نانز ینابرق یاهلتق یسومان ؛

Jameh Pouya - - ناهج نانز -

لاــس 2009 دوب هک »ناــختایح« هارــمه ،شاهداوــناخ هــقطنم یاهــلیبق تاوــس رد ناتــسکاپ ار کرــت درک و هــب یچارک ؛دــمآ اما تارکفت یموق و یاهلیبق نآ هقطنم هک رد لرتنک یاــهیطارفا ناــبلاط ،دوب ثعاب دــش نیا ناوج هلاس19 تسد هب یتیانج کانلوه هیلع شرهاوخ .دنزب نیا تیانج ینامز قافتا داتفا هک دنچ ناوجون رد لاح یزاب تکیرک رد یکی زا یاهنیمز رهش یچارک دندوب هک داد و دایرف یرتخد ناوجون هجوت اهنآ ار بلج .درک

یــتقو اهنآ هب هــناخ دروم رظن ،دندیــسر تایح یولگ رهاوخ شاهلاــس16 ار اب وقاچ هدیرب ،دوب رانک هزانج نینوخ وا هتسشن و رد لاح لااب و نییاپ ندرک تاحفص یشوگ شرهاوخ .دوب

یتقو یاهورین سیلپ تایح ار ریگتــسد ،دندرک یاهفارتعا وا رد نادنز ناــشن داد هک اریمس ینابرق تنوشخ یاهنابصعتم هدــش هک تساهلاس رد نیا روــشک دوــجو .دراد تایح زا دودــح دنچ هام لبق هجوتم هدــش دوب هک شرهاوخ زا قیرط نفلت اب رسپ یناوج رد طابترا .تسا اهومعرسپ و نایفارطا تایح زین اب ندربیپ هب نیا ،هیضق هراومه هب وا داهنــشیپ دندرکیم شرهاوخ ار هب لتق ،دناــسرب اریز نیا راک وا ثعاب گنن و ییوربآیب هداوناخ هب باسح .دمآیم اریمــس ار عقاورد ناوتیم یــکی زا دنچ دص رتخد یناوج تسناد هک هنلااس ینابرق هنوگنیا اهتنوشخ رد ناتــسکاپ .دنوــشیم قبط رامآ یمسر یاهداهن یتلود ،ناتسکاپ رد لاس هتشذگ یدلایم دودح ورازه دص هنومن زا نیا اهلتق هب زکارم یئاضق شرازگ ؛هدش هتبلا نویسیمک قوقح رشب ناتسکاپ دیوگیم دودح رازه لتق هباشم زین شرازگ هدشن .تسا

هتکن رترابفــسأت نیا تسا هک ات نیمه دنچ هام ،شیپ نوناق و تازاجم یصخــشم یارب هلباقم اب نیا دارفا رد ناتــسکاپ دوجو تشادن و اهنآ لاومعم سپ زا ندــنارذگ یاهرود ههامدنچ رد ،نادنز اب تخادرپ یغلبم کدنا دازآ .دندــشیم رخاوا لاــس هتــشذگ یدلایم دوب هک ندــشهتشک یکی زا نلااعف یاهناسر حرــطم نیا روــشک هب ماــن لیدنق چولب هب تــسد ،شناردارب اــههجوت ار شیپزاشیب هب نیا هلئــسم فوطعم .درک ســپ زا نآ دوب هک ناگدنیامن ناملراپ ناتــسکاپ زین اب بیوصت نیناوق ،طبترم تازاجم نیا دارفا ار شیازفا .دنداد ساسارب نیناوق ،دیدج درف لتاق موکحم هب سبح دبا دوشیم و طقف رد یتروص دازآ دهاوخ دش هک لقادح 12 لاس ار رد نادنز .دنارذگب اب دوجو نیا نیناوق رد دنچ هام ریخا زین اههد هنومن زا نیا اهلتق هب یاهداهن یئاضق و سیلپ شرازگ هدش .تسا ساسانیمهرب یرایسب زا نارگلیلحت و نلااعف روما یعامتجا رب نیا هتکن دیکأت دننکیم هک رییغت نیناوق دیاب اب رییغت اهرواب و تاحلاصا یعامتجا هارمه .دشاب

نیا لضعم طقف صتخم ییاهروشک دننام ناتسکاپ و ناتــسناغفا تــسین و ناوــتیم نآ ار رد رتــشیب یاهروشک برع هنایمرواخ زین هدهاشم .درک یکی زا نیا اهروــشک ندرا تسا هک انب هب رامآ ،یمسر لاس هتــشذگ دودح 85 هنومن زا نیا اهلتق قافتا هداتفا .تسا هتبلا نابهدید قوقح رشب دیوگیم زا نیا نازیم طــقف نیب 15 ات 20 لتق هب یاهداهن ینوناق شرازگ .دوشیم

فــسأت یرتــشیب هک یارب نیا نانز دوجو ،دراد ینیناوق تــسا هک تمدق اهنآ هــب ههد 50 یدلایم .ددرگیمزاب ساــسارب نیا ،نــیناوق رگا نز ای رتخد زا یوــس یاضعا شاهداوناخ بیسآ دنیبب ای لامتحا ندیــسربیسآ هب وا دوجو هتشاد ،دشاب روبجم تسا دنچ یلاس ار رد نادنز و تحت تراظن یاهورین سیلپ دنامب ات هب نیا لکش زا ناج وا تظفاحم .دوش

لاــحنیااب یاــهشرازگ دوجوم ناــشن دهدیم نیا نانز زین طیارش رایــسب یکانفسا رد یاهنادنز یــتظافح ؛دنراد یارب لاثم رد یــخرب اههدنورپ هب یدادعت زا نارتخد ناوج زواجت هدش دوب و رد هجیتن اههداوناخ روبجم دندــش یارب ظفح یوربآ ،دوخ وا ار رابجاهب هب نادنز ؛دنتــسرفب اما رد یخرب زا دراوم نارتخد دناهتــسناوتن یاضف نادنز ار لــمحت دننک و یارــب یدازآ روبجم دناهدــش اب درف زواجتم جاودزا ؛دننک یکی زا نیا دارفا یرتخد هب مان لیشآ تسا هک ردپ و شناردارب اهراب وا ار یارب جاودزا یراــبجا دروم برض و حرج رارق دناهداد و رد تیاهن وا روبجم دش هب نادنز .دورب شدوــخ دیوگیم رد ادتبا روصت درکیم نادنز بتارمهب رتهب زا ندنام رد هناخ ؛تــسا اما اب تشذگ دنچ هام یردقهب ریز یاهراــشف یحور و یناور دوب هک روبجم دــش هب کی جاودزا یرابجا نت دهدب و زا نادنز نوریب .دیایب انب هب هتفگ ،لیشآ نیا اقیقد یراک تسا هک یرایسب زا نارتخد و نانز هیبش هب وا ماجنا .دنهدیم هتبلا یگزاتهب یتامادقا رد نیا هنیمز ماجنا هدش و تاماقم یتلود ندرا داهنشیپ دناهدرک یاجهب نیا ،اــهنادنز زکارم یعامتجا یارب تظفاحم زا نیا نانز داجیا .دوش

رامآ و ماقرا یمسر دیوگیم رتشیب نیا اهلتق رد هنایمرواخ و بونج ایــسآ و لیلدهب یاضف مکاح رب یدادعت زا نیا اهروــشک قافتا ؛دتفایم اما دهاوش و نئارق ناشن دهدیم نیا تابصعت طقف صتخم یاضف یلخاد نیا اهروشک تــسین و رد جراخ زا اهزرم زین نیا دارفا ار تحت ریثأت رارق هداد .تــسا رب نیا ساسا شرازگ هدــش نارجاهم و عــماوج یاهتیلقا یموق نکاــس رد یاهروــشک ییاپورا و یبرغ زین تسد هب نینچ ییاهلتق ؛دناهدز یارب لاثم رد یاهلاس ریخا دودح 500 هنومن زا نیا اهلتق رد دنله شرازگ هدش .تسا

لــیلاد یددعتم رد زورــب نــینچ ییاهلتق رد یاهروشک ییاپورا حرطم ؛هدش یکی زا لیلاد صخشم نیا تسا هک نارجاهم و یاهتیلقا یموق دناهتسناوتن یتسردهب رد هعماج یاهروــشک دصقم ماغدا دنوش و تــحت ریثأت نامه تابصعت یــلبق یقاب .دناهدنام هکیلاحرد یاهلسن رتناوج نیا اهتیلقا لماعت رتهب و یرتشیب اب عماوج یبرغ و ییاپورا ،دنراد لاحنیااب نانچمه یضعب تاقیقحت ناــشن دهدیم یدادعت زا نیا ناناوج زین رد نیا عماوج یوزنم دنتسه و یتح تسد هب نینچ یتایانج .دناهدز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.