طابترا یبوخ نایم یامنیس ناتسجرگ و ناریا دوجو دراد

ریدم هراونشج یللملانیب ملیف »یموتاب« حرطم درک

Jameh Pouya - - یگنهرف امنیس -

هب رظن دسریم اب هراونشج یناهج ملیف رجف زا شیپ انشآ ،دیدوب رابنیمدنچ تسا هک هب ناریا رفس ؟دینکیم راب مراهچ تسا هک هب ناریا .میآیم شیپ زا نیا رد لاویتسف ملیف رد شیک تکرش متشاد و ود راب زین هب هراونشج یناهج رجف توعد .مدش

رد ییاههرود هک تکرش ،دیدرک وعدم دیدوب ای اب یرثا روضح ؟دیتشاد رد کــی هرود ناونعهب هدــننکهیهت ملیف رد نیا هراونــشج تکرــش ؛مدرک اما رد یاهرفس رگید ناونعهب ریدم هدننکرازگرب هراونــشج یللملانیب »یموتاب«ملیف تکرش مدرک ات یاههنیمز یراکمه و لدابت تاعلاطا و راکفا هچره یرتشیب ار نیب نیا ود هراونشج یللملانیب داجیا .مینک

زا هراونشج ملیف »یموتاب« رتشیب .دییوگب نیا هراونــشج یکی زا یاههراونشج ربتعم یللملانیب .تسا

،هلب نیا لاویتسف اب هزیگنا شیامن یاهملیف فلؤم و یرنه حطس ایند رد ناتسجرگ اپرب هدش و لاماک یللملانیب .تــسا رد نیا لاویتــسف یاهشخب یاهملیف دنلب ،یناتساد ملیف ،هاتوک ملیف دنتسم و نشیمینا دوجو دراد و یعس هدش ات ره هنوگ یرثا یارب تکرش و روضح رد نیا لاویتسف ییاج هتشاد .دشاب

هراونــشج ملیف »یموتاب« ره لاس رازگرب .دوــشیم زا یاهشخب رگید نیا هراونشج یللملانیب رتشیب ؟دییوگب لاویتسف ملیف »یموتاب« لاسما نیمهدزیس لاس یرازگرب دوخ ار تشپ رس .تشاذگ نیا لاویتسف لکشتم زا یاهشخب هقباسم للملانیب و رورم راثآ تــسا و نامزمه اب یرازگرب لاویتسف یاههاگراک یــشزومآ یفلتخم زین یارب ناناوج دنمهقلاع هب یزاسملیف زا ناگدننکتکرشیوس .دوشیمرازگرب ،هلب نیا لاویتسف ود هزیاج یلیخ مهم دراد هک یارب دشر یلک یامنیس ناهج .تسا یکی زا نیا زیاوج هب نازاسملیف یناتسجرگ و یرگید هب نازاسملیف یللملانیب قلعت .دریگیم نونکات رد نیا 13 ،لاس ود راب نیا هزیاج هژیو هب نازاسملیف یناریا نوچمه شویراد ییوجرهم و سابع یمتسرایک قلعت هتفرگ .تسا

نــیا هزیاج اب ناوــنع کی رمع درواتــسد یرنه ره هلاس هب نازاــسملیف ادها .دوــشیم فده زا یادها یاهزیاج اب نیا ناونع ینادردق زا نادنمرنه حرطم و کبــسبحاص یجرگ و یللملانیب .تسا هتبلا نادنمرنه یناریا رد نــیا 13 هرود اهراب رد یاهشخب فلتخم نیا لاویتــسف زیاوج یعونتم زا یرگیزاب و یــنادرگراک ات نیرتهب رثا ار تفایرد .دناهدرک هب رطاخ مراد رد هرود هتشذگ ،هراونشج داهرف ینلاصا هزیاج نیرتهب یرگیزاب درم ار یارب یزاب رد ملیف »رتخد« اضر یمیرکریم تفایرد ،درک نینچمه دیحو نایئاسوم یارب ملیف »هرهچلگ« رد لاس 2011 هزیاج گرزب نیمشش هرود ملیف یموتاب ار تــفایرد .درک رد شخب یرگیزاب نز زین باتهم یــتمارک هزیاج نیرتهب یرــگیزاب نز ار هب رطاخ ملیف دنزرف« »مراهچ دیحو نایئاسوم رد نیمتشه هرود نیا هراونــشج تفایرد .درک نیا زیاوج ناشن دهدیم هک یامنیــس ناریا هراومه رد نیا اههرود رد هراونشج یموتاب شقن مهم و یلاعف هتشاد .تسا

یامنیس ناتسجرگ دنمهقلاع هب هچ یلکش زا ؟تسامنیس هچ عون یراثآ ار یارب تکرش رد نیا هراونشج ناونعهب ریدم باختنا ؟دینکیم تمدق یامنیس ناتسجرگ ددرگیمرب هب ییاهزور هک نیبرود یرادربملیف فشک دش و راون هب دوجو .دمآ خیرات عورش یامنیــس ناتسجرگ مه زا نآ نارود .تــسا دیاب میوگب نارادارب ریمول نیتسخن ملیف دنلب دنتسم ار رد لاس 1912 رد 70 هقیقد اب ناونع »همانرفــس« رد ناتسجرگ .دنتخاس رد یوروش قباس زین نیلوا نادرگراک نز امنیس یجرگ .دوب نیا دراوم ناشن دهدیم هک مدرم ناتسجرگ لاماک دنمهقلاع هب امنیس .دنتسه

عورش امنیس رد ناتسجرگ ابیرقت نامزمه اب ناریا .هدوب ام زــین رد نامه عطقم اب نروآ نیبرود طــسوت نیدلارصان هاش یساکع ار عورش .میدرک هرابرد دنور باختنا راثآ یارب هراونشج »یموتاب« ؟دییوگب رد یامنیــس ناتــسجرگ ود نایرج یزاسملیف صخشم دوجو ؛دراد یکی شیارگ یراجت و یرگید شیارگ یرنه .تسا یارب باختنا راثآ یارب تکرش رد یاههراونــشج ملیف رد ناتــسجرگ تیولوا و فده ام باختنا یاهملیف فلؤم و یرنه تــسا . هتبلا یاهشخب یرگید زین رد یامنیس ناتسجرگ دوجو دراد هک داــمن یاهنایرج فلتخم رد نیا

گروئگ ،فویجروج ریدم هراونشج ملیفیللملانیب »یموتاب« روشک ،ناتسجرگ یکی زا نانامهیم وعدم یس و نیمجنپ هراونشج یناهج ملیف رجف .دوب وا نونکات رابنیدنچ رد تمس هدننکهیهت ملیف و ریدم نیا هراونشج ربتعم یللملانیب رد هراونشج یناهج ملیف رجف تکرش هتشاد .تسا رد نیا هرود زا یرازگرب هراونشج رد شخب یامنیس ،کتیلاب تفه ملیف زا هس روشک ،یناوتیل ینوتل و ینوتسا هب شیامن دمآرد هک هلمجزا یاهشخب باذج یارب نانامهیم للملانیب .دوب اب نیا ریدم یللملانیب ییوگوتفگ میتشاد نوماریپ یامنیس ناریا و روشک .ناتسجرگ ایوگ کی هزیاج هژیو زین ؟دراد یامنیس ناریا یامنیس یفورعم .تسا نم هب ینازاسملیف نوچ سابع یمتسرایک و شویراد ییوجرهم دنمهقلاع متسه و ناشراثآ ار لابند .منکیم هب راثآ یناناوج هک یناریا دنتسه و رد ناریا و جراخ زا ناریا تیلاعف دنراد و یامنیس لقتسم ار لابند دننکیم زین هجوت مراد مسا قیقد نیا هزیاج ؟تسیچ

روشک ؛تسا اما شخب یلصا ام قلعتم هب یاهملیف یرنه تسا و عونت و ینوگانوگ تاعوضوم نامیارب باذج تسا و یریثأت رب باختنا ام .درادن

اب یامنیس ناریا ردقچ انشآ دیتسه و نآ ار ؟دینکیملابند یامنیــس ناریا یامنیــس یفورعم .تسا نم هب ینازاــسملیف نوچ سابع یمتسرایک و شویراد ییوجرهم دنمهقلاع متــسه و ناشراثآ ار لابند .منکیم هب راثآ یناناوج هک یناریا دنتــسه و رد نارــیا و جراخ زا ناریا تیلاعف دنراد و یامنیــس لقتسم ار لابند دننکیم زین هجوت .مراد هب رطاخ مراد رد یاهرود رد هراونشج ملیف »یموتاب« نیتمار روپیفاول یــسلاکرتسم رد هراونشج ام اپرب .درک رگید نادنمرنه یناریا لثم سگرن رایبآ زین ینامز هک ملیف دنتسم ،تخاسیم هزیاج گرزب هراونشج ار یارب ملیف دنتسم کی« زور سپ زا نیمهد »زور تفایرد .درــک یکین یمیرک و هژینم تمکح زین کی سلاکرتسم یارب هراونشج »یموتاب« رازگرب .دناهدرک

نیموس هرود تسا هک رد هراونشج یناهج ملیف رجف تکرش .دیراد نیا هراونشج ار رد لک روطچ یبایزرا ؟دینکیم نودب هغلابم لاویتسف رد لاس یراج لاماک توافتم زا یاههرود لبق تسا و تلاوحت یدایز زا ره رظن رد نآ قافتا .هداتفا نیا دــشر ار هب یامنیس ناریا کیربت .میوگیم

هب یرازگرب هاگراک یشزومآ طسوت نادنمرنه ناریا رد هراونــشج »یموتاب« هراشا ،دیدرک لابقتسا زا نیا اهسلاکرتسم روطچ ؟دوب اتدعاق رد نیا یاههاگراک یشزومآ ناناوج زاسملیف و دنمهقلاع هب امنیــس تکرش دنتــشاد و نیا اهسلاک ناــشیارب باذج .تسا هتبلا نادنمرنه و مدرم ناتسجرگ یامنیس ناریا ار رایسب تسود دنراد و اب هقلاع لابند .دننکیم زا هکنیا نازاسملیف هجرد لوا یناریا ناشیارب سلاک یشزومآ رازگرب ،دننک یلیخ لاحشوخ .دنوشیم طباور نازاسملیف یناتسجرگ اب نازاسملیف یناریا نودب قارغا رایسب بوخ تسا و ام ناتسود کرتشم یدایز میراد هک جراخ زا یاضف هراونشج یاضف هناتسود و یراکمه کرتــشم اب اهنآ میراد هک لباق ریــسفت .تسین نارگامنیس یناتــسجرگ اب هقلاع راثآ نازاسملیف یناریا ار لابند دننکیم و هب اهنآ مارتحا .دنراذگیم

ایآ زا هچرازاب هراونشج رجف ندید دیدرک و یرثا یارب تکرــش رد »یموتاب«لاویتسف باختنا ؟دیدرک .هلب رازاب لاماک یللملانیب و رایــسب یاهفرح .دوب نــم دنچ رثا ار باختنا مدرــک و ریز رظن و هجوت مراد ات یارب تکرش رد یاهشخب فلتخم زا اهنآ توعد .منک هتبلا نونکا یلیامت هب ندرب مسا نیا راثآ .مرادن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.