داعش تا بهارستان رسید

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

دو حمله تروريستي؛ چهار مرد مسلح كه صبح چهارشنبه تهران شوكه شد، آنهم با مردمي وارد مجلس شوراي اسالمي گفته شد با پوشش زنانه و از ساختمان مالقاتهاي نشد حمله موجب برهمخوردن جلسه پارلمان شده بودند، شروع به تيراندازي كردند. اين و يكي از تروريستها در اثر انفجار انتحاري و نمايندگان مجلس به كار خود ادامه دادند. به هالكت رسيدند. دو تروريست ديگر نيز سه نفر ديگر بر اثر تيراندازي و درگيري كور انقالب كردند که يكي از آنها خود را منفجر اقدام به حمله انتحاري در مرقد بنيانگذار هالكت رسيد. 14 کشته و 43 زخمي آخرين كرد و ديگري در حين تيراندازي كور به است سيدحسن قاضيزادههاشمي، وزير آمار اعالمشده تا عصر چهارشنبه بود. گفتني و كه به عيادت آسيبديدگان رفت. فيلمها بهداشــت، طبق معمول اولين مقامي بود نشان ميداد تروريستها عربي حرف ميزنند تصاويري كه در فضاي مجازي منتشر شد نيز كار را به عهده گرفت. شوراي امنيت كشور و گروه تروريستي داعش نيز مسئوليت گفتني است كل شهر تحت تأثير اين رويداد عصر چهارشنبه جلسه فوري تشكيل داد. توأم با نگراني مردم بوديم. بديهي است بود و در همه اماكن عمومي شــاهد مكالمات و اظهارنظرهاي كاربران دراينباره پر فضاي مجازي نيز بهسرعت از اخبار، تصاوير گروهي از كاربران شد. در اين ميان نكته تأملبرانگیز، تالش دولت در بروز براي سياسيكردن ماجرا و مقصر قلمدادكردن چنين حوادثي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.