهر با انتقاد از اقدام سازمان غذا و دارو در صدور مجوز برای واردات دو میلیــون قوطی شیرخشــک آماده رگوالر، اظهار داشت: مجوز واردات این میزان شیرخشک به یک شــرکت لبنی و یک شرکت دارویی داده شده است.

وی اضافــه کــرد: ســه نوع شیرخشــک متابولیک، رژیمی و رگــوالر داریم کــه واردات دو نوع اول که برای کودکان خاص است، مشکلی ندارد اما واردات نوع ســوم که برای کودکان معمولی است، ممنوع بوده و سازمان غذا و دارو بنابــر اســتداللهایی که خودش دارد، این مجوز را صادر کرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد با بیان اینکه سازمان غذا و دارو به عنوان یک محصول دارویی به این محصوالت اجازه واردات داده است، گفت: به دلیل اینکه این اقدام باعث کاهش خرید شیرخام از دامداران و زیان آنان خواهد شد، به احتمال زیاد وزارت جهاد کشــاورزی به این اقدام واکنش نشــان خواهد داد. ضمن اینکه این وزارتخانه هنوز بــا واردات شیرخشــک صنعتی به کشور مخالف اســت و اجازه واردات نمیدهد.

تحویــلزاده تصریــح کرد: ما نیازی به این حجم واردات نداریم و اگر هم کمبــودی وجود دارد باید ایــن بودجــه را در اختیار تولیدکنندگان قــرار میدادند تا تولید داخل رونق بگیرد و نیازمان در داخل تامین شود چرا که این کار به راحتی امکانپذیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.