نیا هرود هراونشج یللملانیب رجف رتهناروسج دوب

وگوتفگ اب ریدم هراونشج یللملانیب ملیف »رادید« ناتسکیجات

Jameh Pouya - - یگنهرف امنیس -

رد یاهلاس ریخا یاهرفــس یدایز هب ناریا ،دیاهتشاد دنچ راب رد یاههراونشج ملیف رد ناریا تکرش ؟دیدرک نم زا لاــس 1998 یاهرفس یدایز هب ناریا .متشاد هب رطاخ مراد هک رابنیلوا یارب تکرش رد نــشج لامک یدنوجخ رد زیربت هب ناریا مدمآ و سپ زا نآ هب ،ناهفصا دهــشم و نارهت زین توعد .مدش هب هناهب یرازگرب هراونشج ملیف ،رجف تقیقحامنیس و هاگشیامن باتک لاومعم هب ناریا توعد .موشیم یهاگ زین انب هب لیامت یصخش هب ناریا رفس .منکیم

لاومعم اب ناتراثآ رد یاههراونشج ملیف ناریا تکرش دینکیم ای هب لکش وعدم روضح ؟دیراد رد ییاههرود ملیف مه .مدروآ لاومعم اب تکرش رد نیا اههراونشج یارب هراونشج ملیف »رادید« هک رد »هبنشود« ناتسکیجات رازگرب ،دوشیم یارب شخب یاهملیف نانابزیسراف رثا باختنا .منکیم نم هشیمه اب یامنیس ناریا رد طابترا .متسه

کیدزن هب 14 لاــس تسا هک هراونشج یللملانیب ملیف »رادید« رد ناتسکیجات رازگرب ،دوشیم زا دنور یرازگرب و باختنا راثآ نیا هراونشج .دییوگب نیا هراونــشج تفه هرود تــسا هــک ره ود لاــس کی راب رازگرب .دوــشیم نیا هراونشج یللملانیب لکشتم زا شخب یاهملیف یناتساد ،دنلب یاهملیف دنتسم و ملیف هاتوک .تسا رد شخب هقباسم للملانیب زین یاهملیف هاتوک و دنلب تکرش .دنراد شخب رگید و رایسب مهم نیا هراونشج شخب یاهملیف نانابزیسراف تسا هک لاومعم راثآ نیا شخب زا یاهروــشک ناریا و ناتسناغفا و ناتسکیجات اب راثآ ،توافتم ،دنلب ،هاتوک دنتسم و نشیمینا تکرش .دنراد لاومعم رد یاههرود فلتخم یرازگرب نیا هراونــشج یزیرهمانرب و فده یصخشم میراد هک نآ ار شیپ .میربیم

لابقتسا نازاسملیف و نادنمرنه یناریا یارب تکرــش رد هراونشج ملیف »رادید« روطچ هدوب ؟تسا یلیخ تــسود دنراد رد نیا هراونشج تکرش ،دننک ام مه تــسود میراد ناشتوعد ؛مینک اما هــب نامتاناکما یگتــسب ،دراد ریزگان هب توعد دادعت یدودعم نامهیم .میتسه تاناکما یامنیس ناریا یلیخ رتدایز زا تاناکما .تسام رد تفه هرود یرازگرب نیا ،هراونشج نیرتشیب نازیم نامهیم زا روــشک ناریا هدوب ،تسا رگا زا ره روشک کی نامهیم تکرش هتشاد ،دشاب زا ناریا کمِ مک ود رفن تکرــش .دننکیم رد ییاهلاس هک تاناکما یرتشیب هتشاد ،میشاب دادعت نیا نانامهیم رتــشیب ؛دوــشیم یارب لاثم لاس هتشذگ رد نیمتفه هرود یرازگرب هراونــشج 14 نامهیم زا ناریا میتشاد هک زا دادعت نانامهیم ریاــس اهروشک رایسب رتشیب .دوب یکی زا یاهشخب مهم لاویتسف ،ام شخب یامنیس نانابزیسراف و ناتسود یناریا .تسام

رد یامنیس ناریا هب مادک رناژ دنمهقلاع ؟دیتــسه لاومعم هنوگچ یراثآ ار یارب تکرش رد هراونشج ملیف »رادید« توعد ؟دینکیم ام رد ناتسکیجات رتشیب هب یاهملیف فلؤم و یرنه دنمهقلاع .میتسه یاهملیف یناتساد هک رتــشیب یرنه دشاب هن یراجت ار یارب تکرش رد لاویتــسف باختنا ؛مــینکیم اما یخرب زا یاهلایرــس یناریا رد ناتــسکیجات یلیخ فورعم ،دنتسه یارب هنومن فسوی« »ربمایپ یــکی زا .تــساهنیرتروهشم ابیرقت رد همه یاهیشورفکسید ناتسکیجات هژیوهب رد ود لاس ،هتشذگ زا ناتــسود زاسملیف یناریا ام ملیف دوــجو .دراد رد شخب ،اههناخباتک هفرغ شورــف ملیف دوجو دراد و مدرــم کیجات هب اهملیف و یاهلایرس یناریا دنمهقلاع دنتسه و اهنآ ار یرادیرخ .دننکیم زا قیرط یاهلاناک یاهراوهام ،نابزیــسراف یــخرب زا یاهملیف یمیدق و دیدج ناریا ار اشامت .مینکیم بلاج تسا دینادب رد مامت نیا اهلاس رد اهسوبوتا و لیاــسو یصخــش ام یادــص یاهگنهآ

سیماریمس یدمحم رفص« »فدادقــح ،هدننکهیهت ،رــگیزاب نادرگراک و ریدم هراونشج یللملانیب ملیف »رادید« ناتسکیجات .تسا وا هارمه زیرهمانرب هراونشج نامهیم نیمجنپویس هراونشج یناهج ملیف رجف رفص.دندوب فدادقح اهلاس شیپ رد ملیف یدرم« هک اب فرب »دمآ یزاب درک و اب یامنیس ناریا زا کیدزن انشآ و دنمهقلاع هب نیا .تسامنیس رد یاهزور یرازگرب هراونشج یناهج ملیف رجف اب وا هب ییوگوتفگ هرابرد یامنیس ناریا و هراونشج ملیف »رادید« هبنشود .میتخادرپ »هدنشورف« ار رد هناخ امنیس رد هبنشود هب شیامن میتشاذگ هک لابقتسا مدرم زا شیامن نیا ملیف رایسب دایز .دوب یتح هب رطاخ مراد رد نامز نتفرگ راکسا یارب ملیف ییادج« ردان زا »نیمیس زین رظتنم میدشن ات هلبود یسراف ار ادیپ مینک و اب هلبود یسور نامه زور ملیف ار هب شیامن میتشاذگ

یاههدنناوخ یناریا هدینــش .دوــشیم یارب نیمه هبترم یقیسوم یناریا رد ناتسکیجات یلیخ دنلب .تسا اههدنناوخ و یاهناوخزاوآ فورعم ناریا لثم داتسا نایرجــش ار مدرم کــیجات یــبوخهب .دنــسانشیم یخرب زا اههدنناوخ و یاهزاسگنهآ فورعم یناریا نیب مدرم ناتسکیجات رایــسب بوبحم .دنتسه نــیدنچ اج متفگ هک یقیــسوم و گنهآ زا زیچهمه رد نایم اهگنهرف رتمهم تــسا و نیا مهم رد یقیسوم یناریا دوجو دراد و ثعاب هدش مدرم کیجات هشیمه یاهگنهآ یناریا شوگ .دنهد

امش تخانش یبوخ زا نازاسملیف یناریا .دیراد هب یامنیس مادک زاسملیف دنمهقلاع ؟دیتسه ناگرزب حرطم روشک امش دننام داتسا سابع یمتسرایک ار یلیخ تــسود مراد و رد نیا هرود لاویتسف رجف زین یتشادگرزب یارب ماقم ناشیا رازگرب دش هک ثعاب یلاحشوخ .تسا زا یامنیــس ناریا دنمهقلاع هــب راثآ دیجم ،یدیجم رفعج یهانپ و یلع یمتاح ؛متسه هتبلا یامنیس دمحاروپ و مارهب ییاضیب ار مه .مسانشیم

رغصا یداهرف ار زین ؟دیسانشیم .هلب ام لاــسما سپ زا نتفرگ هزیاج ،راکــسا شیارب رد هبنــشود نــشج میتفرگ و هب وا کیربت میتفگ و »هدنشورف« ار رد هناخ امنیس رد هبنشود هب شیامن میتشاذگ هک لابقتسا مدرم زا شیامن نیا ملیف رایسب دایز .دوب یتح هب رطاخ مراد رد نامز نتفرگ راکسا یارب ملیف ییادج« ردان زا »نیمیس زین رظتنم میدشن ات هلبود یسراف ار ادیپ مینک و اب هلبود یسور نامه زور ملیف ار هب شیامن .میتشاذگ

لاسما یارب نیمراهچ هبترم تسا هک رد هراونشج یناهج رجف تکرش .دینکیم نیا هرود زا یرازگرب هراونشج ملیف رجف ار روطچ یبایزرا ؟دینکیم هب رظن نم زا یتقو هک امزنِ یرازگرب هراونشج ملیف رجف زا نمهب هب تشهبیدرا رییغت هدرک و رگید نامزمه اب هراونشج رتائت و یمسجت و یقیسوم ،تــسین یلیخ رتهب و رتزکرمتم هدش .تسا رد ییاههرود هک رد جرب دلایم و رد هامنمهب رازگرب ،دشیم یلیخ ماحدزا دوجو تشاد و رد کی یاضف یایفارغجیِ هتسب .دوب زا ینامز هک هراونشج یناهج زا هراونشج یناریا ادج ،هدش رابنیمود تسا هک رد نیا لاویتسف تکرش ،منکیم هب مرظن رد نیا هرود هراونشج یناهج رجف یانعمهب یعقاو یللملانیب هدش .تسا

عونت راثآ هدننکتکرش رد نیا هراونشج هنافــسأتم یاهملیف یدایز ؛مدیدن اما همانرب ار هک مدناوخ و اب اهتیصخــش و نازاسملیف هدننکتکرــش انشآ ،مدش یرایــسب زا اهنآ رد حطس یناهج .دنتــسه نم نیدنچ هرود رد هراونــشج ملیف ،نک نیلرب و رجف تکرش ،ماهدرک هب مرظن رد باختنا راثآ تقد یدایز هدــش و یــیاهملیف هک رد نآ اهلاویتــسف تکرــش ،دنراد رد نیا هراونشج زین تکرش .دندرک رد نــیب یاهشخب نیا هراونــشج شخب یاهیروهمج کیتلاب میارب بلاج ،دوب نانامهیم و یاهتیصخــش یــمهم رد نیا هراونشج تکرــش .دننکیم رد عومجم نیا هراونشج کی رگنلت مهم هب ناناوج زاسملیف یــناریا ،دنزیم ارــیز نیا دارفا سانــشرس هدننکتکرــش هولاع رب شیامن ناشراثآ رد نیا ،هراونشج یاهملیف نازاسملیف یناریا ار زین .دننیبیم رد شــخب شهوژپ و یرازگرب پاشکرو زین نیا هراونشج رایسب بوخ لمع درک و ثعاب دــش یامنیس ناریا هطساویب اب یامنیس للملانیب انشآ .دوش همه نیا لئاسم ثعاب دشر یامنیس ناریا .دوشیم

زا شخب رازاب هراونشج ملیف رجف مه ندید ؟دیدرک انایحا یرثا ار یارب شیامن و دیرخ باختنا ؟دیدرک ؛هــلب اب ناگدننکتکرــش رد نیا شخب زین ییاهتبحص متــشاد و یرثا ار یارب تکرش رد هراونشج »رادید« باختنا ؛مدرک اما همانرب نانچ گرزب تــسا هک تصرف دوشیمن هب همه نآ .میــسرب مامت یاههورگ یزاسملیف و یاهناــسر یتسردهب رد شخب رازاب یفرعم .دندش یسک هک لیامت هب ییانشآ و دیرخ راثآ ،دراد دناوتیم هب اجنآ رس دنزب و رثا .درخب رد کی لاویتسف یللملانیب نیا شخب یرورض تسا و رد نیا هراونــشج زین یتسردهب اپرب .هدش یاهلاویتسف یناهج هب نیا لکش تسا و رد رازاب اهملیف ناکما هبحاصم و تروــشم دوجو .دراد نیا رازاب تصرف یبسانم ار یارب نازاــسملیف یلخاد و یجراخ یارــب لدابت یگنهرف هب دوجو هدروآ و نیا رایــسب مهم و باذج و راذگریثأت تسا و رد ییامنرود رایسب کیدزن مکتسد ات ود لاس رگید جیاتن یبوخ یارب یامنیس ناریا .دراد

؛هلب یامنیس ناریا ظاحلهب کینکت لاتیجید و نلاــس شیامن ،اهملیف رد حطس یاهرلاات یناهج .تــسا روطنامه هک متفگ یاهملیف یدایز ؛مدیدن اما ناوــنع اهملیف ار هک ،مدید هجوتم مدــش رد باختنا راثآ هناروسج لمع ،هدش اریز دیاش یضعب زا اهملیف هب رظن یخرب ناشیاج رد نیا هراونشج ؛دشابن اما تراسج یاــههدننکباختنا راثآ رــتارف زا روتکادنک یلخاد .دوــب لیلدهب یخرب زا یاهتیدودحم یلخاد رد همه اهلاوتیسف یخرب زا راثآ ناکما تکرش ؛دنرادن اما رد نیا هراونشج اب باختنا یاهناروسج هک ،هدــش ابیرقت ناکما شیامن یبوخ مهارف .دــش نیا عوضوم ثعاب ندشزاب اضف دش و ناکما یرتشیب هب نارگاشامت داد ات یاههبرجت دیدج هشاد ؛دنشاب یارب لاثم شخب یاهملیف تشحو هک لاسما یارب رابنیلوا رد نیا هراونشج رازگرب ؛دش دیاش رد هاگن لوا زنط ،دشاب اما رایسب بوخ دوب و ثعاب دش عونت راثآ لماک .دوش نیا لاویتــسف تراسج درک و هار شیامن ییاهملیف اب نیا کبس ار زین .دوشگ نیا اهملیف هک یخرب زین یرنه ،دنتسه دیاش دروم دنسپ همه نارگاشامت ؛دنشابن اما لیلدهب هدافتسا زا رصانع یرنه و دادعتسا ینادرگراک ثعاب دوشیم نیا کبس زین رد یامنیس ناریا تیوقت .دوش همه ام مینادیم هک زا هار قاچاق ناکما یاشامت همه اهملیف رد همه اهروشک دوجو دراد و دوــشیمن شیولج ار ؛تفرگ اما ندروآ نــیا شخب رد نیا لاویتــسف و یعون تــیامح زا نآ یارب یامنیــس ناریا یلیخ مهم ،تسا اریز ناــشن داد ایند اب یاهلکش نوگانوگ ،تسابیز امش مه دینیبب و تواضق .دینک هراونــشج ملیف رجف رد نیا هرود ناشن داد کی هراونشج ربتعم یللملانیب .تسا عونت یاهملیف هدننکتکرش زا ایساروا و کیتلاب ات رگید اهروــشک زین زا هلمج تاکن تبثم نیا لاویتسف .دوب

یاج زــیچهچ ای هچ یــسک رد نیا هراونشج یلاخ ؟دوب یاج یاقآ یمتــسرایک هشیمه یلاخ .تسا یفعض رد نیا هراونــشج .مدــیدن نم یاقآ یماظتنا ار رایــسب تــسود .مراد نیدنچ رفن دنتسه هک رگا دندمآیم هوکش نیا لاویتسف رتشیب ؛دــشیم یلو نیا یگدنز تسا و دیاب تفریذپ هک ناکما روضح یارب اهنآ هب ره یلیلد دوجو هتشادن و ناشیاج یلاخ .تسا

ار روطچ یبایزرا ؟دینکیم رد باختنا راثآ هناروسج لمع ،هدش دیاش یضعب زا اهملیف هب رظن یخرب ناشیاج رد نیا هراونشج ؛دشابن اما تراسج یاههدننکباختنا راثآ رتارف زا روتکادنک یلخاد .دوب لیلدهب یخرب زا یاهتیدودحم یلخاد رد همه اهلاوتیسف یخرب زا راثآ ناکما تکرش ؛دنرادن اما رد نیا هراونشج اب باختنا یاهناروسج هک ،هدش ابیرقت ناکما شیامن یبوخ مهارف دش سپ زیچهمه بوخ ؟هدوب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.