یوگوتفگ نیب یلسن هنیمزشیپ لاقتنا تیریدم

Jameh Pouya - - یدنورهش ناناوج - ارهز زورهب رذآ

هتشاد ،دشاب نآ ار یدنیارف تدمینلاوط دننیبیم هک هب یزیرهمانرب قیقد و عماج زاین دهاوخ .تــشاد یکی رگید زا لماوع ،یطیحم ندوبفیعض هاگیاج هرواشم رد راتخاس یمسر .تساهنامزاس نیا لماع بجوم دوشیم ناریدم لسن لوا هک دوخ رتمک زا رواشم هدافتسا دناهدرک ای رواشم یارب اهنآ شقن یتافیرشت ای کی تسپ یلغش دمآراکان هتشاد ،تسا زا نتفریذپ هاگیاج رواشم رد رانک دارفا ناوج همهاو هتشاد .دنشاب عوضوم یرگید هک امتح دیاب هب نآ هجوت ،دوــش ثحب نابدرن تکراشم ناناوج ،تــسا نیا نابدرن تشه حطس ،دراد رد حوطس لوا هب ناناوج ناونعهب رازبا هاگن دننکیم و زا اهنآ یارب تیامح زا اههژورپ هدافتسا دوشیم و روطنیا دومناو دوشیم هک رد نیا هژورپ زا ناناوج ماهلا هتفرگ هدش .تسا رد ود حطس رگید ناونعهب ،نییزت روکد و شیامن هب اهنآ هاگن .دوشیم یارب هکنیا دنیوگب کی ناوج رانک نم .تسا حطس راهچ و ،جنپ تامیمصت طــسوت نلااسگرزب هتفرگ دوشیم و

ارجا هب ناناوج هدرپس دوشیم و تیاهنرد رد هس حطس ،رخآ ناناوج رد دنیارف یریگمیمصت تکراشم دننکیم و راکتبا لمع ار هب تسد .دنریگیم یهاگآ زا نیا نابدرن تکراشم رد نیب ناناوج و ناریدم لسن لوا و ،نامزاس دناوتیم هــب شیازفا هقلاع اهنآ رد شیازفا تکراــشم ناناوج رجنم .دوــش هچنانچ ینامزاــس نیا ترورض ار کرد دنک هک ناوج عبنم رکف و یاههدیا دیدج تــسا و درف لاسنایم شور یارجا نیا هدیا ار ،دنادیم دناوتیم یبوخهب هب عفر اهشلاچ و لح تلاکشم نامزاس دوخ کمک .دنک هتکن رخآ هکنیا عون راتفر یرگهبلاطم ناناوج یارب روضح رد اهنامزاس و ندشنیشناج ناریدم لسن ،لوا لماع هدننکتیوقت نیا هدیدپ .تــسا ات هکینامز ،ناناوج هاگن تباقر هب یاج تقافر اب نلااسگرزب ار دنراد و اب نابز یملاک و یملاکریغ دوخ هب اهنآ دنیوگیم هک ناشهرود هب رس هدیسر و یوگوتفگ نیب یلسن لکش ،دریگن ناوتیمن راظتنا تشاد هک دنیارف لاقتنا تیریدم یبوخهب ماجنا .دوش

لاقتنا تیلوئسم نیب یلسن یکی زا میهافم یتیریدم تــسا و عانتما و تمواقم ناریدم زا ندرپس تیلوئسم هب یاهورین رتناوج اهنت لماش لاح ناریا و یاهنامزاس یتلود دوشیمن و رد عماوج و یاهشخب فلتخم هعماج زا یــصوصخ و هنابلطواد زین هب مــشچ .دروخیم یارب مهف تــسرد نیا تمواقم و ندرکادیپ لحهار عفر ،نآ دیاب یهاگن یدعبدنچ هب نیا عوضوم تــشاد و تسناد هک لماوع یفلتخم هلمجزا یدرــف و یطیحم رد زورب نیا هدیدپ شقن .دنراد زا اجنآ هک ره راتفر ،یدرف زا کی شرگن و یشناد تئشن ،دریگیم ادتبا دیاب شرگن و شنیب ناریدم لسن لوا هک رب هیاپ شناد و یاههزومآ یمسر و یمسرریغ ،تساهنآ یسررب .دوش یکی زا یاهینارگن یلصا ناریدم لسن ،لوا یاهینارگن یدرف .تسا ندادتسدزا ،تیوه هب لیلد ندوبرتگنررپ تیوه ینامزاس زا تیوه ،یدرف ندادتسدزا تردق ،لرتنک تیکلام و ،دمآرد نتشادن زادنامشچ و هدنیآ یلغــش هیبش( یسح هک دارفا لبق زا نارود یگتــسشنزاب ناــشدوخ ،)دنراد و ندشجراخ زا نوناک ،هجوت سرت« زا هب یشومارف »ندــشهدرپس و »ندشنهدید« زا نیرتمهم یاهینارگن یدرف تسا هک ناریدم لسن لوا اهنامزاس ار هب تمواقم .درادیــماو شخب مود ینارگن ،اهنآ ینارگن ینامزاس .تسا اهنآ دنسرتیم هک اب ناشجورخ زا ،نامزاس یاهزادنامشچ نامزاس ققحم .دوشن یگتسباو قیمع ینامزاس اهنآ ثعاب دوشیم هک نامزاس ار دننامه دنزرف دوخ تسود هتشاد دنشاب و دنناوتن تیریدم نآ ار هب یناوج هک نسمه نامزاس ،تساهنآ .دنراپسب هغدغد رگید ناریدم لسن لوا یگتــسباو هب هتشذگ .تسا نیا دارفا ییاهنامه دناهدوب هک امومع نامزاس ار زا یاهمخوچیپ یداــیز روــبع دــناهداد و یتح رگا نئمطم ،دنــشاب ناشنامزاس هب تسبنب ،هدیسر یگتسباو هب هتشذگ اهنآ ار هب همادا نامه ریسم توعد .دنکیم لماع مود رد زورب نیا ،هدیدپ لماوع یطیحم تسا هک نیرتمهم نآ دوبن یاههمانرب یدربهار »یرورپنیشناج« و یزیرهمانرب« لاقتنا تیریدم »یلــسننیب رد .تساهنامزاس زا اجنآ هک اهنامزاس رد حطس نلاک و یدربهار دوخ یاهمانرب یارب لاقتنا تیریدم ،دنرادن ناریدم لــسن ،لوا هدیدپ لاقتنا ار یقافتا »هبشکی« و یروف دنرادنپیم و سرت ندادتسدزا زیچهمه رد کی بش ثعاب تمواقم دایز اهنآ .دوشیم هکیلاحرد رگا نیا هاگن رد اهنامزاس دوجو هداد ،دوــشیمن یلو رتــشیب هب ییاهناوج تصرف هداد دوشیم هک هب ییاج لصو ،دنشاب 25میرم هلاس :دیوگیم هب مرظن رگا یناوج دهاوخب تیلوئسم مهم و بسانتم اب اهییاناوت هتشاد ،دشاب دیاب شدوخ دناوتب یراکوبسک هار ،دزادنیب یاههبخن یدایز میراد هک یارب ناــشدوخ یاهتکرــش گرزب سیــسأت دناهدرک و تامدخ یبوخ هب هعماج ،دنهدیم اما نتــشاد کی تیلوئسم یسایس ای یتلود ثــحب یتوافتم دراد و ره یدنمناوت دناوتیمن زا نیا هاگیاج رادروخرب .دــشاب نوچ یعون یدامتعایب و مدع یریذپکسیر رد متسیس یتیریدم ام دوجو دراد هک ساسارب نآ یاههنیزگ دیدج ار رد ضرعم شیامزآ رارق .دهدیمن تفآ نیا راک مه نیا دوشیم هک یدادعت مدآ یرارکت رد یاهتسپ فلتخم اجهباج .دنوشیم

دیاــش ناوتب رد ناریا هوحن ندیسر ناریدم یتلود هب ماقم ار هب ظاحل یناور مــه یواکاو ،درک نیا یعوضوم تــسا هک یکی زا ناناوج حرطم دنکیم و دیوگیم رکف منکیم رد روشک ام ناریدم لثم رتشیب یاهروشک رگید راچد یبلطتردق دنتسه و هب نیمه لیلد ناریدم ناوج و روآون ار یعون دیدهت ،دننادیم هب رظن اضر 37 ،هلاــس . نیا شخب زا ناریدم تبــسن هب ره عون رییغت هتساوخان و یناهگان شنکاو ناــشن ،دنهدیم رگم هکنیا یسک رد ناشرانک رارق دریگب هک وا ار هب ظاحل یتیموق و یگداوناخ دنسانشیم هک یعیبط تسا نینچ یدنور هچ ییاهدمایپ یارب هعماج ام دهاوخ .تشاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.