همهنیا ،ندیود نودب مسا !یسک

وگوتفگ اب نادرگراک یهگآ« »شورف هدنرب غرمیس نیرتهب ملیف هاتوک هراونشج یناهج رجف

Jameh Pouya - - یگنهرف امنیس -

رد هاگشناد نوبروس ناونعهب یوجشناد دازآ هتشر امنیــس یاهرود هاتوك .دیدید روطچ دــش هک اب لیصحت رد یاههتشر فلتخم و 13 لاس یگدنز رد ،هسنارف یارب یزاــسملیف هب ناریا دیدمآ و ات نيا دح لاعف ؟دیدوب يگچب هب یزامــسلیف دنمهقلاع .مدوب رد لوط کی لاس و مین هتشذگ مه نیا ماهقلاع ار لاــبند .مدرک هتبلا رد يیاهلاــس هک رد هسنارف ،مدوب رتشيب رد هنيمز یاهرنه نردم و یاهیرلاگ یرنه راك مدركیم ات هكنيا یزور ميمصت متفرگ هرابود هقلاع مايكدوك ار لابند .منك رد هسنارف مه هتبلا هشيمه لاعف مدوب و راک و سرد ار ناــمزمه لابند .مدركیم زا یراکیب دوز ماهلصوح رس .دوریم

رد یاههتــشر یفلتخم هک رد هسنارف تلیصح ،دیدرک نایحااً یــسانشناور زین ؟دیدناوخ نوچ هب رظن دسریم دنمهقلاع هب یسررب هجو هناسانشناور یاهتیصخش ناتیاهراک .دیتسه نم یــسانشناور ماهدناوخن یلو رد ،هسنارف یاهسنارفنک یــسانشناور ار رد هاگشناد و زکارم یتاقیقحت يليخ یدج لابند .مدرک

نیا هغدغد رد ملیف یهگآ« »شورف و یرامیب درم ناتساد زین لاماک رتتسم .تسا .هلب زا اهلاــس شیپ هب نیا شخب زا هعماج ناریا و راتفر ناممدرم هجوت منکیم و رتشیب زا ثیح یسانشناور و رتمک زا رظن یعامتجا یــسررب ؛مدرکیم ارــیز رد یاهملیف یناریا ًلاومعم لئاسم یعامتجا یسررب دوشیم اما هب مرظن لیلد یاهراتفر ام رد عامتجا هب هناخ و یکدوک و عاضوا یحور و یناور ام ددرگیمزاب هک رتمک هب نآ هتخادرپ .دوشیم

رد یهگآ« »شورــف لیلد یرامیب درم نشور ؛دوشیمن اما نیا یرامیب و ریثأت نآ یور درف لباقم یبوخهب ناشن هداد هدش .تسا یخرب نیا عوضوم ار یراميب دنــسانشیم و یخرب رگيد .رــيخ یور نیا عوضوم ثحب تــسا هک ايآ نیا کی یرامیب ؛تسا اما نیا تــیصوصخ یناور هک رد یلاــسدرخ هب نآ لاتبم ،دنوشیم رد نیب دارفا یدایز دوجو دراد هک شفک یارب اهنآ لیدبت هب یلبمس يوق .دوشیم نیا یرامیب ناهنپ رد هعماج ناریا زین قبط اهرامآ دایز .تسا هتبلا نیا دارفا یرطخ یارب یسک دنرادن هب نیمه لیلد نادنچ هب اهنآ هتخادرپ ؛دوــشیمن اما نیا هژوــس رد یاهملیف یجراخ و یتح اهنــشیمینا دایز یسررب هدش .تسا

هغدغد یلصا امــش زا تخاس یهگآ« »شورف ندادناشن نیا یرامیب ؟دوب عوضوم یلصا نــم نیا اقآ و یرامیب وا .دوبن رتشیب دصق متشاد ناشن مهد هک رد هعماج ام هب لیلد تلاکشم یناور یکچوک هک دوجو ،دراد کی رتخد ناوج هطــساوهب تنرتنيا و یاضف یزاجم یتح رد میرح یصخش دوخ مه رد ناما .تــسین رتخد نیا ناتساد یارب همادا ليصحت دصق ترجاهم دراد و دهاوخیم زا همه ییاهزیچ هک رد اجنیا ،دراد تــسد دشکب و دورب و يشخب زا شمزاول ار دشورفیم ات دیاش لوپ شرابهفاضا ؛ديايبرد اما رد هناخ شدوخ مه تینما .درادــن تياهنرد مه رد شهاگن ساــسحا دوشیم هك زا سرت هكنيا درم رادیرخ هب دصق ندــيد ردام ،ددرگرب زا

هدیصق یناکملگ زا نازاسملیف یناوج تسا هک سپ زا نایاپ لیصحت رد یاههتشر خيرات ،رنه تيريدم يگنهرف و تاعلاطم یگنهرف رد هاگشناد نوبروس کی لاس و مین تسا هك هب ناریا هتشگرب .تسا وا رد يتدم ،هاتوك راهچ ملیف هاتوک يناتساد توعد« هب ،»یاچ ،»خزرب« تبقارم« زا »سانوژ یهگآ«و »شورف و ود دنتسم شیامن هدشنهداد جوم« »هتخوس هرابرد( یلع ،یــسابع هدننکهیهت یمیدق یامنیس )ناریا و یاهبیــس« تخرد »ولآ هرابرد( دارفا )شوهزیت ار هتخاس .تسا نينچمه اب تخاــس راهچ ملیف تشپ هنحص »زورما« اضر( ،)یمیرکریم کی« زور »صوصخب نویامه( ،)نایدعسا »رتخد« اضر( )یمیرکریم و اراس« و »ادیآ رایزام( ،)یریم رایسب لاعف رهاظ هدش .تسا نیا زاسملیف ناوج اب ملیف ١٥ یاهقيقد یهگآ« »شورف رد شخب هقباسم للملانیب یس و نیمجنپ هراونشج یناهج ملیف رجف تکرش تــشاد و غرمیس نیرولب نیرتهب ملیف هاتوک ار .تفرگ وا شیپ زا نیا دزمان تفایرد هزیاج نیرتهب ملیف یبرجت هب رطاخ تبقارم« زا »سانوژ زا نیموسویس هراونشج ملیف هاتوک نارهت دش و يارب نامه مليف رد شخب یاهقفا یون هراونشج ملیف »رادید« ناتسکیجات هزیاج تفرگ و مليف شرگيد »خزرب« رد هراونشج هنيس تسئوك اكيرمآ دروم هجوت نادقتنم رارق .تفرگ اب هدیصق یناکملگ هب هناهب نتفرگ نیتسخن ،غرمیس نوماریپ نیا ملیف و ریثأت -شردپ گنشوه -یناکملگ رب یگدنز یاهفرح وا وگوتفگ .میاهدرک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.