ارچ هب نوناق تنوشخ یگداوناخ هیلع نانز زاین ؟میراد

Jameh Pouya - - زادنامشچ وگوتفگ -

نانز زا یاههاگیاپ یعامتجا و یداصتقا ،توافتم ،یناوارف عون و تدــش یتوافتم زا تنوشخ ار هبرجت .دننکیم حطس ،تلایصحت نتشادنتابث تیعضو یداصتقا و ترجاهم هب ریاــس طاقن و شهاک یدنمهرهب زا تیامح و ینابیتــشپ یدام و یونعم ،هداوناخ هب دیدــشت تنوشخ هیلع نانز رجنم .دوشیم نازیم تیمورحم لحم یگدنز و فرع و تنس مکاح رب نآ زین رب زورب توافتم تنوشخ یگداوناخ ریثأت ؛دراذگیم یارب هنومن عوقو یاهلتق یــسومان شیب زا همه رد یاهناتسا ناتسچولبوناتسیس و ناتسزوخ هدید .دوشیم یگدرتسگ یزوــسدوخ نانز رد ،ملایا هاشنامرک و ناتسرل لیلدهب یاهتنوشخ یگداوناخ و نینچمه جاور هنتخ نانز یزاسصقان( یسنج )نانز رد یاهناتسا ناجیابرذآ ،یبرغ ،ناتسدرک هاشنامرک و ناگزمره و دوجو یخرب اهتنس دننام نز هب نز و سبنوخ رد ناتسرل و ناتسدرک یدراوم رگید زا هاظمرِ توافتم تنوشخ یگداوناخ رد قطانم فلتخم ناریا .تسا ،تنوــشخ تملاــس ،یمــسج یناور و یعامتجا نانز ار هب رــطخ دزادنایم و سفنهبدامتعا و تزع سفن نانآ ار زا نیب .دربیم ،یگدرسفا ،بارطضا یباوخیب و یاهدرد ،یمکش یاهیرامیب ،یتبراقم یرادراب و طقس نینج ،هتساوخان مادقا هب یشکدوخ رد( نیرتدب لکش )یزوسدوخ و یشکرسمه زا یاهدمایپ تنوشخ یگداوناخ .تسا تنوشخ عنام تیلاعف و تکراشم ،یداصتقا یعامتجا و یسایس نانز .دوــشیم رد تیاهن تنوشخ ینعی نانز قح دنرادن اپ ار زا ناشمیلگ رتزارد .دننک تنوشخ یگداوناخ طقف هب نانز بیسآ دناسریمن و یتاریثأت یفنم رب دشر و شرورپ ناکدوک دراذگیم و هعماج ار یارب همه نماان .دنکیم یسررب راثآ تنوشخ یگداوناخ هیلع نانز ردقهب تیافک دناوتیم رگنایب نآ دشاب هک نودب هنوگچیه ،یماهبا دیاب یاهداهن لوئسم و یاهنامزاس یندم رد یراکمه اب ،مه یتامادقا میقتسم و هبناجهمه ار یارب عفر تنوشخ یگداوناخ هیلع نانز رد همه داعبا نآ یهدنامزاس ؛دننک اما زونه یاهداهن لوئسم و یاهنامزاس یندم هب ترورض و تیمها هلباقم هبناجهمه اب نیا هدیدپ یپ دناهدربن و یاهراکوزاــس مجسنم و یاهچراپکی یارب یزاسوسمه اهشلات رد نیا هنیمز داجیا هدشن .تسا یارب داجیا نیا ،ماجــسنا بیوصت و یارجا ینوناق صاخ هک تنوشخ یگداوناخ هیلع نانز ار ناونعهب مرج فیرعت دنک و هب یزاسوسمه اهداهن یارب ماجنا تامادقا

هبناجهمه رد عنم و یریگشیپ زا نآ رجنم ،دوش یرما مزلا و یرورض .تسا نیناوق عنم تنوــشخ یگداوناخ هب نیا لیلد عضو دنوــشیم هک ،نادرم ،نانز ناکدوک و نادنملاــس رد هداوناخ هب هزادناکی تردق .دنرادن تنوــشخ نکمم تــسا زا بناج نیرتکیدزن ماوقا نز دننام ،ردپ ،ردارب رــسمه ...و تبسن هب وا لامعا دوش و نانز رد لباقم نیا تنوشخ هب تیامح زاین .دنراد یتقو یارب عنم تنوشخ یگداوناخ نوناق بیوصت ،مینکیم هب ینعم نیا تسا هک ره یزیچ رد »اهیراویدراهچ« قافتا ،دتفایم دیابن »یرایتخا« .دشاب ورنــیمهزا مراهچ رذآ 13۹5 رد هناتــسآ زور یناهج هزرابم اب تنوــشخ هیلع ،نانز رازراک عنم« تنوــشخ »یگداوناخ رد ناریا هــب هار .داتفا نیا رازراک کی تکرح یعمج و لقتــسم تسا هک زا یوــس یعمج زا ناعفادم قوقح نانز رد ناریا روظنمهب جیورت هبلاطم بیوصت نوناق عنم تنوــشخ یگداوناخ هیلع نانز یزادناهار هدش .تسا فده نیا رازراک شلات« یارب بیوصت نوناق عنم تنوشخ یگداوناخ هیلع »نانز زا قیرط یناسریهاگآ« »یمومع و ندیسر« هب عامجا رد هعماج »یندم .تسا ره یدرف رد ره یاجک ناریا و ره یناریا رد جراخ زا ناریا هچنانچ اب فادها نآ قفاوم ،دــشاب دناوتیم هب نآ ددنویپب و رد یاتسار فادها نآ ماگ درادرب ای تیامح دوخ ار زا نیا تکرح یعمج ملاعا .دنک نیا رازراک ود مادقا هدمع ار یارب ندیــسر هب فده دم رظن ،دوخ رد روتسد راک .دراد نیلوا ،مادقا یروآعمج یاهتیاور نانز هدیدتنوــشخ و نادهاش تنوشخ یگداوناخ زا نیا هدیدپ یعامتجا .تــسا یروآدرگ نــیا اهتیاور رد دوبن رامآ ناشن دهدیم ردقچ نیا هلئسم یدج و لباقریغ ششوپ تسا و یهاوگ تسا رب ترورض یهدنامزاس هبناجهمه یارب یریگشیپ زا .نآ نیمود ،مادقا یروآعمج تارظن دارفا هژیوهب نانز هدیدتنوشخ یارب سیونشیپ ینوناق اب فده عنم تنوــشخ یگناخ هیلع نانز .تــسا نونکامه سیونشیپ ینوناق رد نیا هنیمز زا یوــس یعمج زا لاکو هیهت هدش ؛تسا اما نانچمه مزلا تــسا هعماج یندم و نانز دننادب هرابرد هنوگچ ینوناق دنهاوخیم رظن ،دنهدب ورنیمهزا تارظن و یاهتیاور نانآ رد یاههاگراک -یشزومآ یجیورت رازراک و زا قیرط یاههکبش یناسرعلاطا نآ تفایرد .دوشیم رد رخآ مهم تــسا مینادب فده زا عضو نوناق عنم تنوــشخ ،یگداوناخ جیورت تنوشخ زا ارهِ ندزنماد هب ماقتنا ای قیوشت نانز هب هلباقم هب لثم ؛تسین فده نآ تسا هک تنوشخ هچره رتعیرس فقوتم دوش و هدیدتنوشخ رد تینما رارق .دریگب

عبانم رد رتفد هلجم دوجوم تسا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.