نارسمه زاسربخ

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

یکی زا یاــهوئدیو دیدزابرپ یاضف یزاــجم رد هتفه هتــشذگ یــشخب زا ینارنخــس مــناخ تاداــسهلیمج ،یدهلاملع رــسمه میهاربا یــسیئر یادیدناک تاباختنا یروهمجتــسایر هب نابز یــسیلگنا دوب هک رد شیامه یوگوتفگ« نایدا و اهندمت یارو مظن »یناهج رد هریزج سدور نانوی رد مهن و مهد ربتکا ٢٠١٥ رازگرب هدش .دوب

مناخ یدهلاملع ناونعهب رسمه کی بلطواد یروهمجتــسایر رد یلاح زاسربخ دش هک راشتنا یبلاطم هرابرد رسمه یکی زا نابلطاود روهمجتسایر رد هسنارف زین نیا هتفه دروم هجوت رارق .تفرگ فلاتخا ینس و هویش ییانشآ تــیژیرب ونیورت و لوــئوناما نورکام تــسرد کی هتفه لــبق زا رود مود تاباختنا هسنارف هب اههناسر هدیشک .دش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.