سوشینخورید

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

پزشکان پرتغالی در مقالهای که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر دادند«سوشینخورید». شدههشدار آنها این مقاله را بعد از آن منتشر دربیمارستان کردندکهبامردبیماری لیسبون پرتغال مواجه شدند؛ او حدود یک هفته از دردهای درشکم،حالتتهوع،استفراغ شدید و تب رنج میبرد. پزشکان با استفاده متوجهوجود«الروهای ازآندوسکوپی سفید» روی دیوارههای معده کوچک بیمارشدند.اینالروهای عبارتاند از کرمهای انگلی ریزی که برخی از انواع ماهیهای خام وقتــیاینماهیخامرابخورید دارند. انگلها به دیوارههای معده و دســتگاه میچسبندومنجربهبیماری گوارش انگلی «آنیساکیس» میشوند. درژاپنمتداول اینبیماریانگلی است و باعث پرخوری مرضی هم میشود. ساالنه حدود دو هزارو 500 نفر بهدلیل عوارض خوردن ماهی خام موجود در سوشی مراجعهمیکنند. بهمطبپزشکان توصیه پزشکان پرتغالی به عالقهمندان الاقلگوشت بهسوشیایناستکه خام ماهی را قبل از استفاده چند قرار ساعتدرحالتانجمادیخچال دهید تا الروها و انگلهایش از بین بروند. نکته درخور توجه این الروهاباخوردنهیچ استکهاین دارویی از بین نمیروند و تنها انگلها راهازبینبردنآنهابرداشتن با جراحی یا آندوسکوپی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.