داوم ییاذغ هعونمم دعب زا 30 یگلاس

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

30 یگلاس و سپ زا نآ هرود رایسب یمهم رد یگدنز ره دوــشیموناصصختم درفبوسحم هیذغت هب نیمه رطاخ دیکأت ندیــسرهب دننکیمهکدعبزا 30 یگلاــس دیاب فرصم یخرب نیا زاداومییاذغارکرت.درک داوم ییاذغ هعونمم لماش تلاکــش ،ازیژرنا ،تلاقنت ولاثمانآ.تــسا ترذهدادوب ناصصختم هیذغت دنیوگیم ردنیا داومییایمیشدوجوم اهیکاروخ یارب ندب دیفم تــسین و رد نیا نس ندب داومیذغمیرتشیب زاینهب .دراد هب هتفگ اهنآ نینچمه ،دیفساهکنــسا دیابزاندروخنان و داوم یندوزفا رد اهنان و ییاذغ یتحاههچولکردمیژر زیهرپ ؛درک اریز اهنیا یاهاذغ یرلاکرپ دنتسه و بجوم نزو.دنوشیمفرصم هفاضا داوم »یدود«ییاذغ زین عونمم تسوپرثایفنم ؛تسانوچیور .دراذگیم هوهق و لکلا زین دیاب للاتخا فذح.دوشنیئفاکثعاب رد تیفیک باوخ دوشیم و لکلا ضراوع یدب یارب ندب یاجهمهاهنیادیابزا .درادهب داوم ییاذغ ملاس و یهایگ یندبوشزرو هدافتسادرکوتیلاعف ار شیازفا .داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.