طقف اهدرجم هب قطانم یزرم مازعا دنوشیم

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

دعب زا هثداح خلت یتسیرورت رد زرم ناتسکاپ و هب تداهش ندیسر ۹ نابزرم ،یناریا هتفگ دش هک نلاومشم لهأتم هب یزرممازعا.دنوشیمن قطانم هتبلا ملاعا نیا ربخ و هثداح اهنتنامزمه راوگانزرمناتسکاپ دــش و هطبار تلع و یلولعم ،تسودیلع .تــشادنگنهرسنامحر نواعم راضحا و مازعا نامزاس هفیظو یمومع اجان هتفگ :تسا زا« نیا سپ نلاومشم لهأتم رد رهش لحم تنوکس ناشرسمه راکهب هتفرگ و یاراد هدر یتمدخ .دنوشیم یارب میکحت ناــینب هداوناخ نلاومــشم لهأتم هب زکارم شزومآ یزرم صاصتخا ادیپ دننکیمن زج رد یعقاوم هک لومشم لهأتم نکاس نآ قطانم دشاب هک رد نیا تروص مه سپ زا یط هرود مزر یتامدقم هب نآ رهش صاصتخا ».دباییم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.