یراذگهیامرس یور تورث یناسنا

وگوتفگ اب رتکد دیشمج« ،»نایوژپ نادداصتقا

Jameh Pouya - - یعامتجا هداوناخ - میرم یبلاط

اب هجوت هب راتخاــس یداصتقا نازرل روــشک ،ام بلغا اــههداوناخ هب لابند یریسم دنتسه ات دنناوتب هدنیآ نئمطم یداصتقا ار یارب نادنزرف دوخ مقر ،دننزب اما ایآ اب هجوت هب طیارــش یلعف داصتقا ،روــشک اعقاو هار یاهدشنیمضت دوجو دراد هک هدنیآ یداصتقا اههچب ار نیمضت ؟دنک امش تقوچیه دیناوتیمن رتشیب زا تیفرظ کی ،فرظ رد نآ یزیچ .دیزیرب ام رضاحلاحرد رد فرظ طیارش یداصتقا ینونک ناریا رارق .مــیراد اههداوناخ مــعا زا ریقف و ینغ رثأتم زا نیا طیارــش یداــصتقا یگدنز .دننکیم رد یروــشک هک داصتقا هب ییافوکش ،هدیسر هافر مدرم تسلااب و ناکما لاغتشا یارب همه یاضعا هعماج مهارف ،تسا نینچ یروشک اب یروشک اب راتخاس یداصتقا ،بویعم تیعضو رایسب یتوافتم .دراد دشر یداصتقا رد روشک ام نونکامه رد تیعضو یبولطم رارق .درادن امش رگا رد یروشک یگدنز دینک هک راتخاس یداصتقا یبــسانم ،دراد یتحارهب دیناوتیم یارب نادنزرف ،دوخ یاهدنیآ نــشور روصتم دیوش و اهنآ ار هب بسک اهتراهم و تلایصحت ینتبم رب زاین هعماج قیوــشت .دینک اما رد یروشک هک رثکا ناناوج ،لیصحتلاغراف راکیب ،دنتسه امش دیناوتیمن هرابرد هدنیآ نادنزرف رد 20 لاس ،رگید همانرب یقیقد هتشاد .دیشاب

داهنشیپ صخشم امش یارب شهاک نیا لیبق یاهینارگن اههداوناخ ؟تسیچ یهیدب تــسا رگا یاهداوناخ ناکما زادناسپ یارب شدنزرف ار هتــشاد ،دشاب مدق یتبثم هتشادرب .تــسا رد نآ ،تروص نیا هلئسم حرطم دوــشیم هــک هچ عوــن ییاراد یارب زادناسپ رتبسانم ؛تسا ام رد ملع ،داصتقا هــس هصخــشم ار یارب باختنا عون ییاراد رظندم رارق مــیهدیم هک دناترابع :زا هدزاب ،لااب کسیر مک و یگنیدقن .لااب نوچ ام هرابرد هدنیآ تبحص ،مــینکیم یگنیدقن تیمها یرتمک ادــیپ .دنکیم هجیتنرد ود هار شیپ یور ام ؛.دنامیم یکی یراذگهدرپس تدمدنلب رد اهکناب و تاسسؤم یلام نئمطم هک سپ زا ،یاهرود یــغلبم ار هب مان تورث رد رایتخا دنزرف دراذگیم و یرگید یراذگهیامرس یور لاط و سروب .تسا اــم دیاب هاگــن یرتعماج هتــشاد .میــشاب ضرف دینک کدوک یاهلاــستشه میراد و میهاوخیم یارب 10 لاس هدنیآ ،وا زادناسپ .مینک دیاب هب نیا رکف مینک هک رد 18 یگلاس نــیا درف دهاوخیم اب نــیا غلبم هچ یراک ماجنا ؟دهد ایآ دــصق همادا لیصحت دراد ای داجیا ؟لغــش لاح رگا رد 10 لاــس ،هدنیآ ناکما لاغتشا یارب دارفا هدرکلیصحت لااب ،دوب درف ار هب لیصحت قیوــشت میهاوخ ،درک اما رگا داصتقا قنور ،تــشاد دیاب شور یرگید ار ذاختا .مینک لاح رگا رد 10 لاــس هدنیآ مه دوکر یداصتقا دوجو ،تــشاد نیا غلبم هدــشزادناسپ اهنت دناوتیم یاهنیزهکمک یارب همادا یگدنز یلومعم وا .دشاب

هزورما تاــسسؤم یــلام و یرابتعا و روطنیمه یاــههمیب رمع اب تاغیلبت ،عیسو دیون تخادرپ یاهغلبم ینانچنآ رد 20 ات 30 لاس هدنیآ ار .دنهدیم هب رظن

نیا اهزور ره یدنزرف هک هب ایند ،دیآیم ییایند زا یداش و هغدغد یارب شنیدلاو هب هارــمه .دروآیم هغدغد زا نیا تهج هک رد هعماج ناریا مولعم تسین نادازون و ناکدوک ام رد نینس ،یناوج هچ هدنیآ یداصتقا رد ناشراظتنا دهاوخ .دوب ساسحا ینماان تبسن هب هدنیآ ،یداصتقا یلیخ زا ردپ و اهردام ار هب ریسم یراذگهیامرس و زادناسپ یارب ناشناکدوک لااح.دناشکیم رد نیا نایم نیا لاؤس مهم شیپ دیآیم هک یارب نیا یاههداوناخ نارگن هک ناشدادعت مه لاصا مک ،تسین هچ هار نئمطم و یملع دوجو دراد هک دنناوتب هدنیآ یداصتقا یرتهب ار یارب ناشنادنزرف مقر ؟دننزب اههداوناخ دنهاوخیم زا ره یقیرط نئمطم دنوش هک ناشدنزرف رد نینس ،یلاسگرزب راچد رقف و یلوپیب .دوــشیمن اهنآ دنهاوخیم هب نیا شمارآ و نانیمطا دنسرب هک ناشدنزرف رد نینس یناوج زا یاهلقادح تاناکما یگدنز دنمهرهب دوش و یاهیامرس دنچره کدنا یارب شدوخ اپوتسد هدرک .دشاب یارب ندیسر هب نیا فده مه هب یاهداهن یلام یفلتخم گنچ دننزیم ات زا اهنآ هرواشم و کمک .دنریگب رتکد دیشمج ،نایوژپ نادداصتقا یناریا رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ زا یایاوز یفلتخم هب نیا هغدغد یعمج رد نیب اههداوناخ خساپ هداد تسا و داقتعا دراد هکنیا« اههداوناخ یارب هیتآ نادنزرف ،دوخ یغلبم ار زادناسپ ،دننک راک یدب ،تسین اما راک رتدنمشزرا نیا تسا هک یاهتراهم ناشنادنزرف ار شیازفا ».دنهد نایوژپ رد لاس 1324 رد جدننس هب ایند هدمآ و یارتکد شداصتقا ار زا اکیرمآ هتفرگ .تسا ریبد داصتقا نلاک عمجم صیخشت تحلصم ،ماظن داتسا داصتقا هاگشناد هملاع ییابطابط و سیئر یاروش تباقر و زکرم یلم ،تباقر یاهشوگ زا همانراک یراک و یملع نیا نادداصتقا تسانشآمان هک وگوتفگ اب وا ار رد همادا .دیناوخیم

امش اههداوناخ دنناوتیم هب نیا تاغیلبت دامتعا هدرک و زادناسپ کدوک دوخ ار هب نیا تاسسؤم ؟دنراپسب یعجارم لــثم کناب یزکرم و همیب یزکرم هدننکتنامض نیا تاسسؤم و اههمیب .دنتسه هب اههداوناخ هیصوت منکیم لبق زا باختنا یــکی زا نیا ،زکارم نئمطم دنوــش هک اهنآ یزوجم زا نیا ود داهن یتراظن هتشاد ،دنشاب اما رد یتروص هک زوــجم زا کناب یزکرم ای همیب یزکرم ،دنتشادن یراذگهیامرــس رد اهنآ یارــب نیمأت هیتآ ،نادنزرف یهابتــشا گرزب دهاوخ ،دوب اریز مولعم تسین هک نیا تاسسؤم رد یاهلاس ،هدنیآ هچ یتشونرس رد ناشراظتنا دهاوخ .دوب

یتقو غارــس یاههمیب رمع ،میوریم یبایتسد هب یاهمقر یدرایلیمدنچ رد 30 لاــس هدنیآ ار ناــمیارب هب ریوصت .دنشکیم یخرب تاسسؤم یلام مه هک اب یاهدوــس دایز و ،لومعمریغ دارفا ار یارب یراذگهیامرــس بیغرت .دننکیم ایآ اب هجوت هب تیعضو یداصتقا ،روشک نیا ماقرا ،هدــشهدادهدعو اهدعب یارب نامناکدوک دقن ؟دنوشیم لاماک یگتــسب هب تیعضو نآ هسسؤم یلام .دراد رایسب قافتا دتفایم هک یخرب تاسسؤم یلام هب رطاخ تخادرپ ییاهدوــس اب دصرد ،لااب یهدب یدایز لااــب دنروآیم و هجیتنرد مدرم مه دنناوتیمن هب ناشلوپ .دنسرب

هچ ینامز دیاب هب تینما یراذگهیامرس دوخ رد اهکناب کــش ؟مینک ینعی اب ندید هچ مئلاع و ییاههناشن ابهطباررد ندشندقن یلامتحا نامیاهیراذگهیامرس یارب نیمأت هیتآ نادنزرف نارگن ؟میشاب یارب هکنیا میمهفب تخادرپ نیا یاهدصرد دوــس لااب رد یخرب تاسسؤم ،یلام کسیر ییلااب دنراد ای ،هن اهنت یفاک تسا دصرد دوس یتخادرپ نآ هسسؤم ار اب خرن مروت هسیاقم .مینک رد یتروص هک توافت یشحاف نیب خرن مروت و نازیم دوــس یتخادرپ نیا تاسسؤم دوجو هتــشاد ،دــشاب دیاب تبــسن هب نیا اهیراذگهیامرس کش .درک هرابرد اههمیب و یاهمقر یدرایلیم هدشهدادهدعو رد 30 لاس هدنیآ مه نیمه هیضق .تــسامرفمکح دیاب مروت یلامتحا رد یاهلاس هدنیآ ار نیمخت دز و نآ ار اب نازیم یتخادرپ یاههمیب رمع و یراذگهیامرــس هسیاقم .درک رد اجنیا مه رگا فلاتخا اهمقر یلیخ دایز ،دشاب دیاب هب یناوتان یلامتحا نآ نامزاــس رگهمیب یارب تخادرپ یاهمقر یدرایلیم یارب نیمأت هیتآ نادنزرف کش .درک

یارب یراذگهیامرــس رد هنیمز نیمأت هیتآ ،نادنزرف کسیر یراذگهیامرس رد تاسسؤم یلام رتشیب تسا ای یاههمیب ؟رمع کسیر یراذگهیامرس رد نیا اههمیب رتشیب ،تسا نوچ لومــشم رذگ نامز دوشیم و تیعضو یداصتقا ام مه نادنچ تابثاب تسین هک میناوتب دشر یداصتقا رد دنچ ههد هدنیآ ار نــیمخت .مینزب یــتروصرد هک یاههمیب رمع دنناوتن نــیا غلابم هدــشهدادهدعو ار تخادرپ ،دننک تسکشرو دنوشیم و رد نیا ،تروص اهنت همیب یزکرم تسا هک دناوتیم یوگخساپ مدرم .دشاب هب نیمه تلع تسا هک دیکأت میراد یارب یراذگهیامرس رد هزوح نیمأت هیتآ ،نادــنزرف زا تامدخ ییاههمیب هرهب دیربب هک ریز رظن همیب یزکرم دنــشاب ات رد تروص زورب لکــشم یلامتحا ناوتب هب یایحا لوپ هتفرتسدزا راودیما .دوب

سروب ؟روطچ ایآ سروــب ار ناونعهب یــهار نئمطم یارب یراذگهیامرــس و زادناسپ تدمدنلب یارــب نیمأت هدنیآ اههچب داهنشیپ ؟دینکیم سروب کــسیر ییلااب دراد و زا فرط رگید ییاناوت و ملع صاخ دوخ ار .دبلطیم یسک هک غارــس سروب ،دوریم دیاب ابترم تیعضو یداصتقا روــشک ار روتینام دــنک ات زا لااب و ندشنییاپ اهماهــس ربخاب .دوش دیاب دنادب مادک ماهس ار دشورفب و مادک ار ؛درخب نیاربانب یراذگهیامرس رد سروب رد تدمدنلب هجیتن ،دهدیم اما هب یطرش هک شاییاناوت ار هتشاد .دشاب هب نیمه تلع هیصوت مینکیم یدارفا هک رد هنیمز ،سروب یهاگآ و یاهتــشررس ،دنرادن رادگیب هــب بآ دننزن و یارب نیمأت هدنیآ یلام ،ناــشنادنزرف مادقا هب دیرخ ره .دننکنیماهس

ایآ رد یاهروشک هتفایهعــسوت مه یاههغدغد یلام هباــشم اــم ار یارب ناشیاههچب ؟دنراد لاصا رد نیا ،اهروشک اههداوناخ یارب هدنیآ نادنزرف دوخ هچ همانرب یلام ار ارجا ؟دننکیم رد رثکا یاهروــشک ،هتفایهعــسوت نیدلاو هفیظو دوــخ دننادیم هک ات 18 ،یگلاــس تاناکما یگدنز ار یارــب دنزرف دوخ مهارف ،دننک اما هداوناخ یناریا شیب زا نیا اهنامز هب هدــنیآ دنزرف دوخ تــیمها .دهدیم رد یرایسب زا اهروشک هب ضحم هکنیا دنزرف هب 18 یگلاس ،دــسریم لقتسم دوشیم و رد نیا طیارــش هداوناخ دقتعم تسا هک دنزرف شدوــخ دیاب هچنآره زاــین ،دراد یارب دوخ مهارف .دنک هتبلا رد نیا ،اهروــشک تلود زا قــیرط نیمأت یعامتجا هفیظو دوخ ار یارب نیمضت هدنیآ یلام نادنزرف ماجنا ،دهدیم اما رد نیب یاهروــشک فلتخم زین نیا هیور یتیامح توافتم .تــسا لاثم ییاههداوناخ هک رد یاپورا یلامش یگدنز ،دننکیم زگره یاهــغدغد یارب هدنیآ یــلام نادنزرف دوخ دنرادن و نادنزرف اهنآ زا شیپ زا دلوت ات نارود لیصحت و ،لاغتــشا نیمأت یلام .دنوشیم هــنماد هنوگنیا یاــهتیامح یلام تلود زا ناکدوک و ،ناناوجون رایــسب قرــف دراد و زا ینیمزرس هب نیمزرس رگید توافتم ،تسا اما روطهب یلک ناوتیم تفگ هک هغدغد ندزمقر کی هدنیآ یداــصتقا بولطم یارب ناکدوک رد یاهروشک ،هتفایهعسوت رایسب رتگنرمک زا یاههغدغد گنررپ نیدلاو رد یاهروــشک هعسوتلاحرد .تسا

هکروطنامه هراشا دیدرک یراذگهیامرس تدمدنلب رد تاــسسؤم ،یلام تخادرپ قح همیب رمع و روــضح رد رازاب ،سروب مادکره تارطاخم صاخ دوخ ار دنراد هک اههداوناخ دیاب یارب نیمأت هیتآ یداصتقا ،ناشنادنزرف یشخب زا نیا اهکسیر ار هب ناج .دنرخب هــب ناترظن هچ یهار دوجو دراد هک نودب هنوگچیه یکسیر میناوتب هدنیآ یلام نامنادنزرف ار نیمضت ؟مینکب ام نانادداصتقا میدقتعم هک یراذگهیامرــس یور تورــث یناــسنا نــیرتهب هار یارــب یراذگهیامرس .تسا نیا ،شور اهنتهن هدزاب یرتــشیب ؛دراد هکلب کسیر یرتمک ار مه هب لابند دهاوخ .تــشاد هــکنیا اههداوناخ یارب هــیتآ نادنزرف ،دوخ یغلبم ار زادناسپ ،دننک راک یدب ،تسین اما راک رتدنمشزرا نیا تسا هک یاهتراهم ناشنادنزرف ار شیازفا .دنهد اب هجوت هب یتسپ و یاهیدنلب داصتقا مکاح رب ،روشک نیرتهب هار یارب نیمأت یلام ،نادنزرف زکرمت یور ناوت یورین یناــسنا و یاقترا یاهتراهم نادنزرف .تسا رگا یاجهب ندرکزادناسپ لوپ رد اهکلق هب دیما نیمأت هیتآ یلام ،نامنادنزرف نیمه اهلوپ ار رد هار شزوــمآ و یزومآتراهم نامناکدوک فرص ،مینک اعطق یراذگهیامرس رتهب و یرتدوسرپ ار ماجنا .میاهداد نــیرتهب هار یارب نیمضت هدنیآ یداصتقا ،نادنزرف ندرکدنمناوت اهنآ رد یاــههزوح یفلتخم نوچمه ،لاغتــشا ،تراهم شناد و دیلوت ،تــسا هب یاهنوگ هک رد یلاسگرزب دنناوتب یتحارهب میلگ دوخ ار زا بآ نوریب دنشکب و هدنیآ ناشیداصتقا ار ناشدوخ مقر .دننزب اعطق نیا ،راک زادناسپ رتگرزب و یرتدنمشزرا ار یارب نامدنزرف هب ناغمرا .دروآیم

یراذگهیامرس یور تورث یناسنا نیرتهب هار یارب یراذگهیامرس .تسا نیا ،شور اهنتهن هدزاب یرتشیب ؛دراد هکلب کسیر یرتمک ار مه هب لابند دهاوخ .تشاد هکنیا اههداوناخ یارب هیتآ نادنزرف ،دوخ یغلبم ار زادناسپ ،دننک راک یدب ،تسین اما راک رتدنمشزرا نیا تسا هک یاهتراهم ناشنادنزرف ار شیازفا دنهد

امش رگا رد یروشک یگدنز دینک هک راتخاس یداصتقا یبسانم ،دراد دیناوتیمیتحارهب یارب نادنزرف ،دوخ یاهدنیآ نشور روصتم دیوش و اهنآ ار هب بسک اهتراهم و تلایصحت ینتبم رب زاین هعماج قیوشت .دینک اما رد یروشک هک رثکا ناناوج ،لیصحتلاغراف راکیب ،دنتسه امش دیناوتیمن هرابرد هدنیآ نادنزرف رد 20 لاس ،رگید همانرب یقیقد هتشاد دیشاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.