ساوه واکنش به اظهارات امامجمعه

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

حوزه زنان قصد دارند از او ساوه ادامه دارد و گروهی از فعاالن موج اعتراضها به سخنان امامجمعه سفید عصبانی بود، گفته حسینی که از طرح چهارشنبههای شکایت کنند. حجتاالسالم سیدابراهیم پرچم روسپيگري بر در خانههاي سبز و بنفش جريان فتنه و مانند بود«نمادشالسفيدمانندنماد مجازی با انتقادهای گسترده در فضای است». آنچه در هفته گذشــته روســپيهاي دوران جاهليت مجازی محدود نبود و برای مثال حسینی است. انتقاد به او به فضای همراهشــد،حرفهایابراهیم نوشت: کانال تلگرامياش خطاب به او کميسيون فرهنگي مجلس، در حجتاالسالماحمدمازني،عضو آقاي ٤٢ ميليون ايراني هستند که به و بنفش استفاده کردهاند، حدود «کســانيکهازدستبندسبز داشته صحت نداشته باشد؛ اما اگر صحت انتساب اين سخنان به ايشان روحاني رأي دادهاند... . اميدوارم مستحق حد قذف است». فراکسیون نظر فقهي و قانون مجازات اسالمي باشد،گويندهچنينسخنانياز ساوه پروانه سلحشوري به امامجمعه نیز واکنشهای داشتند. پيشنهاد امید و فراکسیون زنان مجلس جايگاه امامجمعه را حفظ کنند». عذرخواهي کرده و احترام و شأن اين بود که «تا دير نشده از زنان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.