بحران پرده، اندوه باغ

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار - نسرین ظهیری

آن باغ هنوز باغ اســت، گرچه دلشکسته و غمگین، گرچه سرشاخههای درختان تنومندش خم شدهاند، گرچه درختهایش سالها هرس نشــدهاند و گرچه پرندههای دربهدرش یکییکی دارند میمیرنــد؛ اما باغ چندهزارمتــری در یکی از محلههای «شیان» تهران خودمان هنوز امید بسیاری از دلزدگان از دود و سیمان تهران است. خیلیها راه دور و در حاشیهبودن آن منطقه را به جان خریدهاند و رفتهاند آن حوالی آپارتمانی خریدهاند که پنجرههایش رو به این باغ فراموششده باز شود و هر صبح بتوانند صدای گنجشکهای آشنا را مزه کنند. دنبال خانه که در کوچه و محلههای تهران عالف شوی، وقتی که درهای آپارتمانهایی را که برای فروش گذاشتهاند بزنی، وقتی پردههای کلفت را کنار بزنی، تازه فاجعه شهر تهران روبهرویت مینشیند. این دیوارهای بتنی بلند که جلوی آسمان را گرفتهاند، این پنجرههایی که رو به هیچکجا باز میشوند و این بحران پردههای کلفت تهرانیها کهوظیفهشانمخفی هاست، روزگار شــهر را سیاه کرده و آدمهای خانهها را غمزده و افسرده. داشتم برایتان از آن باغ میگفتم که خیلیها بهخاطرش رفتهاند و همجوار آن شدهاند. این باغ تنها باغ بازمانده از منطقه باغخیز شیان است که البته دارد به سرنوشت باغهای دیگر دچار میشود. شــهرداری میگوید اینجا شده باغ ملی، اما از آبیاری باغ خبری نیست و درختانش ممکن نیست گرمای تابستان امسال را تاب بیاورنــد. آنها نمیخواهند درختهــا بمانند میخواهند آنها را خشک کنند و به جایشان آپارتمانهایی بسازند که پنجرهشان رو به هیچ باغی باز نمیشــود. اینها را گفتم تا بگویم چطور یک شهر خودش میافتد به جان خودش تا آخرین امید خوبزیستن را بــرای اهالیاش از میان بردارد. آدمــی حیاتی روایی دارد که روزگارش در کنار آنها معنا پیدا میکند. شهروندبودن یک شهر یعنی اینکه شهر و شهرنشین در تعاملی همساز بتوانند در کنار هم یک واحد همسرشت و همخوان باشند که در زیست متعالی و در بدهبستانی سازنده یکدیگر را از گزند مشکالت شهرنشینی محافظت کنند؛ رها کنم این بحث را بهتر اســت، چون به غیر از تازهشــدن داغ دلهایمان نتیجهای ندارد، چراکه سودآوری زودهنــگام، همه معادالت را به هــم میزند و به جایی خواهیم رسید که برای تصویرکردن یک باغ برای نوههایمان فقط باید به نقاشیکردن متوصل شویم تا مفهوم واقعی پنجره و باغ حالیشان شود. بااینهمه وقتی اردیبهشت خیابانهای یک شهر پر از توت میشود، وقتی هنوز هم میشود کنار جوی خیابان ولیعصر راه رفت و صدای آب کوههای درکه و دربند خوشــحالت میکند، میشود به زیســتن و نمردن در یک شهر امیدوار بود. تهمانده باغهای رؤیایی تهران هنوز دارند نفس میکشند اگر و تنها اگر بــه داد این تهمانده باغ و درخت امــان بدهیم، اگر دلمان برای گنجشکهای بیالنهمانده بسوزد، اگر با درختهای کنار خیابانش مدارا کنیم، شاید شهر تهران روی تروتازهاش را به ما نشان بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.