ارچ هب نوناق تنوشخ یگداوناخ هیلع نانز زاین ؟میراد

Jameh Pouya - - ادخمانهب - هشفنب یلامج

نامتداع دناهداد یتقو یتنوشخ رد میرح هناخ و هداوناخ خر ،دهدیم شاهدیدان ،میریگب شنامتک ،مینک شاهرابرد توکــس مینک و تیاهنرد ششومارف مینک و رتدب زا همه هکنیا نآ ار هب یاپ رهم و هقلاع دایز فرط لباقم میراذگب و تیاهنرد هــب نآ تداع مینک ات ادابم نارگید زا تاقافتا دنیاــشوخان هناخ ام ربخاب ؛دنوــش اما رد ،تیاهن لکشم نانچمه هب توق دوخ یقاب دنامیم و زاب مه نکمم تسا تنوــشخ یدیدج قافتا ،دتفیب اسبهچ رتدیدش زا هبترم .شیپ رد ،ناریا هنافسأتم رامآ یزورهب هرابرد تنوشخ ،یگداوناخ هیهت ای رــشتنم ،دوــشیمن لاحنیااب نیمه تاقیقحت هدشماجنا هدنهدناــشن عویــش یلااب نیا عون تنوشخ .تسا ساسارب جیاتن اهنت هعلاطم یرسارس شیامیپ یلم رد 28 زکرم ناتــسا روشک هک رد لاــس 1383 زا یوس ترازو روشک تروصهب دودحم رشتنم ،دش 66 دصرد نانز یناریا زا یادتبا یگدنز ناشکرتشم مکتسد کی راب دروم تنوشخ رارق .دناهتفرگ جیاتن نیا هعلاطم ناــشن دهدیم تنوشخ یگداوناخ رد نایم نانز لهأتم رد ناریا زا رامآ یناهج هک دیوگیم زا ره هس نز کی نز تنوشخ ار هبرجت هدرک ،تسا رتارف .تسا یاهرامآ رگید هک زا یاههدودحم یرتکچوک هب تــسد دناهدمآ زین دیؤم عویش یلااب نیا هدیدپ رد ناریا ،دنتسه هکیروطهب ساسارب رورم جیاتن 63 هلاقم هک نیب یاهلاس 1380 ات 1387 رد تلاجم یملع - یــشهوژپ هب پاچ ،هدیسر عویــش یلک هقباس تنوشخ رهوش تبسن هب نز لماش تنوشخ ،یمسج یناور و یسنج زا 17.5 دصرد رد نانز رادراب راوزبس ات ۹3.6 دصرد رد نباکنت شرازگ هدش .تسا روطنامه هک دینیبیم نانز رادراب اهنتهن زا تنوشخ رد ناما ،دنتسین هکلب نکمم تسا تنوشخ رد نایم نیا تیعمج عویش یرتلااب هتــشاد .دشاب زا یوس رگید رامآ یرازآکدوک رد هناخ زین هدنهدناشن عویش رتلااب نآ رد نایم نارتخد .تسا قبط کی ،شرازگ 56 دصرد ناکدوک هدیدرازآ رتخد دنتسه هک 44 دصرد اهنآ ار ناشردپ رازآ هداد .تسا

همادا رد هحفص 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.