نخستين‌گام‌ايران‌براي‌دور‌زدن‌تحري ‌مها

Jahan e-Sanat - - News -

با نزديك شــدن به موعد تحريمهاي نفتي آمريكا عليه ايران، راهكارهاي مختلفي براي دور زدن تحريمهــا و ادامه صادرات نفت روي ميز وزارت نفت و سازمانهاي ذيربط براي بررسي قرار گرفت. يكي از اين راهكارها عرضه نفت خام در بورس بود. راهكاري كه به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت، سران سه قوه با آن موافقت كردهاند.

در همين حال از ابتداي هفته گذشــته بــورس انرژي در انتظار عرضه نفت خام بود، اتفاقي كه رخ نداد و در حد انتشار اعالميهاي از سوي شــركت ملي نفت باقي ماند. طبق اين اعالميه شــركت ملي نفت ايران در نظر دارد تا پايان مهرماه سالجاري به عرضه يك ميليون بشــكه نفت خام در رينگ بينالملل بورس انرژي ايران اقدام كند.

„ديدگاه„بخش„خصوصي„به„عرضه„نفت„ خام„در„بورس

آنطور كه علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران هفته گذشــته اعالم كرد، قرار بود عرضه نفت خام در بورس، هفته گذشــته آغاز شــود اما اين اتفاق رخ نداد. بخش خصوصي به عنوان متقاضي و متولــي اين اقدام، بر اين باور است كه آمريكا معامالتي كه توسط دولت ايران انجام ميشود را منع كرده و اعالم نكرده است كه مردم عادي خريد و فروش نكنند. قرار است عامالن بخش خصوصي در قالب تشكلها، اتحاديهها و شركتهاي فعال در حوزه انرژي، وارد عمل شوند و براي فروش نفت ميتوانند از نفتكشهايشركتملينفتكشيانفتكشهاي آزاد كــه تحريم مانع فعاليت آنها نميشــود، استفاده كنند.

از ســوي ديگر بخــش خصوصي ميتواند ســازوكاري را فراهم كند كه خارج از مقررات سخت دنيا نفت را صادر كند. همچنين گفته ميشود بازار كشورهاي آسيايي مانند چين و هند و كشورهايي است كه امكان انتقال ارزي را دارند.

از طرف ديگر شنيدهها حاكي است كه قيمت بخشخصوصيباقيمتبينالمللييكساناست. زيرا نميتوان قيمت را با دو نرخ در كشــور به فروش برساند. بخش خصوصي همچنين نحوه دريافت پول را تعريف و از طريق بانكهاي عاملي كه تعريف شده است اقدام ميكند.

با وجود اينكه بخش خصوصي به جد معتقد اســت با عرضه نفت خام در بــورس ميتوان تحريمها را دور زد، برخي كارشناسان ميگويند وقتي هنوز نتوانستهايم مشكالت و ضعفهاي هسته معامالتي بورس را برطرف كنيم، چطور ميخواهيم يك سيستم نرمافزاري جديد براي بورس نفت ايجاد كنيم؟ به عقيده آنها با عرضه نفت خام در بورس نميتوان اثرات تحريمها را كاهش داد زيرا ساز و كار بورس نفت بر اساس بازار آزاد اســت و بــازار آزاد مبتني بر عرضه و تقاضاست.

طبيعتا ما در سمت عرضه مشكلي نداريم، ولي در ســمت تقاضا قطعا با مشكالت زيادي مواجه خواهيم بود چراكه بازار مناســبي براي تقاضاي نفت ما وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر نحوه تسويه نقدي نفت در بورس، بر اساس دالر انجام ميپذيرد ولي با توجه به تحريمهاي ارزي، ايران در تســويه نقــدي معامالت دچار مشكل خواهيم شد.

سيدعلي حسيني، مديرعامل بورس انرژي در اين باره در گفتوگو با ايسنا بار ديگر به اهميت همكاري وزارت نفت و بانك مركزي براي عرضه نفت خام در بورس اشاره كرده و گفته است يكي از مسائلي كه تصميمگيري در اين باره را طوالني كرده اســت، ضرورت همكاري بانك مركزي و بانكهاي عامل، بابت ارائه راهحلهاي ممكن و مشاركت در امر نقل و انتقال و تسويه وجوه است كه انتظار ميرود پيگيريهايي كه توسط شركت ملي نفت ايران، شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و بورس انرژي ايران در حال انجام است، به نتيجه منجر شود.

وي تاكيد كرده كه «ضروري است شركت ملي نفت ايران با برگزاري جلسات كارشناسي و مشورتي منظم با حضور تمامي دستگاههاي ذيربط بتواند به راهحل مطمئن و موثري براي تحويل و تســويه مالي معامالت نفت خام در بورس دست يابد.»

اين اظهارات درحالي اســت كه سيدحميد حسيني،سخنگوياتحاديهصادركنندگاننفت، گاز و پتروشيمي با بيان اينكه فعال اتفاق جديدي در عرضه نفت خام در بورس رخ نداده اســت، اظهار كرد: اتفاق جديدي در اين مورد رخ نداده، زيرا تحريمهاي نفتي هنوز جدي نشده است تا سازوكاري فراهم و اجرايي شود.

وي با بيان اينكه عرضه نفت خام در بورس هنوز به سازوكارهاي بيشتري نياز دارد، توضيح داد: در اين باره يك تصميم كلي گرفته شــده است و به آييننامه و هماهنگي بين بخشهاي مختلفاقتصاديكشوراحتياجدارد.فكرميكنم منتظرند مشخص شود مذاكرات نفتي با اروپا به كجا ميرسد.

سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشــيمي ادامه داد: تيم ديگري با شركت نفت چين درحال مذاكره بودند و تيمي هم در كنفرانس اخير نفت در سنگاپور مذاكره كردند. كارشناســان در حال رصد مذاكرات هســتند تــا ببينند چه نتيجهاي در پــي دارد. اگر اين مذاكرات به نتيجه نرسيد، عرضه نفت خام در بورس جديتر فعال خواهد شد.

بعد از مباحثي كه در اين راستا اعالم شد، در نهايت شركت ملي نفت ايران اواخر هفته گذشته، طبق اعالميهاي جزئيات اين موضوع را شــرح داد. شركت ملي نفت ايران در نظر دارد تا پايان مهرماه سالجاري به عرضه يك ميليون بشكه نفت خام در رينگ بينالملل بورس انرژي ايران اقدام كند كه قرار است اطالعيه عرضه مربوطه طي هفته جاري از طريق سايت شركت بورس انرژي منتشر شود.

بر اين اســاس، فروش به صورت ۰۲ درصد ريالي و ۰۸ درصد ارزي خواهد بود كه تســويه بخش ريالي (بر اساس نرخ تسعير سنا) به صورت نقدي قبل از تحويل محموله و تســويه بخش ارزي به صورت اعتباري، با ارائه ضمانتنامه بانكي تعهــد پرداخت ريالي معتبر از بانكهاي مورد قبول شــر كت ملي نفت ايران، پس از تحويل محموله صورت ميگيــرد. خريدار بايد بخش ارزي را ظرف مدت زمان مشخص شده بعد از بارگيري، به ترتيب مورد تاييد شركت ملي نفت كه در اطالعيه عرضه اعالم خواهد شد، واريز و تسويه كند.

متقاضيان خريد جهت شركت در معامله، بايد ۰۱ درصد ارزش ســفارش را به صورت ريالي به ميزان پيشپرداخت قبل از عرضه به حساب اعالمي شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تســويه وجوه واريز كند كه در صورت انجام معامله بخشي از ۰۲ درصد ريالي محســوب خواهد شــد. خريداران بر اساس قيمت پايه اعالمي شركت ملي نفت ايران كه بر اساس قيمتهاي معامالتي امور بينالملل اين شركت خواهد بود، روي قيمت نفت خام رقابت كرده كــه انتظار ميرود ايجاد چنين فضاي رقابتي منجر به كشف قيمت مناسب و شفاف شود.

تحويل نفت خام به خريداران در محمولههاي حداقل ۰۰۰۵ تني (معادل حدود ۵۳ هزار بشكه اســتاندارد) قابل انجام بوده و البته خريداران ميتوانند با تجميع قراردادهاي خريد، نسبت به برداشت محمولههاي بزرگتر اقدام كنند. فروش محمولهها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمين اشغالي فلسطين) خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.