نانز ،هاتوکدق ناوج و رغلا رتمک زا همه هتکس دننکیم

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

نادرم ود ربارب نانز هتکس دننکیم اما سپ زا یگسئای رهودسنجربارب نازیملاتبارد .دوــشیم نیا ار نودیرف ،یحون قورعناریا سیئرنمجنابلقو دیوگیم و دقتعم تــسا هک نادرم هب لیلد لامعتسا رتشیب راگیس و نتشادن کرحت یفاک و سرتسا رتشیب رد ضرعم یبلقرارقینتفگ.دنراد لاتباهبهتکس تسا هک ناققحم رد نیرخآ هجیتندناهدیــسر تاعلاطمدوخهبنیا هک نانز دنلبدق هب نازیم لباق دق یهجوتشیبزانانزاب یلومعم راچد یاهیرامیب یبلق .دنوــشیم هب هتفگ رتدنلبدقیاهزیلهد اهنآنانز بلق یرتگرزب دنراد هک نازیم مادــناار نابرضبلق نییعت دنکیم و ندوبرتگرزب نآ ثعاب زورب یرامیب طبترم اب بلق .دوشیم نینچمه نزو یلااب 76 مرگولیک رد نانز رطخ اهیرامیب و یاههتکــس یبلق ار شیازفا .دهدیم نادنمشناد هاگشناد گربنتوگ دندقتعم هک نانز اب ظفح نزو لداعتم دنناوتیم سناــش لاتبا هب یاهیرامیب یبلق ار دوخشهاک.دنهد رد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.