یاهیماکان ررکم

یسررب یاههژورپ یزاسهارهدایپ یرادرهش نارهت

Jameh Pouya - - یرهش ایپبزد لارهه ها - ماهلا یمظاک

دنچ یلاس دوشیم هک یرادرهش نارهت انب دراد هب رباع هداــیپ مارتحا دراذگب و یرباعم ار صــتخم نارباع کرادت ،دنیبب هتبلا رد همانرب هلاسجنپ مود رهش هب نیا عوضوم هجوت ،هدش لاحنیااب یاههژورپ هارهدایپ یرادرهش نارهت نادنچ قفوم هدوبن و یخرب زا اهنآ یتح اب تــسکش لماک هجاوم هدش .تــسا هارهدایپ هدفه« »رویرهــش یکی زا یاههژورپ هدروختسکش تسا هک لاــس هتشذگ راب رگید هب نابایخ لیدبت .دــش رد نیا هژورپ هک هتفگهب یاضعا یاروش رهش نارهت نودب علاطا اهنآ ماجنا ،هدــش هلصاف نیب ود نادیم ماما نیــسح )ع( و نادیم ادهــش هب لوط ورازه 250 رتم شرفگنــس دش ات یلحم یارب تکرح اههدایپ و تاعمجت یگنهرف و یبهذم نادنورهش ؛دشاب اما یرید تشذگن هک اب ندشهتسب نابایخ هب یور ،اهوردوخ کیفارت یدیدش رد هقطنم لکش .تفرگ زا یفرط یلاها و هبسک هب نیا هارهدایپ ضارتعا دندرک هکییاجات یاضعا یاروش رهش اهراب اب هراشا هب دوبن هعلاطم شیپ زا ماجنا ،هژورپ ریگیپ ییاــشگزاب نیا هارهدایپ هب یور مدرم .دندــش رد نیا نایم یکی زا یاضعا یاروش رهش راتساوخ نتفرگرارق رواشم نیا هژورپ رد تسیل هایس یرادرهش .دش یریگیپ مدرم و یاضعا اروش ثعاب دش طساوا لاس هتــشذگ نیا هارهدایپ هرابود هب نابایخ لیدبت ،دوش لاحنیااب یرادرهــش نارهت زا نیا هبرجت خلت تربع تفرگن و رد 95نیدرورف ندرکشرفگنس نابایخ یس« »ریت ار رد روتسد راک دوخ رارق .داد هتبلا یرادرهش رد نیا هژورپ میمصت تفرگ نابایخ ار ددنبن و طقف هب ندرکشرفگنس هدنسب ؛دنک یشرفگنس هک صوصخم رباع هدایپ دوب هن هژیو ددرت ،وردوخ لاحنیااب یرادرهش اهراب ملاعا درک یس« »ریت هارهدایپ .دوشیمن ریتیس هارهدایپ ؛دشن اما نیا عوضوم ثعاب دشن مدرم زا حرط تیاضر هتشاد ؛دنشاب هکارچ ددرت وردوخ زا یور یاهشرفگنس هتسجرب هک یارب روبع رباع هدایپ ،دوب هب اهوردوخ بیسآ دراو .دنکیم

نیدرورف لاس یراج مه هس هارراهچ رد 12هقطنم نارهت شرفگنس .دــش یعوضوم هک هب هتفگ یرادرهش رد تهج لیهست دمآوتفر و شهاک کیفارت هدوب ؛تسا اما هن یخرب زا مدرم نیا عوضوم ار لوبق دنراد و هن .ناسانشراک

لیعامسا ،یتسود وضع نویسیمک نارمع و لقنولمح یاروش رهش ،نارهت رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ :دیوگیم یرادرهــش« نارهت رد یاههژورپ هارهداــیپ لاماک قفومان هدوب .»تــسا یتسود یکی زا لیلاد ندوبنقفوم یاههژورپ ایپ یاههار نارهت ار یبایناکم هابتشا اهنآ .دنادیم هب هتفگ وا یاجهب« هکنیا کی هارهدایپ اب هنیزه بــسانم هتخاــس ،دوش تخاــس 18 هارهدایپ رد همانرب مود ینیبشیپ هدش تسا هک مادکچیه تیباذج ینادنچ .درادن یاضعا یاروش رهش ساسارب همانرب ،مجنپ یرادرهش نارهت ار مزلم دناهدرک تخاس نیدنچ هارهدایپ ار رد روتسد راک دوخ رارق .»دهد

یتسود هرابرد یبایناکم اههارهدایپ :دیازفایم یهارهدایپ« هک نم داهنــشیپ مداد و ناسانشراک رضاحلاحرد یور نآ راک ،دننکیم رگا ارجا ؛دشیم میتسناوتیم کی راک بوخ اب

هلصاف نیب ود نادیم ماما نیسح )ع( و نادیم ادهش هب لوط ورازه 250 رتم شرفگنس دش ات یلحم یارب تکرح اههدایپ و تاعمجت یگنهرف و یبهذم نادنورهش ؛دشاب اما یرید تشذگن هک اب ندشهتسب نابایخ هب یور ،اهوردوخ کیفارت یدیدش رد هقطنم لکش .تفرگ زا یفرط یلاها و هبسک هب نیا هارهدایپ ضارتعا دندرک

مارتحا هب تیناسنا هئارا .»میهد

یکی زا یاهداهنــشیپ یتــسود نیا :دوب هارهدایپ هنهپ بونج رد نهآهار قباــس هک ینیمز هب لوط 10 رتمولیک اب ضرع 36 رتم .تسا وا دیازفایم هک ام زا تلود میهاوخیم نیا نیمز ار هب یرادرهش دهدب ات یارب مدرم بونج نارهت هب هارهدایپ لیدبت .دوش تیعضو یلعف نیا ناکم کاخ تسا هک رد یعقاوم مدرم ار تیذا .دنکیم لاحنیااب نامزاس نهآهار فلاخم یراذگاو ناگیار نیا نیمز هب یرادرهــش تــسا و دیوگیم رد لابق تفایرد ،لوپ نیمز ار هب یرادرهش .دهدیم

هب هتفگ یتسود رد تروص تخاس نیا هژورپ رد بونج نارهت اب ناملبم یرهش ،بسانم یاضف ،زبس یاضف ،یگنهرف یاهاضف ،یتامدخ یاهناروتسر ،ددعتم ناوتیم یهارهدایپ هب کبس یاهرهش زبس ایند یارب مدرم .تخاس

داهنشیپ یدعب هک یتسود هب نآ هراشا ،دنکیم هارهدایپ یوکراپ هب نادیم ،کنو نیلا« یبرغ نابایخ »رصعیلو .تسا هب هتفگ وا رد نیا ریسم همه کلاما یتلود ؛تسا نیاربانب رد تروص لماعت اب تلود ناوتیم کی هزیلزناش رد اجنآ داجیا .درک لوط نیا ریــسم یداهنشیپ تفه رتمولیک تسا هک یتسود دیوگیم رد تروص ندشهتخاس مدرم لامش نارهت دنتسناوتیم رد نآ شزرو و یورهدایپ دننک و تاقوا تغارف دوخ ار .دننارذگب

هب هتفگ یتسود رگا نیا ود هژورپ ،هارهدایپ یکی رد لامش و یرگید رد بونج نارهت ماجنا ،دوش راک یگرزب دهاوخ .دوب وا راب رگید رارکت دنکیم هک یاههژورپ یرادرهــش رد هزوح هارهدایپ ات زورما قفومان هدوب هک هنومن یلصا نآ هارهدایپ هدفه رویرهش دوب هک تسناوتن هب فادها دوخ .دسرب لاحنیااب وا :دیوگیم هارهدایپ« رازاب ات یدح زیمآتیقفوم هدوب ؛تسا رازاب بوخ دوب و مدرم زا نآ هدافتسا ؛دننکیم اما هدفه رویرهش تسناوتن هب فده دوخ .»دسرب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.