ماگ تسخن تیوقت یاهداهن یندم ؛

وگوتفگ اب ضایف دهاز هرابرد عناوم دورو ناناوج هب راتخاس یتیریدم

Jameh Pouya - - یدنورهش ناناوج -

هتفگ دوشیم یرایسب زا ناناوج قیلا رد روشک اب هقلح یاهتــسب زا ناریدم ورهبور دنتسه هک هزاجا دنهدیمن ناناوج یاهتمس یتیریدم دنریگب و هراومه نیا اهتمس رد نایم ناریدم وضع یاههقلح یتنس عیزوت .دوشیم ایآ امش نیا ضرف ار لوبق ؟دیراد ،هلب نم نیا ضرف ار لوبق .مراد نیا کی تفآ تسا هک هعماج ناریا ار دیدهت .دنکیم

هب رظن امــش هچ یلیلاد بجوم زورب نینچ یاهیور هدش ؟تسا للع یفلتخم .دراد یکی زا لیلاد نیا دناوتیم دشاب هک ماظن ام ینتبم رب کی یرس اهشزرا ناینب هداهن هدــش تسا و لسن ناریدم هرود بلاقنا روــصت دننکیم ناــشدوخ شیب زا نارگید هب نیا ماظن یــشزرا یدنبیاپ .دنراد هب نیمه لیلد هراومه نیا ینارگن دوجو دراد هک لــسن ناوج هب یاهرواب لسن لوا و مود بلاــقنا هب هزادنا یفاک هجوت .دنکن ینارگن زا نیا تباب شیپ هدمآ هک لــسن ناوج کبس یگدنز یتوافتم دراد و شدرکیور رد یگدنز اب درکیور یاهلسن نیشیپ یردق توافتم .تسا لیلد رگید یریگلکش نیا یاههقلح هتسب هب عون طباور نابحاص تردق .ددرگیمرب هب رظن نم رد یخرب حوطس دهاش میتسه هک مه رد نایم حانج تسار و مه رد حانج پچ ناریدم و نلااعف یسایس طباور یاهدینتمهرد ار لکش .دناهداد نیا دارفا ًلاومعم رد راتخاس یسایس زا رگیدکی مهتیامح .دننکیم ردًاتعیبط نینچ ییاضف یرلااسهتسیاش هدیدان هتفرگ دوشیم و یدارفا هک ناوت یملع و یاهتراهم یدرف ،دنراد دروم هجوت نیا یاههقلح تردق رارق ؛دنریگیمن اریز یاراد هطبار دنتسین و هتکن موس نیا تسا هک زونه رد روشک ام یرایسب زا طباور یلغش و اهباصتنا و اهنتفرگزایتما رب یانبم طباور یموق و یداژن تروص .دریگیم هب ترابع رگید ام رد موهفم /دنورهش نطومه صقان .میتسه یارب لاثم یتقو کی دنورهش یتشر تمس ،دریگیم نکمم تسا هب یناسک هک رد نامه نامزاس زا یاهیرهشمه وا هب رامش ،دنوریم ساسحا قلعت رطاخ یرتشیب هتشاد .دشاب

هتبلا هرابرد لیلد رخآ ،امش ییاههاگدید مه دوجو دراد هک رب ظفح اهگنهرفهدرخ دیکأت ؛دراد لاثم نتفگنخــس هب نابز یردام و یلئاــسم زا نیا تسد اموزل هب ییارگموقیانعم یقلت ؟دوشیمن رد هرابنیا طــخ یکیراب دوجو .دراد عوضوم رهــش -تلود تلم زا نرــق 1۹ دراو تایبدا یسایس هدش .تــسا رد نیا رکفت مدرم دیاب دای دــنریگب هک ریز رظن کــی تلود ،دحاو شترا دــحاو و رد کی ورملق دحاو رانک مه یگدنز دننک و کی لک هچراپکی ار لکــش .دنهد رد ناریا هــشیمه اهتلود یاهلیبق و یاهریشع .دناهدوب زا هرود یولهپ هب دعب دوب هک ام تلود یرهــش ار لکش .میداد رد نیا هنیمز ییاهتفرشیپ ؛میاهتشاد اما زونه مه یاهراتفر صاــخ زا ناریدم ؛مینیبیم لاثم یم دینیب هک کی هدنیامن روطچ یارب رهش شدوخ تاناکما ،دربیم هداج ،دربیم هناخراک درــبیم و همه اهنیا نودــب نتفرگرظنرد شیامآ نیمزرس خر هداد ؛تسا هجیتنرد کی تیعضو نوگمهان و مجــسنمریغ رد روشک لکش هتفرگ .تــسا رد هزوح ناریدم مه نیمه تیعضو .تــسا اــم همانرب ینودم میرادن هک هنوگچ دبــس یتیریدم روشک ار اجهباج مینک و مولعم تــسین هک ناناوج هتسیاش هنوگچ دیاب ناشیگتسیاش ار تابثا .دننک

نــیا اهزور هــک ثحب تاباختنا اهاروش مه غاد ،تسا عوضوم نتفرگرظنرد هیمهــس یارب ناناوج رد یاهتــسرهف یتاباختنا حرطم هدــش و صخشماً رد هاگودرا ناــبلطحلاصا نــیا ثحب گنررپ تسا و نافلاخم و یــناقفاوم .دراد اــیآ نینچ یتامادقا دناوتیم رجنم هب دوبهب تیعضو دوش ای دیاب درکیور یرگید ذاختا ؟درک اب ییاهشور لثم نتفرگرظنرد هیمهس یارب ناناوج یاراد ناوت یملع و یصصخت ناوتیم یدودحات نیا لکشم ار فیفخت ؛داد اما هرابرد تاباختنا دیاب مینیبب نیا هچ یاهدیدپ تسا هک همه رارــصا دنراد رد هــمه اهتاباختنا ادیدناک .دنوــش رد یاروــش ،رهش ،سلجم یروهمجتــسایر و رد یاهداهن رگید مئاد مینیبیم هک یرسکی هرهچ تباث بلطواد .دناتیریدم بخ نیا هلئسم هب ماظن یتیریدم ام هبرض .دنزیم کیره زا ناریدم دیاب دعب زا دنچ هرود یتیریدم نیگنس مارآمارآ زا ارجا یریگهرانک دننک و شقن یتروشم ادیپ .دننک ینعم فرح نم نیا تسین هک یطارفا راتفر مــینک و اههبرجتاب هب هرابکی هصرع ار یلاخ ؛دننک هکلب دیاب میناوتب هب لکــش دنمفده یاهورین دیدج ار قیرزت .مینک لــسن لوا و مود بلاقنا هطــساوهب بلاقنا و گنج کی تصرف یخیرات شیارب شیپ هدمآ و ییاهزیچ ار هبرجت هدرک هک نکمم تسا ره دص لاس مه شیپ .دیاین اهنآ نیا تصرف ار ادیپ دندرک هک هرهوج ناشیلصا ار ناشن .دنهد نونکا مه دیاب لسن میدق شیاههبرجت ار دای دهدب و مکمک اضف ار یارب لسن دیدج ایهم .دنک

یارب هکنآ هورگ یدــیدج زا ناریدم ناوج رد روــشک لکش دریگب و شخرچ ناگبخن هب یانعم یعقاو خر ،دهد هچ دیاب ؟درک رد ماگ تــسخن دیاب یاــهداهن یندم لثم NGO اه ار تیوقت .مینک تکراشم ناناوج رد یاهتیلاعف هناتسودناسنا و ناشتیوضع رد یاهلکشت یتلودریغ بجوم دوشیم هدیدبآ .دنوش ماگ مود شلات یارب ندرککیتارکومد راتخاس یسایس .تسا زا قیرط تکراشم رد هزوح ،تسایس بازحا دیاب دنناوتب یاهورین دنمناوت شرورــپ ادیپ .دننک تکراــشم رد تاباختنا و ریاــس یاهتیلاعف یــسایس هب ندرککیتارکومد راتخاــس رجنم .دوش ماگ موــس نیا تــسا هک ناناوج ام یاهشزومآ یصصخت .دننیبب ریدم ناوج دیاب نابز دنادب و یاهصصخت مزلا ار بــسک .دنک دیاب راک یهورگ ار هبرجت هدرک .دــشاب تیاهنرد مه مدقتعم هک داهن تلود و نامزاس روما یرادا و یمادختسا دیاب یحرط ار هیهت دننک هک ساسارب یاهصخاش نآ یاهرایعم دشر ره درف صخشم .دوش دیاب مولعم دشاب هک کی ناوج ادتبا زا هچ ییاهتمس عورش دنک و اب هچ یدنیارف دناوتیم هب تمس حوطس رتلااب تکرح .دنک

هچ یعناوم رب رس هار دورو ناناوج هب راتخاس تردق دوجو دراد و اب هچ یدربهار ناوتیم ریسم شخرچ ناگبخن ار راومه ؟مینک نیا ود شــسرپ روحم یلصا وگوتفگ اب رتکد ضایف ،دهاز ،راگنهمانزور هدنسیون و داتسا هاگشناد .تسا دهاز رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ نمض ندرمشرب للع زورب تفآ هقلح هتسب یتیریدم رد ،روشک ییاههیصوت ار مه حرطم هدرک .تسا دیاب مینیبب نیا هچ یاهدیدپ تسا هک همه رارصا دنراد رد همه اهتاباختنا ادیدناک .دنوش رد یاروش ،رهش ،سلجم یروهمجتسایر و رد یاهداهن رگید مئاد مینیبیم هک یرسکی هرهچ تباث بلطواد .دناتیریدم بخ نیا هلئسم هب ماظن یتیریدم ام هبرض .دنزیم کیره زا ناریدم دیاب دعب زا دنچ هرود یتیریدم نیگنس مارآمارآ زا ارجا یریگهرانک دننک و شقن یتروشم ادیپ دننک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.