یتقو نارامیب رگیزاب دندش

زاورپ رب زارف هنایشآ هتخاف هنوگچ هتخاس ؟دش

Jameh Pouya - - یگنهرف یرات ئت ختاسرامنی - :همجرت ریما یردص

ملیف زاورپ« رب زارف هنایشآ »هتخاف هک رد ناریا اب مان هناوید« زا سفق »دیرپ هب شیامن ،دمآرد یکی زا نیرتصخاــش و نیرتتوافتم راثآ خیرات .تسامنیس نیا ملیف زا ظاحل خیرات یکــشزپناور مه یملیف مهم ،تسا هکارچ شرگن یمومع هب نارامیب یناور ار ات یدودح رییغت .داد یرایسب زا نادنمهقلاع امنیس دننادیمن هک لکیام« »سلاگاد رگیزاب و رسپ کرک سلاگاد یکی زا ناگدننکهیهت نیا ملیف هدوب .تسا لکیام« »سلاگاد و زییول« ،»رچلف رگیزاب نیا ،ملیف هرابرد تخاس نآ تاکن یبلاج هب نیدراگ .دنتفگ

لکیام ،سلاگاد هدننکهیهت

،مردپ کرــک ،سلاگاد قح تیکلام یریوصت نامر فورعم نک یسیک ار رد لیاوا ههد 60 یدلایم دیرخ و نآ ار هب یشیامن هک رد یودارب یور هنحص تفر لیدبت و شدوخ مه رد شقن یلصا ینعی رآ یپ کم یفروم یزاب .درک دنچ یلاس مه یعس درک یملیف زا یور نیا باتک ؛دزاسب اما تقوچیه نیا قافتا .داتفایمن عقومنآ نم رد هاگــشناد ارابراباتناــس مدوب و زا رظن یــسایس مه لاعف ،مدوب هژیوهب هرابرد یلئاسم هک رد مانتیو قافتا .داتفایم نم قــشاع باتک نک یسیک :مدوب کی ناتساد هدنهدناکت ناشخرد زا یدرــم هیلع .متــسیس زگره هب راک یگدننکهیهت امنیــس رکف هدرکن ؛مدوب اما هب مردپ :متفگ راذگب« نم مشلات ار .»منکب

نــیلوا سیونهمانملیف اــم سنرلا ،نبوه شولیم نمروف ار هب نم یفرعم .درک ملیف گنز« ی»اهناــشنشتآ وا هدــشهتخاس رد لاــس 1967 نآ عون زا تیفیک ار تــشاد هک اــم لابند نآ :میدوب لک ملیف رد کی طیحم هتــسب ،تــشذگیم اب یاهعومجم هدرتــسگ زا یاهتیصخــش صاخ درفهبرصحنم هک ییاناوت ندوبهدننکمرگرــس .تشاد نآ ،نامز شولیم رد لته یــسلچ رد کروــیوین یگدنز ،درــکیم یگزاتهب راچد یشاپورف یبصع هدش دوب و زگره نآ نامتخاــس ار کرت .درکیمن عیاش دوب هــک وا هب کی تــسود لها ،کچ شیاهتلاح ار تفگیم و شتــسود زا فرط وا یارب تیزیو شیپ کشزپناور ؛تفریم لاحنیااب وا هب اینرفیلاک زاورپ درک ات اب ام تاقلام .دنک فلاخرب رگید ییاهنادرگراک هک هدید میدوب هک یعس دندرکیم ناــشزیچهمه ار یفخم هگن ،دــنراد وا هحفص هب هــحفص همانملیف ار قرو دز و هــب ام تــفگ هچ ییاهراک دهاوخیم .دنکب

مراکمه رد دیلوت ملیف لوئاس -ستناز هک کلام یزتناف« »زدروکر و کی هروخ یعقاو باتک -دوب اب یسیک هطبار یکیدزن .تــشاد دعب زا هکنیا یرل و نم نیلوا نامیاهشلات ار یارب نتــشون همانملیف ،میدرک لوئاــس زا یسیک تساوخ کی همانملیف دسیونب و هب وا لوق داد یشقن مه رد ملیف هب وا ؛دهدب اما دننام یرایسب زا ناــسیوننامر هک شلات دننکیم اب سابتقا زا یاههتشون ناشدوخ همانملیف ،دنسیونب راک ماجنا .دــشن دعب زا نآ اب وا عطق طابترا .مــیدرک نیا اهنت قافتا ینلاوط و هدنهدرازآ رد تدم تخاس نیا ملیف .دوب دعب زا نآ اب مه لکــشم یلام ادیپ ،میدرک هناقمحا ؛دوب اما دیاش یهار یارب عافد وا زا تیصخش شدوخ .دوب

لاه یبــشا هک لــیاوا شروضح رد یایند ینادرگراک ،دوب کج نوــسلکین ار یارــب شقن کم یفروم داهنــشیپ .درک رد ادتبا شروصت تخــس ،دوب اریز شیپ زا نیا زگره هیبــش نینچ یشقن ار یزاب هدرکن .دوب ام دودح شــش هام اههمانرب ار یارــب میوقت یراک کج هب ریخأت ؛میتخادنا اما دعب مولعم دش نیا کی تمعن گرزب ،تسا اریز هب ام تصرف داد هورگ یتسرد ار درگ مه عمج .مینک

یند وتیوود هک نیرتیمیدق تسود نم دوب و یتــسود و نامیاهناخمه هب رخاوا ههد 60 یدلایم ،تشگیمزاب رد هخسن یرتائت نامر هک رد یودارب یور هنحص هتفر ،دوب شقن ینیترام ار یزاب هدرک دوب هک یکی زا نارامیب ناتسرامیب یناور ؛دوب نیاربانب وا نیلوا باختنا نم یارب ملیف .دوب

نم لیو نوسپمس ار هک شقن فیچ ندــمورب ار یزاب ،درک هطــساوهب کی هدنــشورف یاهلیبموتا تــسد مود زا ناگروا ادیپ مدرک هک رد امیپاوه مرانک هتسشن .دوب ردپ وا کی تسوپخرس دوب و وا یاهلیبموتا یدایز هب اهنآ هتخورف .دوب نم متفگ اــم کی درف لکیهیوق میهاوخیم هک دــناوتب شقن سیئر ار یزاب ؛دنک شــش هام دــعب کی نفلت :متشاد ،لکیام« نیرتگرزب ،تسوپخرس ادرف شیپ وت .»تسا

میمصت بیجع رگید لوئاس و نم نیا دوب هک یرادربملیف ار رد کی ناتسرامیب باــصعا و ناور یعقاو رد ناگروا رد هام هیوناژ ماجنا ،میهد ییاج هک تعاس هس رهظزادعب اوه کیرات .دوشیم اعطق یارب نید ،سکورب ریدم ،ناتسرامیب نیا کی کسیر یعقاو ؛دوب اما رد تیاهن وا شقن رزیاورپوــس کج رد ملیف ار یزاب .درک وا تساوخیم نارامیب شناتسرامیب رد ملیف ام ،دنشاب رد تیاهن یدادعت زا اهنآ ار رد یاهشخب فلتخم هب راک .میتفرگ نم ات اهتدم دعب متسنادیمن هک یضعب

لکیام :سلاگاد نم لیو نوسپمس ار هک شقن فیچ ندمورب ار یزاب ،درک هطساوهب کی هدنشورف یاهلیبموتا تسد مود زا ناگروا ادیپ مدرک هک رد امیپاوه مرانک هتسشن .دوب ردپ وا کی تسوپخرس دوب و وا یاهلیبموتا یدایز هب اهنآ هتخورف .دوب نم متفگ ام کی درف لکیهیوق میهاوخیم هک دناوتب شقن سیئر ار یزاب ؛دنک شش هام دعب کی نفلت :متشاد ،لکیام« نیرتگرزب ،تسوپخرس ادرف شیپ وت »تسا

زا اــهنآ مرجم مه .دندوب کی زورفاشتآ یدمع میتشاد هک رد شخب یرنه راک .درکیم »نید« یارب مادکره زا نارگیزاب کی رامیب ار ناونعهب وگلا نییعت درک و یخرب زا نارگیزاب یتح اهبش رد قاتا نارامیب .دندیباوخیم

کــج هــمه ار قیوــشت درکیم ات نیرتهب ناــشیزاب ار هئارا .دنهد یتقو هب سناکس لابسیب ملیف هاگن دینکیم هک وا همه نارامیب ار هب یاــشامت یزاب زا نوــیزیولت قیوــشت ،دنکیم هجوتم دیوشیم هک نیا تــسرد دوخ یعقاو ؛تــسوا اما هکییاجنآزا شولیم زگره هب نارــگیزاب هزاجا دادیــمن یاهشار هدــشهتفرگ نآ زور ار هاگن ،دننک کج تشاد هرابرد یزاب شدوخ راچد دیدرت .دشیم نارگیزاب مه مکمک ناشدامتعا هب شولیم ار زا تسد .دندادیم لکساه رلسکو رادربملیف( )ملیف هک تساوخیم نادرگراک ،دوش یاهدیدرت اهنآ ار رتشیب .درکیم هب شولیم :مــتفگ دیاب« کی یزیچ هب کج ناشن .»یهدب وا نیا راک ار درک و همه دندیمهف ملیف ردقچ بوخ هدش .تسا نم روبجم مدش یمک دعب زا نآ لکساه ار جارخا ،منک هکارچ ای دیاب وا دنامیم ای .شولیم

ام رتشیب زا هجدوب ،یدروآرب هنیزه مــیدرک و نامز راک مــه رتینلاوط زا همانرب ؛دــش اما لوئاس تعاجش نیمأت هجدوب ار تــشاد هک یلیخ رتــشیب زا دروآرب هیلوا ود نویلیم یرلاد هدش .دوب ملیف رد تیاهن اــب فرص هنیزه دودح راهچ نویلیم یرلاد مامت .دش ناراکمه وا نم ار مــهتم دندرکیم هک مراد زا وا هدافتساءوس ؛منکیم اما ام میتسنادیم کی ملیف میراد هک یتح کی هظحل طلغ مه .درادن

یتقو غارس یاهیناپمک گرزب میتفر ات ملیف ار شخپ ،دننک همه اهنآ یملیف ار در دندرک هک ادعب دزمان 9 هزیاج راکسا دش و هدنرب یاهراکــسا نیرتهب ،ملیف نیرتهب ،ینادرگراک نیرتهب رگیزاب ،درم نیرتهب رــگیزاب نز و نیرتهب همانملیف .دــش دعب زا نیا ملیف دادعت یرتشیب زا یاهرتکاراک راچد تلاکــشم یناور زا لخاد اههجنگ نوریب دندمآ و هب ریوصت هدیشک .دندش نیا ملیف هب نیا لیبق دارفا هزاجا داد دننام ریاس اهناسنا هدید .دنوش

زییول ،رچلف رگیزاب

نم کی یرود هلاــس11 زا یرگیزاب متــشاد هک هتبلا رد نــیا ،هرود هبرجت یاهداــعلاقوف ناونعهب رداــم و مناخ رادهناخ ؛متــشاد اما اب مــلیف یدزد« لثم ،»ام یــملیف زا تربار ،نمتلآ نیا یرود هب نایاپ .دیسر ینامز هک شولیم نمروف هب یاــشامت نیا ملیف تسشن ات یلش لاوود ار یارب کی شقن رد هنایشآ هتخاف یبایزرا ،دنک زا نارگید هرابرد نم .دیسرپ راهچ ای جنپ هسلج اب وا ،متشاد دیاش یارب ینامز شیب زا کی ،لاس ات وا ار دعاقتم منک شقن راتسرپ دچار ار هب نم .دهدب هتبلا دعب مدیمهف هک اهنآ نیا شقن ار هب دنچ هراتس امنیس داهنشیپ هداد دندوب هک همه اهنآ داهنــشیپ ار در هدرک .دوب

رد ،تــیاهن زور مراهچ هیوناژ 1975 یارــب کی هتفه نیرمت و ندیــسر هب شقن هــک- اعقاو یاهبرجت دنمــشزرا دوب - هــب ناگروا .متفر ام نارامیب ار رد یاههمانرب ناشهنازور هاگن میدرکیم و هب یاههمانرب نامرد یهورگ اهنآ .میتفریم رابکی تعاس شش حبص نم و کج هب هسلج ینامردکوــش میتفر هک هبرجت یلیخ یتخس .دوب ندادلکــش تچار ناونعهب کی ناسنا اعقاو شلاچ یگرزب ،دوب فلاــخرب کم ،یفروم رگاــشامت یزیچچیه زا هقباــس نیا تیصخــش .دــنادیمن متــساوخیمن وا ار هب کی لاویه لدب ،منک متــساوخیم رگاشامت وا ار ناونعهب کی ناــسنا یعقاو هک رد طیارــش یصاخ رارق هتفرگ رواب دنک و .دریذپب نم هدافتــساءوس وا زا یتردق ار هک رد شرایتخا دوب هتسجرب ،مدرک نیا ثحب رد نآ نارود هک نوسکین رطاخهب( ییاوسر )تیگرتاو روبجم هب افعتسا هدش ،دوب یلیخ بلج هــجوت .درک حوضوهب سح مدرکیم هک یخرب دارفا روطچ رواب دنراد هک راک تــسرد ار ماجنا دنهدیم و هشیمه نیرتهب و نیرتتسرد اهزیچ ار .دننادیم

زا چیه یــشیارآ هدافتسا ،مدرکیمن طقف نیلزاو یور اهبل و نآ لدم یوم .راوهناوید دــیاب رد هدودحم یصاخ راک ؛مدرکیم اما یرایسب زا میاهراک ههادب دندوب و زیچهمه اعقاو تروصهب لانیجروا قافتا .داتفایم هــتکن مهم نیا دوب هک هــس نیبرود یاههنحص ینامردهورگ ار تفرگیم هک هویش یلومعمریغ ؛دوب لومعم نیا دوب هــک کی نیبرود امن و سپــس نامه نیبرود ای نیبرود رگید تاش ورهبور ار ؛تفرگیم اما شولیم ره هس نیبرود ار نامزمه هب راک تخادنایم و نیا ثعاب کی توافت گرزب .دــش ره نامز هک کــج ای راــمیب یرگید راک یاهرظتنمریغ ،درکیم یتح رد دح کی ،ندــشخرس نآ هنحص طبض هدش .دوب کج نامه لیاوا راک زا نم دیسرپ مسا کچوک راتــسرپ تچار ،تسیچ متفگ ،دردلیم نامه هظحل نیا مسا هب منهذ هدیسر .دوب دنچ هتفه دعب لوغشم طبض هنحص نتــشگرب کم یفروم زا هسلج ینامردکوش ،میدوب یتقو تشاد رهاظت هب ندوبیبماز ؛درــکیم دعب ناهگان هب نم هاگن درک و :تفگ ملاس« ،»دردلیم ردقنآ هکوش مدش هک متروص زمرق .دش نیا هظحل بوبحم نم رد لک ملیف .تسا

رد رخاوا ،یرادربملیف نم زا همهنآ شنت و شلاچ رد یزاب رد شقن راتسرپ ،دچار هتــسخ هدش .مدوب زا ترشاعم اب ریاس نارگیزاب لیلدهب هکنآ یارب شقن بوخ ،دوبن زیهرپ .مدرــکیم اهنآ ره بــش یاهمانرب یارب یمرگرس دنتشاد و نم تداــسح .مدرکیم اب مدوخ رکف :مدرــک هب« هیقب هچ یزــیچ ناونعهب کی هیده »؟مهدب نیاربانب کی زور رس ،راهن زا ساکع متــساوخ ات هب نم تقو دهدب هب وا متفگ هک کی سکع صاخ زا نم .دریگب اب سابل یراتسرپ و شفک راتسرپ و هلاک کم یفروم و تلاح یتب لبیرگ رد نآ رتسوپ نامز ،گنج یارب همه یــکی زا نیا سکع ار پاچ مدرک و اضما :مدرک .»دردلیم« مسارم راکسا نآ لاــس هداعلاقوف .دوب شرکف ار مه مدرکیمن هک هدنرب ؛موش اما لاحرههب کی ینارنخــس .متشون هب یسک هرابرد هتشون »مرکشتم« یارب ردپ و مردام هک اونشان ،دنتسه یزیچ .متفگن ات ،یکی ود لاس دعب زا نارکا ملیف تلاح سرت مهارمه :دوب مدرم نــم ار رد هاگدورف فقوتم دندرکیم اــت دنیوگب ردقچ زا نم رفنتم .دنتسه لااح نم رد تسرهف نیرتهب »ناتفصناطیــش« ،متسه رد رانک ینوتنآ زنیکپاه یارب لابیناه رتکل هک اعطق هرامش کی نیا تسرهف .تسا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.