،نانز ماوقا و بهاذم رد یاههمانرب یریگناهج

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

قاحسا ،یریگناهج دزمان بلطحلاصا تاباختنا یروهمجتسایر ینویزیولت مهدزاودردهمانرب دوخ :تفگ لاس ،84 تمیق رلاد 800 ناموت دوب یلو رد لاس ،۹2 دودح راهچ رازه ناموت .دوب هکــس 80 رازه ناموت دوب یلو رد لاس ۹2 کی و مین نویلیم ناموت هدــش .دوب یناسک هک نلاا راعش دنهدیم و دنیوگیم ،یکی ود هلاس ناوتیم یراکیب ار لح ،درک ارچ زورید ار شومارف ؟دناهدرک نیلغاــش روــشک رد لاس ،84 22 نویلیم و 600 رازه رفن دوب و رد لاــس ۹1 ینعی دعب زا تــشذگ لاس7 صلاخ داجیا لاغتشا رفص دوب ینعی قبط رامآ زکرم رامآ 22 نویلیم و 600 رازه رفن لغاش ؛میتــشاد اذل یتقو میتساوخیم راک ار عورش ،مینک ادتبا دیاب یرادربراوآ .میدرکیم نم یارب مهف بلطم مهاوخیم یلاثم .منزب وکسلاپ .تخوس مدوب دیاشنمنیلوایرفن هک هب رادرهــش گنز مدز و ناــشیا ایوگ رد جراخ زا رهش .دندوب رد ره تروص وکسلاپ رد ود تعاس شتآ ،تفرگ رد ضرع دنچ هیناث تخیرورف و رد ضرع دنچ زور یرادربراوآ دش و رد ضرع دنچ لاس هتخاس .دوشیم تیعضو روشک زین هنوگنیمه .تسا وا نینچمه :دوزفا زا رظن یعامتجا دیاب ماوقا رد یاهاج فلتخم ناریا ساسحا یگتسبمه و ماجسنا ،دننکب ،درک ،چولب ،هعیش ینس و یرذآ و سراف همه یکی میتسه و همه یارب ناریا .میتسه ناریا قلعتم هب همه نایناریا .تسا یریگناهج هفاضا نانزردناریانیرتمولظم :درک شخب زا هعماج ام ؛دنتسه هن تمرح اهنآ تیاعر وهنناشقوقح .دوشیم اهنز دیاب رد یمین زا تیریدم و داصتقا روشک میهس ،دنشاب یاجک اــیند یمین زا تیعمج ناوج لاعف شاهدرکلیصحت رد نادیم داصتقا روضح .دنرادن یتیعمج هک اجکره ،هدوب باوج هداد و درکلمع یناشخرد .دناهتشاد هناتخبشوخ ردنیاتلودمهریفس ام نز و مه رادنامرف نز میراد هک تفر و رد انم دیهش دش هک زا اضق ینس مه .دوب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.