شخرچ 180 یاهجرد تلایکشت نارگدوخ و سامح

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

دلاخ ،لعــشم سیئر رتفد یسایس سامح نیا هتفه زا دنس یسایس دیدج نیا شــبنج ییامنور درــک و ییایرپ نیطــسلف رد هدودحم یاهزرم 1۹67 ار هب تیمسر .تخانــش سامح اب نیا روشنم دیدج زا ینمشد اب لیئارسا تسد هتشادرب و رگید ناهاوخ یدوبان نآ .تسین اهیسامح نیاربهولاع یارب ندشکیدزن و مــیمرت طباور دوخ اــب رصم طابترا اب نیملسملاناوخا ار زین یفن .دندرک هب نیا بیترت سامح یارب شهاک یاهراــشف یــللملانیب زا ناریا هــلصاف .دریگیم لیبن« ،»هنیدروبا یوگنخس تلایکشت نادرگدوخ نیطسلف مه هک هب ناتسبرع و یاهروشک یبرع هیشاح جیلخ سراف کیدزن ،تسا نیا هتفه زا ناریا تساوخ هب هلخادم نارهت رد روما یلخاد نیطسلف نایاپ .دهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.