4 هزار زن نینجاکار

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

بســیاری از زنان ایرانی نمیدانند که در همین 40 کیلومتری تهران میشود نینجای حرفهای تمرین کرد. پایگاه نشــریه «سان» و روزنامه «دیلیمیل» با انتشــار تصاویری که نشــان میدهد زنان بــا رعایت حجاب کامل اسالمی، تمرینات سخت نظامی انجام میدهند دراینباره گزارشــی تهیه کرده و نوشتهاند: «باشگاهی که این نینجاکاران در آن آموزش میبینند در سال ‪1367( 1989‬ شمسی) تأسیس شد و در 25 مایلی تهران در قلعه جوقین واقع شده است. این باشگاه چهار هزار کارآمــوز زن دارد که در آینده به نینجاکارهای حرفهای تبدیل میشوند. آنها یــاد میگیرند از دیوارها بــاال بروند و پایین بپرند، در کوهها پنهان شــوند و با دشمنان مبارزه کننــد». تپه جوقیــن از جمله آثار باســتانی دوران ساسانی اســت که در 10 کیلومتری جنوب غرب شــهریار واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.